21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 3
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން ޑީޖޭއޭ އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވާތީ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން ވެސް ދެން އޮންނާނީ އެ ތަނުން ކަމަށް އެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 8
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ލަސްވާ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ކޯޓުތަކުން މަައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާ ނަމަ، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެކަން ބަލަން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެއްޓުން ޑީޖޭއޭ އަށް

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި އިސްލާހުތަކުގައި، މަރުކަޒީކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ އިދާރާއެއް ހުރުން ލާޒިމްކޮށްފައި ވާތީ އެ އިދާރާ އަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 2
ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސުން

ދަށު ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަކީލުން ހާޒިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 27
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ރިޒްނާ

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ކަމަށް، ޔޫއެންޑީޕީގެ އެސިސްޓެންޓް ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ރިޒްނާ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 19
ހައި ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ވަކިކުރަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ސީނިއާ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުނާ މުހައްމަދު، ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 10
ހައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުރުހުމުގައި ބަދަލުކުރަނީ

ހައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުރުހުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 11
"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން"

ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން، މިދިޔަ އަހަރު އެކުލަވައިލި އުސޫލެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 39
ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން އަލަށް ގެނައި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ އެޑްމިިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 11
ހައި ކޯޓުން ހަސަން ސައީދުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ހައި ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިވްކޮށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި، ކުރީގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020
ހަނދު ސާބިތު ކުރުމުގެ ހެކިބަސް ނެގުން ބުދަ ދުވަހު

މި ފަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ނެގުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ނިިންމައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް އީމެއިލް އިން ސާފުކުރެވޭނެ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަައި ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 2
ކޯޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ

ހުކުމްތަކާ ގުޅިގެންނާއި ކޯޓުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ކޯޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމައްސައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އީމެއިލްއިން ކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އެއް ހަފުތާއަށް ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އީމެއިލް އާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 4
ކޮވިޑް-19: ކޯޓުތަކުން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނޫނީ ނުކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 13
ފައިސަލް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާއަކަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާއަކަށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހުންނެވި ފައިސަލް އާދަމް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 24
ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ކޯޓް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ގާއިމްކުރަނީ

މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ ކޯޓުތައް ހިންގާނެ ކޯޓް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދޫކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
ރެކޯޑް ސާފުކުރަން ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފި

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ނުރަސްމީ ގަޑިިތަކުގެ ވެސް ދިނުމަށް ހައި ކޯޓާއި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 13
ރެކޯޑު ހަދަން އަވަހަށް މައްސަލަ ބަލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ ޝަރަފު ހޯދުމަށް، އަދުލު އިންސާފާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން މައްސަލަ ބަލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިލް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 5
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަންކުރާ އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި

ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.