03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 7
ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020 1
ދެ އަހަރު ނުވަނީސް އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލު ނުވެވޭނެ

ދެ އަހަރުވުމުން ނޫނީ ފަނޑިޔާރުން އެއް މަރުހަލާގެ އެހެން ކޯޓަކަށް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ބަދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށާއި އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 6
ގާޒީ ބާރީ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި...

November 30, 2020 10
ގާޒީ ބާރީ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިއަދު ވަކިކުރަނީ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު ވަކިކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 13
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ޝަކީލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 26, 2020 13
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ހާތިފް އައްޔަންކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިިލްމީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 10
ޖޭއެސްސީ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލުކުރުން ލަހެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގައި ނުތިބޭ ގޮތަށް އެތަނުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބަދަލުކުރުން އަދި ލަސް ނުވާ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 22
ގާޒީ ބާރީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނަވާތާ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއް ފަހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 1
ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރަނީ

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުލްރައްޒާގު މުހައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 8
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ލަސްވާ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ކޯޓުތަކުން މަައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާ ނަމަ، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެކަން ބަލަން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 2
ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތުު ދެނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ތަހުގީގު ކޮމެޓީތަކުގައި އާންމުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ޔޫޕީއާރް އަށް ސެކްޓާ ރިފޯމް އިންޓަވެންޝަން ހުށަހަޅައިފި

އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތް މުރާޖައާ ކުރަން ބޭއްވި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުގެ ތިންވަނަ ސައިކަލްގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރިވިއު ސެޝަންގައި، އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމާ ގުޅޭ އިންޓާވެންޝަނެއް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 7
ބަންދު މަޖިލިސްތައް ހިންގާ ގޮތް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

November 01, 2020 2
ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 15
މާމެންދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަހުމަދު ޝުކޫރު ސަސްޕެންޑު ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 6
މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް

ގއ. މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 13
ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ބިރުދެއްކުމުގެ އުކުޅެއް: އިދިކޮޅު

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި ޖޭއެސްސީގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 13
ޔާމީނަށް އިންސާފު ނުލިބެނީ ނަޝީދުގެ ސަބަބުން: ޖަމީލް

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިންސާފު ނުލިބެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޔާމީން...

October 14, 2020 6
ޖޭއެސްސީގެ ފޯމޭޝަން ބަދަލުކުރާ އިސްލާހު އެޖެންޑާކޮށްފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސާސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 10
ފުވައްމުލަކާއި ސ. މީދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލައެއް

ޏ. ފުވައްމުލަކާއި ސ. މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، އަހުމަދު އަކުރަމާއި މުހައްމަދު ތޮއްޔިބުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 7
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފަަށް ނުފޫޒު އެބަ ފޯރުވާ: އިދިކޮޅު

ހައި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން...

October 12, 2020 6
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ އިސްތިއުފާދީފި

މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ މިއަދު...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 13
ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިންމައި، އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 2
ޝަފީއު އާއި ފަރުހީޒާ ހައި ކޯޓަށް އައްޔަންކޮށްފި

ހައި ކޯޓަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމާފައިވާ ދެ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.