21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 7
ސަސްޕެންޝަން ހަމަވެ ގާޒީ އިސްމާއިލް އަލުން ކޯޓަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު އޮތް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލި ދައުވާތައް ބާތިލްކުރުމުން ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅައި އެ މައްސަލާގައި ސަސްޕެންޑްކުރި ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު އަލުން ވަޒީފާ އަށް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 18
ގާޒީ ޒުބައިރުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޒުބައިރު މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 14
އިހްތިޖާޖެއްގައި ބައިވެރިވި މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ނަސޭހަތްދެނީ

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެންއޭ) އާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 8
"ގާޒީ އާދަމްއާ ކޯޓު ހިންގުން ހަވާލުކުރީ ރަނގަޅަށް"

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުކުރީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 14
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 10
އަލީ ރަޝީދާއި މުހައްމަދު އިބްރާހީމަށް ރުހުން ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމް އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 21
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ގާޒީއަކަށް ދީބާނާޒް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް އައްޔަންކުރި ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަކަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ދީބާނާޒް ފަހުމީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 2
ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 11
އަލީ ރަޝީދާއި ޑރ. މުހައްމަދުގެ ނަން މަޖިލީހަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިނާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރުހުން ދިނުމުން އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 19
ޖޭއެސްސީގެ ފޯމޭޝަން ބަދަލުކުރަން ތޯރިގުގެ އިސްލާހެއް

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ނުތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެންނަން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 15
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 2
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިތުރު ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ދޭކަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

August 09, 2020 5
މެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ނިންމާފައި ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 6
ޖޭއެސްސީ އަށް އުއްމުކުލްސޫމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

އާންމުންގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކަނޑައެޅި އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސޫމް މިއަދު އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ.

August 06, 2020 20
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލީ ރަޝީދާއި މުހައްމަދު އިބްރާހިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންނާއި ގާނޫނީ ވަކީލް ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރުމާމެދު ލަފައެއް...

August 06, 2020 2
ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 45
ޖޭއެސްސީ އިމުން ބޭރުވަނީތަަ؟

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރުމުގެ ވައުދާއި އަހުދުތައް ހަނދާން ނެތި، ކިއިހައި ޅެންތައް ފަރިއްސަށް ވެ ނިމިއްޖެ އެވެ. ޖޭއެސްސީ މިނިވަންކުރުމުގެ ލަވައަކީ އެއިރެއްގައި އިދިކޮޅުގައި ތިބެގެން ބާރު ހޯދަން ދައްކާ ހުވަފެނެއް ކަމަކަށް ނޫނީ މިއަދު...

22 ޖުލައި

July 22, 2020 20
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން، ދެ މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

July 22, 2020 4
ޖޭއެސްސީއަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން އުއްމު ކުލްސުމް

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރު ކަމަށް އައިމިނަތު އުއްމުކްސުމް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

July 22, 2020 4
މެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 9
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނެވި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 1
ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ފޮނުވަނީ

ރިޝްވަތާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

July 20, 2020 7
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުގެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރިއެއްނޫން

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަން ނުގެންގުޅޭކަން ސާފުވެފައިވާ ކަމަށް،...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 6
އަމުރުނެރުނު މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރިޒް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން، އެ ރަށުން ބާލަން އަމުރު ނެރުނު ބ. ދަރަވަންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަހުމަދު...

July 19, 2020 42
އަދީބުގެ ދައުވާތައް ބާތިލްކުރި ގާޒީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލި ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލެއްވި، ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދަށް...

16 ޖުލައި

July 16, 2020 55
އަމުރުނެރުނު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ރިޒުން ޖޭއެސްސީއަށް

ބ.އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑު ފިނޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަން ގެންދިޔަ މީހުން އެ ރަށުން ބާލަން އަމުރު ނެރުއްވުމުން ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހްމަދު ލަތީފާ ދެކޮޅަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް...

15 ޖުލައި

July 15, 2020 30
އަދީބުގެ ދައުވާތައް ބާތިލްކުރި ގާޒީގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލި ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލެއްވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.