16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 7
ޑީޖޭއޭގެ އޮޑިޓަކުން ފާހަގަވި ދެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ އޮޑިޓަކުން ފެންމަތިވި ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 9
ސުއޫދުގެ ތުހުމަތުތައް ބަލާ ކޮމެޓީގެ ރައީސަކަށް އޭޖީ

ގޭންގްތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެކުލަވާލި ކޮމެޓީގެ ރައީސަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 27
ސުއޫދުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ހެއްކެއް ނުދިން: ޑީޖޭއޭ

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި ގޭންގުތަކާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަސް، އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހިއްސާކުރަން ސުއޫދު ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 13
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން: ވެދާނެ ކަމެއްތަ؟

ފާއިތުވި އަހަރު ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސޮއި ހޯދި އެވެ. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުންނަ ދޮރުތައް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. އަދި ކޮބައިތޯ އެވެ. ތިމާ ކުރާ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 148
އަންހެނަކު ރަޖަމް ކުރަން ނައިފަރު ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރުގައި އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުވެ އޭނާ ރަޖަމްކުރަން އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2019 9
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފައްދައިފި

ޝަރީއަތްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޖުޑިޝަލް ކައުންސިލެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 7
ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކުރަން އޭޖީއާ މަޝްވަރާކުރަނީ

ޖުޑިޝަރީ އަދި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިސްލާހު ކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 03, 2019 9
ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް ޑިސްޕިއުޓުން ގިނަ މައްސަލަ ހައްލުވި

މިދިޔަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 101
ސުއޫދުގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިންޒާރު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނާ އެކު އެ ކޯޓުން އިންސާފު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ކޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން، މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ...

December 31, 2018 14
ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: އެމްޑީޕީ

ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީޕީން ސާބިތުކަމާ އެކު ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 44
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިހާރު އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ: ސުއޫދު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނާއެކު އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަައް ތަހުގީގުކުރަން...

December 30, 2018 45
މެޖޯރިޓީ ނުލިބޭނަމަ ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 3
ބެން އެމާސަންއާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ބެން އެމާސަންއާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
ޖޭއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މަސްތޫރު ހަމަޖައްސައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މަސްތޫރު ހުސްނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 13
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިތުބާރުކުރާ ތަނަކަށް ހަދާނަން: މަސްތޫރު

ޝަރުއީ ދާއިރާ އަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަނޑައެޅުއްވި ވަކީލް މަސްތޫރު ހުސްނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 16
ޖޭއެސްސީއަށް ރައީސް ކަނޑައަަޅާ މެމްބަރު ކަމަށް މަސްތޫރު

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ވަކީލް މަސްތޫރު ހުސްނީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 5
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުން ސަލީމް ވަކި ކުރައްވައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ މެމްބަރުގެ މަގާމުގެ ހުންނެވި މުހައްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް) އެ މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 6
ގާނޫނީ ހިދުމަތު ބިލަށް މަޖިލީހުން އާއްމު ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 32
ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ޑރ. ނަޒީރު

ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 21
އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ހުއްދަ ދީފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 27, 2018 160
ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބެއް ނުދޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މީގެ 65 އަހަރު ކުރިން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން، އެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 29
ސިޔާސީ ހަޔާތް ނުނިމޭކަން މާ ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ: ނަޝީދު

ޓެރަރިޒަމްގެ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެކު، އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު ނުނިމޭ ކަން މާ ބޮޑަށް...

November 26, 2018 34
އިހުމާލުވި އެންމެން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވެން ވާނެ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ބާރު ދަމަހައްޓަވަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ގިނައިން އުފުއްލެވީ، ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި،...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 4
ފާރިސް ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 10
ބަޖެޓް ބޮޑުކުރަން އެދުމުން ޖުޑިޝަރީއަށް ބޮޑު ނުރުހުމެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޖުޑިޝަރީ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ އިން ނުފުދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޖެޓް ބޮޑުކޮށްދޭން ޖުޑިޝަރީން އެދުމުން، ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ޖުޑިޝަރީ އަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 44
ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުން: ރައީސަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

"އަޅުގަނޑު މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް މަގާމާ ހަވާލުވާއިރު، އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އަދުލް އިންސާފު ގާއިމްކުރެވިގެންދާ ތަން ފެނުން ކަމަށް."