21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 3
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން ޑީޖޭއޭ އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވާތީ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން ވެސް ދެން އޮންނާނީ އެ ތަނުން ކަމަށް އެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 4
ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ހޯމަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެންބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އިއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 11, 2020 16
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޮޑު ބަދަލެއް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަނާޅަނީސް، ގާނޫނުތައް އަމިއްލައަށް ބާތިލް ކުރުމާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮސް، މައްސަލަތައް ބެލުން...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 8
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ލަސްވާ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ކޯޓުތަކުން މަައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާ ނަމަ، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެކަން ބަލަން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 2
ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތުު ދެނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ތަހުގީގު ކޮމެޓީތަކުގައި އާންމުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ޔޫޕީއާރް އަށް ސެކްޓާ ރިފޯމް އިންޓަވެންޝަން ހުށަހަޅައިފި

އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތް މުރާޖައާ ކުރަން ބޭއްވި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއުގެ ތިންވަނަ ސައިކަލްގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރިވިއު ސެޝަންގައި، އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމާ ގުޅޭ އިންޓާވެންޝަނެއް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 26
ޖަމީލް ވަކިކުރި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މި މަހު ފަށަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 01, 2020 9
ޖޫރިމަނާތައް މާ ބޮޑުވާ ނަމަ ކުޑަކުރަން ޖެހޭނެ:ހައިކޯޓު

މަދަނީ މުއާމަލާތްތަކުގައި ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ކޯޓުތަކުން ނަގައިދޭ ޖޫރިމަނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ އެ އަދަދު ކޯޓުތަކުން ކުޑަކުރަން ވާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 9
ދެ މިލިއަން ދޭން ނަޝީދަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

މީހަކަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ލީގަލް ރިފޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 12
ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ރިޗްކްލަބް މޯލްޑިވްސް އިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެފައިވާ މަސްދޯނި އެ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ އެ ދޯނި ހިފެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ދިފާއުކުރަން ނެރުނު އަމުރެއް ކަަމަށް ތުހުމަތުކޮށް،...

October 27, 2020 9
ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒު ކުރުމަށް ފަހު އެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް...

October 27, 2020 7
ސުޕްރީމް ކޯޓު ވެބްސައިޓަށް އާ ޑޮމެއިންއެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑޮމެއިން ބަދަލުކޮށް އެ ވެބްސައިޓުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ ގިނަ ފީޗާތަކާ އެކު އަލުން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 15
މާމެންދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަހުމަދު ޝުކޫރު ސަސްޕެންޑު ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 13
ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ބިރުދެއްކުމުގެ އުކުޅެއް: އިދިކޮޅު

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އަކީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި ޖޭއެސްސީގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 10
ފުވައްމުލަކާއި ސ. މީދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލައެއް

ޏ. ފުވައްމުލަކާއި ސ. މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، އަހުމަދު އަކުރަމާއި މުހައްމަދު ތޮއްޔިބުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 6
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ އިސްތިއުފާދީފި

މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020
ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެއްޓުން ޑީޖޭއޭ އަށް

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި އިސްލާހުތަކުގައި، މަރުކަޒީކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ އިދާރާއެއް ހުރުން ލާޒިމްކޮށްފައި ވާތީ އެ އިދާރާ އަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް...

October 08, 2020 3
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އާ ގަވައިދު ނެރެފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ އާ ގަވައިދު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 13
ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިންމައި، އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން...

October 07, 2020 1
ފައިލްތައް ކޯޓުން ބޭރަށް ގެންދާ އުސޫލް ބަދަލުކޮށްފި

މައްސަލަތަކުގެ ފައިިލްތައް ކޯޓުތަކުން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 51
ދައުލަތުން އެދެނީ ބަދަލު ނަގައިދޭވަރު ލިމިޓްކުރަން

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގައިދެވެނީ އެެއް އަހަރު ދުވަހަށްވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމްކޯޓްގައި ދައުލަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުން ބައެއް ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 2
ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ހަމައެކަނި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސުން

ދަށު ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަކީލުން ހާޒިރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 27
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ރިޒްނާ

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ކަމަށް، ޔޫއެންޑީޕީގެ އެސިސްޓެންޓް ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ރިޒްނާ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 8
"މީޑިއޭޓްކުރުމުގެ މަގަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓު ނުހަދާތި"

ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައި، ކޯޓުގައި މައްސަލަ އޮންނަ މުއްދަތުގައި ދެ ފަރާތުން ނެގޯޝިއޭޓު ކުރުމަށް ނުވަތަ މީޑިއޭޓު ކުރުމަށް އޮތް މަގެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ ކޯޓުގެ ވަގުތު ބޭކާރުވެ، އިންސާފު ލަސްވުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 8
ހައި ކޯޓަށް ފަރުހީޒާ އާއި ޝަފީއު

ހަައި ކޯޓުގެ ފަަނޑިޔާރުކަމަށް ސ. ފޭދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ފާތިމަތު ފަރުހީޒާ އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން ޝަފީއު އައްޔަންކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 21
މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެގިނަ މައްސަލަ ނިންމި އަހަރު

މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ތާވަލްކޮށް އަދި މައްސަލަތުގައި އެންމެ ގިނަ ހުކުމް ކުރި އަހަރު ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުދާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.