08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 10
ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 360 މައްސަލަ ނިންމައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ 25 އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގެ ކޯޓުތަކުން 360 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް...

October 08, 2016 1
ވަކީލުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިމަހު 17 ގައި

ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ މީހުން އެކަމުގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކެންސަލް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 18
ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ހަ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގާ ޝަރީއަތްތަކުގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ހަ މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 9
ހައްގުތަކެއް ގެއްލޭ އުސޫލެއް، ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ!

މަރުގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެެ ތެރެއިން މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކުއްލި ގޮތަކަށް މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކުރި އެވެ. އެއީ ގޭންގަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ލިބުނު މީހެކެވެ. އާންމުކޮށް މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންނަކީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 7
ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރުން ފަހު ވަގުތު ކެންސަލް ކޮށްފި

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 2
ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮތީ އަށް މަސްވީ އެންމެ ތިން މައްސަލަ

މިދިޔަ މަސް ނިމުނުއިރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތީ އަށް މަސް ދުވަސްވީ، އެންމެ ތިން މައްސަލަ ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 17
ގާސިމަށް ހުކުމް ކުރުން ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކުކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށް، ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި މައުލޫމާތު ހޯދައި ހާމަކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފު ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 12
ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ބަޔަކު ނެތް!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް ކުރިމަތިވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. އާ ގާނޫނު އަސާސީ އައިސް، މިނިވަން ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ރަނގަޅު ބައެއް ތުހުމަތުތަކާއި ގޯސް...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ވަކީލުން ހުވާކުރުން އަންނަ މަހު

ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ލަސްވާތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް 132 މީހަކަށް ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމައި، އެ މީހުން ހުވާކުރުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 15
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް!

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމުން އެންމެ ދެ މީހުން ކުރިމަތިލުމުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަތީ މަގާމަކަށް ދާން ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވަނީތޯ މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ. ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 9
"މުޝީރަކަށް ކޮމަންވެލްތަކު ނޭދެން، ނުވެސް ވިސްނަން"

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭނެ މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަން ކޮމަންވެލްތުގައި އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ވިސްނާފައި ވެސް ނެތް ކަމެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން...

August 25, 2016 7
ޖޭއެސްސީ އަށް ކޮމަންވެލްތުން މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭނެ މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަން ކޮމަންވެލްތުން ނިންމައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 5
ކޯޓު ނިންމުންތައް އާންމުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހިފައި

ގާނޫނު ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖެހުނީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެސައިންމެންޓެއް ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އެކަން ކުރަން ބެލިއިރު ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް ނިންމުންތައް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެންވެ ދެން އެކަން ކުރަން ޖެހުނީ ދިގު މަރުހަލާތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 8
ވަކީލު ކަމުގެ ހުވާ ނުކުރެވި އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫގައި!

ރާއްޖެ އާއި ބޭރު ގައުމުތަކުން ކިޔެވި އެތައް ބަޔަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުވާ ނުކުރެވި ލަސްވަމުންދާތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 5
މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި އަދިވެސް ތަފާތުތަކެއް

ޝަރީއަތްތައް ލަސްވުމަކީ އަބަދުހެން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. ދައުވާކުރާ މީހާ އާއި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ވެސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަން ހައްލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްވެ އޮވެ މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ފަށައިފަ އެވެ. އެއީ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރަން، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެހާ މަތީ ލެވެލަކުން އެފަދަ އެންގުމެއް އެންގި...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
އުތުރު ގޮފި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ: ޑީޖޭއޭ

ހައި ކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފި އުފެއްދުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 1
ފުރަތަމަ ހަ މަހު ނިންމި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 13
ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން ފަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އެންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ބޭއްވެން އޮތީ އަންނަ މަހު ކަމަށާއި އެހެންވެ މާދަމާ އަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ އަޑު އެހުން ފަސްކޮށްދޭން ޕީޕީއެމުން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 11
ފަސް މިނެޓް: މަތީ މަގާމުތަކަކީ ބޮޑު ބާރުތަކެއް ނޫން

އާއިލާތަކާއި މުޖްތަމައުތަކާއި ގައުމުތައް އުފެދިފައި އޮންނަ އިރު، އެކި ފެންވަރުގައި ވެރިން ތިބެ އެވެ. އާއިލާއެއްގައި ވެސް ވެރިއަކު ހުރެ އެވެ. ކޮންމެ މުޖްތަމައެއްގައި ވެރިން ތިބެ އެވެ. އިހުގައި އެމީހުންނަށް ކިޔައި އުޅެނީ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންނެވެ. ގައުމާއި ދައުލަތުގައި ވެސް ވެރިން ތިބެ އެވެ. އިންސާނީ އާންމު އުސޫލަކީ ވެސް...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 38
އިޔާޒްގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅީ ޖުޑީޝަރީން

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރީ ޖުޑީޝަރީން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އިޔާޒްގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 5
ޕަބްލިކް ޑިފެންޑާސް އޮފީސް: ބޭނުންތެރި ކަމެއް

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން އުޅެ، އެކަން ހަމަ ނުޖެހިގެން އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިބެންޖެހޭ ޖެހުމަކީ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހައްލެއް ނުލިބިފައި އޮތް ކަމެކެވެ. އެކި ފޯރަމްތަކާއި އެކި ހަފުލާތަކުގައި ދަައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް އަދި އެކަން ހައްލުކުރަން...