21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 17
ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ އިންޒާރު ދީފި

ޝަރީއަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މީޑިއާތަކުގައި ވާހަކަދައްކައި އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ހުރަސްއަޅާ ނަމަ އެ ކަންކަމާ މެދު ފިޔަަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިރޭ ދީފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 39
"ރައީސްގެ އަތުގައި އޮތީ ފަނޑިޔާރުންގެ ކާޑު އެކަނިިި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަތްޕުޅުގައި މިހާރު ބާކީ އޮތީ "ފަނޑިޔާރުންގެ ކާޑު" އެކަނި ކަމަށާއި އެއާ މެދު ވެސް މިހާރު އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 39
ބަންދުކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް ނެތުމީ ނުރައްކަލެއް: ނަޝީދު

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކެއް ނެތި މީހުން ބަންދު ކުރަމުން ދިއުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް، ގާނޫނީ ވަކީލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 16
އަލީ ހުސެއިނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ނުވަދެވުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ އަޑުއެހުންތަކަށް ނުވަދެވޭނެ ކަން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިނަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 14
ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީހަށް

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް...

August 07, 2017 27
ފާރިސް އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކުޅޭކުޅޭ ބުދެއްތަ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނާ ހެދި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމަށް ހިންދެމިލެވޭ ވަރެއް ނުވެ އެވެ. ދެއިރު ދެ ދަޅަޔަށް ފުލުހަށް ދެމުމުން ވެސް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 27
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 57
އުއްތަމަފަނޑިޔާރާ ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރޭތޯ ޑީޖޭއޭއިން ބަލަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހެޅުމަށް ގާޒީންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައި ވާތީ، އެކަމުގައި ގާޒީން ބައިވެރިވޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ކޯޓުތަކަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 27
"އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން ގާބިލް، ހުރަހެއް ނެތް"

އަންހެނުން އިސް މަގާމުތައް އަދާކުރުން ދީނީ ގޮތުން އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މަނާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ދިވެހި އަންހެނުން ވަނީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް...

July 31, 2017 45
ޑރ. މަޖީދުގެ ވާހަކައިން ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިއްޖެ

ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނަކު ހަމަޖެއްސުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހުއްދަކުުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ރޭ ވިދާޅުވުމުން، އެކަަމާ...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 17
އިދިކޮޅުމީހުން އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ޕީޖީއާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު...

July 30, 2017 56
ބެންޗު ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑަކީ ދޮގެއް: ޚަލީލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ އަޑަކީ ދޮގެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 33
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އާޒިމާ ގެނައުމަކީ ޖަރީމާއެއް: މަހުލޫފް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ހަމަޖެއްސުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގަވާ އިތުރު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 29, 2017 64
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އާޒިމާ ގެންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑު!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ހަމަޖައްސަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިއްޖެ އެވެ.

July 29, 2017 8
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ލަސްވުމަކީ ދެރައެއް: އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މެމްބަރުން ސުޕްރީމް...

19 ޖުލައި

July 19, 2017 43
ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓަންޖެހޭ: މައުމޫން

ސިޔާސީ މަގުސަދުތައް ހާސިލް ކުރަން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 76
އަދީބުގެ ސިޓީ: ނަޝީދުގެ ހުކުމް ލިޔުނީ ފަނޑިޔާރެއްނޫން

ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ދިގު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިޓީއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ. މިއީ، އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގައި...

13 ޖުލައި

July 13, 2017 24
ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކަށް ނުވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ހުރޭތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގައި، ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދެމުން ބުނެފައިވެ އެވެ؛ "ދުސްތޫރީ މައްސަލަ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއް ވިޔަސް މާނަކުރާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބެލޭ މައްސަލަތަކާއި، ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ބައެއް...

10 ޖުލައި

July 10, 2017 1
ޖޭއެސްސީ އަށް ރައީސަކު އައްޔަން ކުރުން މިރޭ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް މި ރޭ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

July 10, 2017
ކެންޔާގެ ކޯޓުތަކަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އިންޒާރުދީފި

ނައިރޯބީ (ޖުލައި 10) - ކެންޔާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އުހުރު ކެންޔާއްޓާ ކޯޓުތަކަށް...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 29
އޭޖީ އާއި ސިފައިންގެ ޗީފަކީ ސިޔާސީ ވިޕެއް ނޫން:ޖަަމީލް

ސަރުކާރަށް ނުވެގެން އުޅޭ ކަންކަން ކޮށްދީ، ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ޗީފް ވިޕަކަށް، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 13
އަދުލުގެ ނިޒާމަށް މުޅިން އާ ކަންތައްތަކެއް

އެކުލަވާލުމާއި ދިރާސާކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 10 އަހަރުގެ މަސައްކަތުން ގެނައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް މިދިއަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަމަލްކުރަން ފެށި އިރު އޭގައި ރާއްޖެ އަށް މުޅިން އާ، އެކަމަކު ވަރަށް މުހިންމު އެތައް ބަދަލެއް ހިމެނެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 12
ޖިނާއީ އިޖުރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މަސައްކަތަށް ފަހު ވުޖޫދަށް ގެނައި ޖިނާއީ އިޖުރައާތުގެ ގާނޫނަށް ރޭ މެންދަމު 12:00 ޖެހުމާ އެކު އަމަލު ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 8
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ބޮޑު ބަދަލަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި

އާ ގާނޫނު އަސާސީއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލެއް އައީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށެވެ. ތަހުގީގު މަރުހަލާގައިވާ އިއުތިރާފްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކުށް ސާބިތު ކުރަމުން އައި އައުން ނިމުމަކަށް އައިސް، ހެއްކާއި ގަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށް ސާބިތު ކުރަން ޖެހުނެވެ. ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް ކުރިން ނުލިބޭ އެތައް ހައްގެއް ދޭން...

18 ޖޫން

June 18, 2017 2
ހައި ކޯޓުގެ ބެންޗު އިތުރުކުރާ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 11 އަށް އިތުރުކުރަން ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 18, 2017 15
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު އަދިވެސް މަދު

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް 2014 ގައި ގެނައި އިސްލާހެއްގެ ދަށުން ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕެއް ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި އުފައްދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ފަސޭހައިން އަދި އަވަސް ކަމާ އެކު...