07 މާޗް

March 07, 2019
ގާނޫނީ އެހީ ހިލޭ ލިބޭނީ 10،000 ނުލިބޭ މީހުންނަށް

އެޗްއާރުސީއެމުން ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީ ދެމުން އައި މިންގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެސް، އާ ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ. އާ ގަވައިދުގައި ބުނާގޮތުން ދެން އެހީ ދޭނީ، މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 10،000ރ. ނުލިބޭ މީހުންނަށެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 34
ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެޓިޝަނެއް

ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުން ސޮއިކުރައްވައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 32
އަނިޔާ އާއި ގެއްލުންދީފައި މިނިވަންކަން މަތީ!

ކަފިހިހުރަސް މަތިން ހުރަސްކުރަނިކޮށް ކާރުން ޖެހި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި އެ އަންހެން މީހާ އެ ދަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި މަރާ ހަނގުރާމަކުރަމުންނެވެ. އެންމެ 18 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ އެ މަންމަގެ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއި އެކުވެރިން އެތިބީ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ކާރުގެ ޑްރައިވަރު މިނިވަންކަމާ އެކު ރަށު...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 17
އިރުފުށި މައްސަލަ ސަން ޓްރެވަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިންމައިފި

ސަން ޓްރެވަލްސް އިން އިރުފުށި ރިސޯޓު ހިންގަން ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލްއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ ރިސޯޓް އަތުލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަނަށް 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސަން...

February 21, 2019 12
ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރެވޭނެ، ބޭނުމީ އިހްލާސްތެރިކަން

މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި 20 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވައި ތަޖުރިބާ ހޯއްދެވި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް އުފަން ފަނޑިޔާރު އިވާނާ ރިލިކޯވާ ފާހަގަކުރެއްވި...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 1
މިނިވަން ޖުޑިޝަރީއެއް ގާއިމްވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކާއި، މިނިވަން ޖުޑިޝަރީއެއް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރަށް ގެނެވިއްޖެ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބަކަށް ވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...

February 20, 2019 14
ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޖަމީލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ މިއަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 22
"ކޯޓުތަކަށް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން"

ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިރޭ...

February 18, 2019 30
ފަނޑިޔާރުން ވެސް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ޖެހޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވެސް އެކުލަވާލާފައި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ، ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވެސް ގާނޫނީ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 12
ރިޓަޔާކުރާ ފަނޑިޔާރުން ތަކްރީމް ކުރާ އުސޫލު ހަދައިފި

ޝަރަފްވެރިކަމާ އެކު މަގާމުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަކްރީމް ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 14, 2019 1
ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް ބަންދު ދެ ދުވަހު ވެސް ހުށަހެޅޭނެ

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރަން މި ހަފުތާގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 15
އާރިފް ޑްރަގް ކޯޓަށް، ދެ ގާޒީއަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށް، އިތުރު ދެ ގާޒީއަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 38
ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ އިސްލާހު: ހައްލު ރަނގަޅުވާން ޖެހޭނެ

އާ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގައި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ދާއިރާތަކެއް ހުރި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޝަރުއީ ދާއިރާ ހިމެނެ އެވެ. އެ ދާއިރާގައި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރި ކަމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވެސް ފާހަގަކުރެ އެވެ. އަދި އެކަމަށް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 39
ގާޒީ ހަލީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް ގާޒީކަމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 23
ފަނޑިޔާރުން ގޭންގުތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ދީފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ގޭންގުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ހެކި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް، ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހުސްނުއް ސުއޫދު މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 7
ޑީޖޭއޭގެ އޮޑިޓަކުން ފާހަގަވި ދެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ އޮޑިޓަކުން ފެންމަތިވި ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 9
ސުއޫދުގެ ތުހުމަތުތައް ބަލާ ކޮމެޓީގެ ރައީސަކަށް އޭޖީ

ގޭންގްތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެކުލަވާލި ކޮމެޓީގެ ރައީސަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 27
ސުއޫދުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ހެއްކެއް ނުދިން: ޑީޖޭއޭ

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި ގޭންގުތަކާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަސް، އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހިއްސާކުރަން ސުއޫދު ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 13
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން: ވެދާނެ ކަމެއްތަ؟

ފާއިތުވި އަހަރު ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސޮއި ހޯދި އެވެ. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުންނަ ދޮރުތައް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. އަދި ކޮބައިތޯ އެވެ. ތިމާ ކުރާ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 148
އަންހެނަކު ރަޖަމް ކުރަން ނައިފަރު ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރުގައި އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުވެ އޭނާ ރަޖަމްކުރަން އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2019 9
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފައްދައިފި

ޝަރީއަތްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޖުޑިޝަލް ކައުންސިލެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 7
ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކުރަން އޭޖީއާ މަޝްވަރާކުރަނީ

ޖުޑިޝަރީ އަދި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިސްލާހު ކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 03, 2019 9
ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް ޑިސްޕިއުޓުން ގިނަ މައްސަލަ ހައްލުވި

މިދިޔަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 101
ސުއޫދުގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިންޒާރު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނާ އެކު އެ ކޯޓުން އިންސާފު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ކޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން، މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ...

December 31, 2018 14
ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: އެމްޑީޕީ

ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީޕީން ސާބިތުކަމާ އެކު ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.