30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 44
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިހާރު އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ: ސުއޫދު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންނާއެކު އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަައް ތަހުގީގުކުރަން...

December 30, 2018 45
މެޖޯރިޓީ ނުލިބޭނަމަ ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 3
ބެން އެމާސަންއާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ބެން އެމާސަންއާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
ޖޭއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މަސްތޫރު ހަމަޖައްސައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މަސްތޫރު ހުސްނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 13
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިތުބާރުކުރާ ތަނަކަށް ހަދާނަން: މަސްތޫރު

ޝަރުއީ ދާއިރާ އަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަނޑައެޅުއްވި ވަކީލް މަސްތޫރު ހުސްނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 16
ޖޭއެސްސީއަށް ރައީސް ކަނޑައަަޅާ މެމްބަރު ކަމަށް މަސްތޫރު

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ވަކީލް މަސްތޫރު ހުސްނީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 5
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުން ސަލީމް ވަކި ކުރައްވައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ މެމްބަރުގެ މަގާމުގެ ހުންނެވި މުހައްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް) އެ މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 6
ގާނޫނީ ހިދުމަތު ބިލަށް މަޖިލީހުން އާއްމު ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 32
ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ޑރ. ނަޒީރު

ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަޒީރު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 21
އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ހުއްދަ ދީފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 27, 2018 160
ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބެއް ނުދޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މީގެ 65 އަހަރު ކުރިން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން، އެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 29
ސިޔާސީ ހަޔާތް ނުނިމޭކަން މާ ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ: ނަޝީދު

ޓެރަރިޒަމްގެ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެކު، އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު ނުނިމޭ ކަން މާ ބޮޑަށް...

November 26, 2018 34
އިހުމާލުވި އެންމެން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވެން ވާނެ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ބާރު ދަމަހައްޓަވަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ގިނައިން އުފުއްލެވީ، ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި،...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 4
ފާރިސް ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 10
ބަޖެޓް ބޮޑުކުރަން އެދުމުން ޖުޑިޝަރީއަށް ބޮޑު ނުރުހުމެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޖުޑިޝަރީ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ އިން ނުފުދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޖެޓް ބޮޑުކޮށްދޭން ޖުޑިޝަރީން އެދުމުން، ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ޖުޑިޝަރީ އަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 44
ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުން: ރައީސަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

"އަޅުގަނޑު މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް މަގާމާ ހަވާލުވާއިރު، އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އަދުލް އިންސާފު ގާއިމްކުރެވިގެންދާ ތަން ފެނުން ކަމަށް."

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 12
ހުވާގައި ދެމިހުންނާނަން، ރައްޔިތުން ބާކީނުވާނެ: ރައީސް

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެއްވަން ވެވަޑައިގެންނެވި ހުވާއާ އެއްގޮތަށް ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީކޮށް، ތަފާތު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

November 17, 2018 44
ރައީސްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމާ މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު، ބޮޑެތި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައި، އެކަން...

November 17, 2018 13
އިސްކަންދޭނީ ނަޒާހަތްތެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ގާއިމުކުރަން

ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ނަޒާހަތްތެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ގާއިމު ކުރަން ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ހަތް ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދު ހަވީރު...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 42
އިސްލާހީ ޓެގް އަޅުވައިގެން އެހެން ބަޔަކު އެބައުޅޭ

އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަަކަށް ވެގެން ބައެއް ފަރުދުން މިހާރު އެބަ އުޅޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރި ބަަޔަކީ މަޝްހޫރު ނޫން ބަޔެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 8
ޑީޖޭއޭއިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމީ ރާއްޖެޓީވީ ކޮޅަށް

ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އަބުރަށް ހުތުުރުވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހެޅި ޕްރެޒެންޓަރުންގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަަށް އެދި ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރާއްޖެޓީވީއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 24
ޖޭއެސްސީ އަށް ފާރިސް އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެންމެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 5
ޖޭއެސްސީއަށް މަޖިލީހުން މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް މެމްބަރަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

November 12, 2018 2
ކޯޓު ރޫމެއްގައި ފޮޓޯ ނެގި މައްސަލަ ޑީޖޭއޭއިން ބަލަނީ

ކޯޓު ރޫމެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު ފޮޓޯތަކެއް ނެގި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 12, 2018 12
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުން ރިޒާ ވަކިކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އެ މަގާމުން ވަކި ކުރަން މަޖިލީހުން ދެންމެ ފާސްކޮށްފި އެވެ. މިގޮތަށް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 7
ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެ، ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން

ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ގަދީމީ ލިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި ފެންނަން ހުރި ލޯމާފާނުތަކާއި ރާދަވަޅިން ލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމާ ހަމައަށް ވެސް އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރަމުން އައިސްފައިވާކަން އެނގެ އެވެ. އިސްދޫ ލޯމާފާނުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމާ ހަމައަށް ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރާ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 26
ޖުމްހޫރީ 50: ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުން، ކޮން އިރަކުން؟

މިއީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ލިއާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ރިޕޯޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ރިޕޯޓްތައް މާދަމާ ކިއުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެވެ.