13 މެއި

May 13, 2019 2
އަސާންޖުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން އަލުން ބަލަނީ

ސްޓޮކްހޯމް (މެއި 13) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖުގެ މައްޗަށް ކުރި ރޭޕުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ސްވިޑަންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
އަސާންޖް އެމަބްސީ ބޭނުން ކުރީ ޖާސޫސް ކުރަން: އިކުއެޑޯ

ގުއިޓޯ (އެޕްރީލް 15) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯގެ އެމްބަސީ، ޖޫލިއަން އަސާންޖް ބޭނުން ކުރީ ޖާސޫސީ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް ލެނިން މޮރެނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
އަސާންޖް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ގެންދިއުމަށް ބައްޕަ އެދިއްޖެ

ސިޑްނީ (އެޕްރީލް 14) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަަން އަސާންޖް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އެދިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 4
އެމްބަސީ އަށް ފުލުހުން ވަދެ އަސާންޖް ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 11) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީ އަށް އިނގިރޭސި ފުލުހުން ވަދެ ވިކިލީކްސްގެ ފައުންޑަރު ޖޫލިއަން އަސާންޖް މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
އަސާންޖުގެ ސެކިއުރިޓީ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ކަނޑާލައިފި

ލަންޑަން (މެއި 18) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީން ހިމާޔަތް ހޯދައިފައިވާ ޖޫލިއަން އަސާންޖަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 28) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީން ހިމާޔަތް ހޯދައިފައިވާ ޖޫލިއަން އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 1
އަސާންޖް ހައްޔަރު ކުރުން ބާތިލް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 7) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖް ހައްޔަރު ކުރަން ލަންޑަނުގެ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ބާތިލް ކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 2
ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ބާތިލް ކުރަން އަސާންޖް އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 28) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާޖް ހައްޔަރު ކުރަން ލަންޑަނުގެ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ބާތިލް ކުރަން އޭނާގެ ވަކީލުން އެދިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
އަސާންޖަކީ އިކުއެޑޯ އަށް މައްސަލަގަނޑެއް: ރައީސް މޮރެނޯ

ގުއިޓޯ (ޖެނުއަރީ 22) - ވިކިލީކްސްގެ ފައުންޑާ ޖޫލިއަން އަސާންޖަކީ އިކުއެޑޯ އަށް "ވާރުތަވެފައިވާ މައްސަލަގަނޑެއް" ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ލެނިން މޮރެނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017
އަސާންޖް ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލްކޮށްފި

ސްޓޮކްހޯމް (މެއި 19) - ވިކިލީކްސް ބާނީ ޖޫނިއަން އަސާންޖުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ރޭޕުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓާލާ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްވިޑަންގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަން ޑިރެކްޓަރު މަރިއާން ނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017
ޖޫލިއަން އަސާންޖްގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އައިޓިއުންސް އަށް

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް، ވިކިލީކްސްގެ ވެރިޔާ ޖޫލިއަން އަސާންގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމް "ރިސްކް" އައިޓިއުންސް އިން ގަންނަން ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017
އަސާންޖްގެ ދިފާއުގައި ޕަމޭލާ އެންޑަސަން

ވިލިކިލީކްސްގެ ވެރިޔާ ޖޫލިއަން އަސާންޖާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަންއާ ބެހޭ ގޮތުން ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ތަފާތު ވާހަތަކެއް އަންނަނީ ދެކެވުމުންނެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންނެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު އަނބުރާދިނުމަށް އަސާންޖް އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ސްވިޑަންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 3
އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓް ކަނޑާލައިފި: ވިކިލީކްސް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯ އެމްބަސީން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯދައިގެން ހުރި ޖޫލިއަން އަސާންޖަށް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލައިފައިވާ ކަމަށް ވިކިލީކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.