05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 2
ޖުމައިރާ ވިއްޓަވެލީގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ސްލައިޑް!

ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓުން އާ ވޯޓަ ވިލާ އާއި އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ވޯޓަ ސްލައިޑް ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 3
ރެފްލްސްއަށް މެރަދޫ ރީ ބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

ޖުމައިރާ ދެވަނަފުށީގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އައި ގއ. މެރަދޫ "ރެފްލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް"ގެ ނަމަށް ރީބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހިންގަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.