22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
ލިވަޕޫލް މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް އިދިކޮޅަށް ނުކުތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
އޭޖެންޓް ޖެހީ ޖޯކެއް، އެކަމާ ސީރިއަސް ނުވޭ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕްގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން އޭނާގެ އޭޖެންޓް މާކް ކޮސީކާ މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ޖެހި ޖޯކެއް މީޑިއާ އިން މާނަ ނެގީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ބުނެ އެކަން މީޑިއާ އަށް ކްލޮޕް އޮޅުންފިލުވައިދީފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ޔޫރަޕްގައި ފަސޭހަނުވާނެ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އިނގިރޭސި ޓީމުތައް ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް މި ފަހަރު އިނގިރޭސި ޓީމުތަކަށް ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 6
ޗެލްސީ ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނަން: ކްލޮޕް

އިސްޓަންބުލް، ތުރުކީ (އޮގަސްޓް 14) - ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ބޭނުން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 9) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ނޯވިޗް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރު މިދިޔަ ސީޒަނަށް ވުރެ މަތިކުރަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 2
ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަށް ވުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާއިރު ލިވަޕޫލަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަށް ވުމަކީ އޮތް އިތުރު ޕްރެޝަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 3
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން ކްލޮޕަށް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބޭނުން ވަރަކަށް ހަރަދުކުރެވޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ދާދި ފަހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 3
ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ގޮތަށް ހަރަދުކުރެވެން ނެތް: ކްލޮޕް

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 19) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ކުރާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބޮޑު އަގުގައި ކުޅުންތެރިން ގަންނަން ލިވަޕޫލުން ހޭދަނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
ހާއްސަ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ކްލޮޕް ދިނީ ޔަގީންކަން

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ލިބުމަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަޔާތުގައި އައި އެންމެ އުފާވެރި ވަގުތު ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 28
ބޮޑު ފައިނަލެއް، ދެ ޓީމު ކާމިޔާބަކަށް ކެތްމަދުވެފައި

ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އިނގިރޭސި ޓީމަކީ ލިވަޕޫލެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމަށް އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕްގެ ތަށްޓެއް ލިބުނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް މިހާތަނަށް ޔޫރަޕްގެ ޝަރަފްވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށީގައި އަތްލުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކީ އެ ޓީމު މި...

24 މެއި

May 24, 2019 6
ފައިނަލުގެ ދަށް ރެކޯޑަކީ ކްލޮޕަށް ޕްރެޝަރެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 24) - އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ނުކުންނައިރު، ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕްރެޝަރަކީ ފައިނަލްތަކުގައި އޭނާގެ ރެކޯޑް ދަށްވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 10
ލިވަޕޫލް އުއްމީދުގައި، ސިޓީގެ އަމާޒު ތަށްޓަށް!

ލަންޑަން (މެއި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތަށި އުފުލާލުމަށް އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްގެ އުއްމީދަކީ ސިޓީ ކުޅޭ މެޗުން ޕޮއިންޓް ގެއްލި 29 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 17
"ބާސާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ލިވަޕޫލް (މެއި 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލިގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 2
ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ކްލޮޕަށް މަންޗިނީގެ މެސެޖެއް

މިލާން (މެއި 4) - ފުޓްބޯޅައިގައި ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަނީ ހޯދާ ތަށީގެ ނިސްބަތުން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކޮށް ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ލިބުނަސް ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލްނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗީނީ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 3
ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ލީގަށް ވާދަކުރާނަން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 26) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރުން ލިވަޕޫލުން ހުއްޓާލާނީ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުވުމުން ކަމަށާއި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ތިބޭނީ ވާދަކުރުމުގެ ރޫހުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ،

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ޗެލްސީގެ ހާލަތު ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޗެލްސީގެ ހާލަތު މުހިއްމުނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މެޗުން މޮޅުވެ ހަމަޖެހުމެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ ލިވަޕޫލުގެ ޓާގެޓެއް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރީލް 9) - މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލްގެ ހަމައެކަނި އަމާޒަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން ނޫން ކަމަށާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަބަދުވެސް އެ ޓީމަށް ހާއްސަވާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 1
ބަޔާން މިއުނިކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - ބަޔާން މިއުނިކާ ހަވާލުވާން އެނބުރި ޖަރުމަނަށް ނުދާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށްދާނީ ލިވަޕޫލާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 13
ލިވަޕޫލާ ކުރިމަތިލާނީ ފާގަސަންގެ ވިސްނުމުގައި: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު، ގެންގުޅޭނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަންގެ ވިސްނުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.