20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 1
ކްލޮޕް އަނެއްކާ ވެސް ނޭޝަންސް ލީގަށް ފާޑުކިޔައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 20) - ޔުއެފާ އިން ދާދި ފަހުން ތައާރަފްކުރި ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގަކީ އެހެން ގޮތަކަށް ރާވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން ރަނގަޅު މުބާރާތެއް ކަމަށް ބުނެ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އަނެއްކާ ވެސް އެ މުބާރާތަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 2
ޖަރުމަން ކޯޗު ކްލޮޕަށް ރައްދުދީފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 10) - ޔުއެފާ އިން ދާދި ފަހުން ތައާރަފްކުރި ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގަކީ ބޭނުމެއް ނެތް މުބާރާތެއް ކަމަށް ބުނެ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔަަކީމް ލޯ ރައްދުދީފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 4
ނޭޝަންސް ލީގަކީ ބޭނުމެއް ނެތް މުބާރާތެއް: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 9) - ޔުއެފާ އިން ދާދި ފަހުން ތައާރަފްކުރި ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގަކީ ގައުމުތަކަށް މާ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 2
"ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ"

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭއިރު މެޗުން މޮޅުވާން ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018
އަހަންނަކީ ސާރީގެ ސަޕޯޓަރެއް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އޭނާ އަކީ ޗެލްސީއާ ގަޔާވާ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަކީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީގެ ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
ޕީއެސްޖީގައި ނެތީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕީއެސްޖީ އަކީ މޮޅެތި ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި ނެތީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018
ކާރިއަސް ދޫކޮށްލައި އެލިސަން އަށް ކްލޮޕް ތައުރީފްކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 25) - ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ގޯލްކީޕަރު ލޮރިސް ކާރިއަސް ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތުރުކީގެ ބެކިސްޓާސް އަށް ދޫކޮށްލައި، މިހާރުގެ ކީޕަރު ބްރެޒިލްގެ އެލިސަން ބެކާ ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 2
ލީގަށް ވާދަކުރާ ވާހަކަ ދައްކަން ކްލޮޕް ބޭނުމެއްނުވި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓަށް ލިވަޕޫލް ވާދަކުރާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ދައްކާ ވާހަަކަތަކަށް ޝައުގުވެރިނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
ކްލޮޕަށް ރާމޯސް ބަހުގެ ހަމަލައެއް ފޮނުވާލައިފި

ޓަލީން، އެސްޓޯނިއާ (އޮގަސްޓް 15) - އޭނާ އަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ގަސްދުގައި އަނިޔާދޭ މީހެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބަހުގެ ހަމަލައެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
މޮރީނިއޯ އަށް ކްލޮޕް ޖަވާބުދީފި

މިޝިގަން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 28) – ލިވަޕޫލުން ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ބޮޑު ހަރަދުކޮށްފައިވާތީ އެ ޓީމަށް މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް އެބައޮތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނި ވާހަކަތަކަށް ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ފިނި ޖަވާބެއް ދީފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 11
ރޯމާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަން އޮތީ ސާބިތުކޮށްދީފައި: ކޯޗު

ރޯމް، އިޓަލީ (މެއި 2) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ރޯމާ އަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ކަން އޮތީ ސާބިތުކޮށްދީފައިކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުސޭބިއާ ޑި ފްރަންސެސްކޯ ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
އެލެގްރީ ގޮސްފިނަމަ ޔުވެންޓަސް އިން ބޭނުންވަނީ ކްލޮޕް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 27) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް ކޯޗުކަމުން މަސިމޯ އެލެގްރީ ވަކިވެއްޖެނަމަ އެ މަގާމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ބޯޑުން ގެންނަން އެންމެ ބޭނުންވާ ކޯޗަކީ ލިވަޕޫލްގެ ޔާގެން ކްލޮޕް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 12
ސިޓީން ސެމީގެ އުއްމީދު ދޫކޮށެއްނުލާ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 10) - ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ލިވަޕޫލް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެފައިވީ ނަމަވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަދި ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ދޫކޮށެއްނުލާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 11
ލިވަޕޫލުން ހަމަލާދޭއިރު ބަލަން ނުތިބޭނަން: ގާޑިއޯލާ

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރިލް 4) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުގައި މަޑުން ނުތިބެ އެޓޭކް ކުރާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 1
ކޮންޓޭ ނޫނެކޭ ބުނުމުން ޕީއެސްޖީގެ އަމާޒު ކްލޮޕަށް

ޕެރިސް (މާޗް 23) - ޕީއެސްޖީގެ ހުށަހެޅުމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ނޫނެކޭ ބުނުމުން ޕީއެސްޖީން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑީއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 7
މެސީއާ ވާދަކުރަން ސަލާހު ބޭނުމެއް ނުވޭ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (މާޗް 18) - މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލަށް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މިސްރުގެ ވިންގް މުހައްމަދު ސަލާހު ހުރީ ތަފާތު ފޯމެއްގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ލިއޮނަލް މެސީއާ ވާދަކުރަން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018
ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް، ކްލޮޕް މެސެޖެއް ދީފި!

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ލީގުގެ އެހެން ޓީމުތަކަށް މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
މިއީ 2005ގެ ލިވަޕޫލް ޓީމެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ފެބްރުއަރީ 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި 2005 ވަނަ އަހަރު އުފުލާލި ލިވަޕޫލް ޓީމާއި މިހާރު އޮތް ޓީމާ އަޅާކިޔުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 2
ހައްލަކީ އާ ކުޅުންތެރިން ގަތުމެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ހަޑްސްފީލްޑް، އިންގްލެންޑް (ޖެނުއަރީ 30) - މި ވަގުތު ލިވަޕޫލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އާ ކުޅުންތެރިން ގަންނަން ނުޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 10
ރެއާލުގެ ބޯޑުން ކްލޮޕަށް ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 12) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާންގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން އެ ކްލަބްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕާ އެ ޓީމު ހަވާލުކުރުމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.