31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 1
ކޮންޓޭ ހަމަޖެހިލައިގެން، ލިވަޕޫލަށް މޮޅެއް މަޖުބޫރު

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 31) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް މިއީ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗެއް ކަމަށާއި ޗެލްސީން މެޗާ ކުރިމަތިލާނީ ހަމަޖެހިލައިގެން ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017
ސްޓަރިޖްގެ ދިފާއުގައި ކްލޮޕް ވާހަކަ ދައްކައިފި

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 28) - ފަހަކަށް އައިސް މީޑިއާގެ ގިނަ ފާޑުކިޔުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް ޑެނިއަލް ސްޓަރިޖްގެ ދިފާއުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017
ޖެރާޑް މޮޅު ކޯޗަކަށް ހެދުމަށް ކްލޮޕް އެހީވަނީ

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 24) - މޮޅު ކޯޗަކަށް ވުމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސްޓީވަން ޖެރާޑަށް އެހީވެދޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
މަޓިޕް މައްސަލަ ބޯމަތީގައި، ލިވަޕޫލް މުހިއްމު މެޗަކަށް

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 18) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ރި-ޕްލޭ މެޗުގައި މިރޭ ޕްލިމައުތު އާގައިލްއާ ދެކޮޅަށް ލިވަޕޫލް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ކެމަރޫން ޑިފެންޑަރު ޖޮއެލް މަޓިޕްގެ މައްސަލައިގައި ފީފާއިން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބެލެވިއްޖެ އެެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017
"ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯމު ރަނގަޅުވުމަކީ އެޑްވާންޓޭޖެއް ނޫން"

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 15) - މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ އެޑްވާންޓޭޖެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނުކުންނަ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 5
އަހަންނަށް ވުރެ ކްލޮޕް ރުޅިގަދަ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 14) - އޭނާއާ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕްއާ އެއްގޮތް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކްލޮޕް މާ ރުޅިގަދަ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
ކޯޓީނިއޯ ކުޅުވުމާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމަން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 11) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކޯޓިނިއޯ ބޭނުންކުރުމާ މެދު ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 1
މާޒީ އިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް، މިއީ ތަފާތު މެޗެއް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އިރުޝާދުދިން ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާއިން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް ކަަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 4
މާޒީ ހަނދާން ނައްތާލާ، މިއީ ލީގަށް ވާދަކުރާ ފަހަރު

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 26) – ލިވަޕޫލުން މި ސީޒަނުގައި އަމާޒުކުރަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށާއި ލިވަޕޫލުގައި ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016
ކޯޓީނިއޯ ނެތްތަން ފޫބައްދަން އުނދަގޫވާނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 29) - އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމައަށް ކުޅުމާ ދުރުމާ ހުންނަން ޖެހިފައިވާ ލިވަޕޫލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކޯޓީނިއޯ ނެތްތަން ފޫބައްދަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
ކޯޓީނިއޯ ލިވަޕޫލްގައި މަޑުކުރާނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 18) - ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކޯޓީނިއޯ ލިވަޕޫލްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016
ޔޫރަޕްގައި ނުކުޅުމަކީ އެޑްވާންޓޭޖެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 5) - މި ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަނުކުރުމަކީ ލިވަޕޫލަށް އޮތް އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕަށް ފާގަސަން ތައުރީފްކޮށްފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 4
ޖެރާޑަށް އަބަދުވެސް ލިވަޕޫލުން މަރުހަބާ ކިޔާނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސްޓީވަން ޖެރާޑަށް އެ ޓީމުން އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016
"ޕްރިމިއާ ލީގަކީ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ލީގެއް ނޫން"

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމުތަކަކީ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންނަށް ބަރޯސާވެގެން ކުޅޭ ޓީމުތަކެއް ނޫން ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 1
މެޗު ދިޔައީ އަހަރެންގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް: މޮރީނިއޯ

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗު ދިޔައީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
"ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް މެޗު ހުރިހާ ގޮތަކުން ހާއްސަ"

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިޔަސް ހާއްސަ މެޗެއް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016
ކޮންޓޭ އަކީ ގާޑިއޯލާ ފަދަ މޮޅު ކޯޗެއް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ފަދަ މޮޅު ކޯޗެއް ކަމަށް ލިވަޕޫލުގެ ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016
ކްލޮޕް "ދަ ސަން" ބޮއިކޮޓް ކުރީ ކީއްވެ؟

ވެމްބްލީގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާ އަތުން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ވަނީ އިނގިރޭސި ނުފޫޒުގަދަ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ "ދަ ސަން" ގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ބާސެލޯނާ ބަލިކުރެވުނަސް ހަމަބިމުގައި ތިބެންޖެހޭ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) - އާ ސީޒަނަށް ފަރިތަކުރުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ލިވަޕޫލުން މާ ބޮޑަށް އުފާކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ތިބެން ޖެހޭނީ ހަމަބިމުގައި ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.