12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 26
ދަތުރު ދާނެ ޚާއްސަ ރަށެއް ހަމަޖައްސަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ދަތުރު ދާނެ ޚާއްސަ ރަށެއް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 37
ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހެދުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި ހިއްކާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރު ދިއުމަށް ހަމަޖެއްސި ރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 12
ކްރޮސްރޯޑްސް އިން ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: ނައިބުރައީސް

ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ނިންމާލުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 19, 2019 57
300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރޮސްރޯޑްސް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު، އެނބޫދޫ ފަޅު ހިއްކައިގެން ހެދި ހިތްގައިމު، ކްރޮސްރޯޑްސް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 16
ޓޫރިސްޓުންނަށް ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައިދެނީ

އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓުތަކަށް ދާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީ އާއި ކްރޮސް ރޯޑްސް ގުޅިގެން ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައިދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 49
ހަތް މަސް ތެރޭގައި އެނބޫދޫ ފަޅަށް ދަތުރުދާން ފެށޭނެ

ތައިލެންޑްގެ ސިންހާ އެސްޓޭޓުން، މާލޭގެ ދެކުނުން ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ރިސޯޓް ހެދުމަށް ހިއްކާފައިވާ ނުވަ ރަށުގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު...

April 02, 2019 63
ދަތުރު ދާން ހަމަޖައްސަނީ އެނބޫދޫ ފަޅުން ރަށެއް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރު ދިއުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަނީ އެނބޫދޫ ފަޅުގައި މިހާރު ހިއްކާފައިވާ ރަށްތަކުން ރަށެއްކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 109
"އެނބޫދޫފަޅުން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިދިނިން"

ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި ރިސޯޓުތަކެއް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ތައިލެންޑުގެ ކުންފުންޏަށް އެ ފަޅު ވިއްކާލީ އެންމެ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު، އެކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވައި ދައުލަތަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯއްދަވައި ދެއްވި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 11
ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް

މިއީ ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުގެ އިތުރުން އެހެން އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ހިމައިގެން ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުވާނެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ލިބޭ ފިހާރަތަކާއި ކެއުންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018
ކްރޮސް ރޯޑްސްގެ ވޯޓަ ސްޕޯޓްސް ހިންގަން ބަޔަކަށް ދީފި

ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި ކ. އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވޯޓަ ސްޕޯޓްސް އަދި އެކްސްކާޝަންސް ހިންގަން ސިންގް އެސްޓޭޓުން ބެސްޓް ޑައިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 1
އެނބޫދޫފަޅުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި ކ. އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމޭނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ ތައިލެންޑްގެ...

July 10, 2018 10
އެނބޫދޫ ފަޅާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހިސްޓްރީން ހަދަނީ

ކްރޮސް ރޯޑްސްގެ ނަމުގައި ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންގް އެސްޓޭޓުން އޭ ޕްލަސް އީ ނެޓްވޯކްސް އޭޝިއާ އާ ގުޅިގެން "މޭކިން މެގަ އިން ޕެރަޑައިސް" ގެ ނަމުގައި ހިސްޓްރީ...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 2
އެނބޫދޫ ފަޅުގެ މެރީނާ އަބޫދާބީ ކުންފުންޏަކަށް

ކްރޮސް ރޯޑްސްގެ ނަމުގައި ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންގަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން އެ ތަނުގައި ހަދާ ލަގްޒަރީ މެރީނާ ހިންގުމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދިނުން އަބޫދާބީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޖަލްބޫތު ހޯލްޑިންއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 8
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ކޮނޮއްޓާ ގަނެފި

މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާ އެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އައުޓްރިގާގެ ހަ ރިސޯޓެއް، 310 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ގަނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 28
ގެއްލުމާއި ހަލާކު: މި ތަރައްގީގެ އަގަކީ ކޮބާ؟

ކުޅިތަކާއި ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ބިން ބޮޑުކުރުން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ހެއްޔެވެ؟ މިހާ ގިނަ އެއާޕޯޓްތަކެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ އިރު ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ވެއްޓަށް ބަލައިލަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ އަދި އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިން މި ވަގުތު ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުން އަންނަ...

27 މާޗް

March 27, 2018 1
ހިލްޓަންގެ "ކިއުރިއޯ ކަލެކްޝަން"ގެ ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

މަޝްހޫރު ހިލްޓަން ހޮޓެލްސްގެ "ކިއުރިއޯ ކަލެކްޝަން"ގެ ރިސޯޓެއް ފްރެންޗައިސް އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން ކ. އެނބުދޫފަޅުގައި ހުޅުވުމަށް ސިންގަ އެސްޓޭޓުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 4
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ކޮނޮއްޓާ ގަންނަނީ

މަތީ ފެންވަރު ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާއެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންގަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން ގދ. ކޮނޮއްޓާ ރިސޯޓު ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 15
މާލެ އަތޮޅުގެ 27 ފަޅެއް ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފުޅާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މާލެ އަތޮޅުގެ 27 ފަޅެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 16
ފަޅުތައް ހިއްކާތީ މަޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ރިސޯޓުތައް ކައިރީގައި ހުންނަ ފަޅުތައް ހިއްކާތީ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 7
އިތުރު އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓު ޕްރޮޖެކްޓަށް ޝައުގުވެރިވޭ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
އެނބޫދޫފަޅު މަޝްރޫއުން ދައްކައިދެނީ އިތުބާރު އޮތްކަން

ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުން ދައްކައިދެނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއްޖެ އަށް އޮތްކަން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު މުހައްމަދު ސައީދު...

January 17, 2018 6
އެނބޫދޫފަޅުގައި ދިވެހި އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު

ތައިލެންޑުގެ ސިންގް އެސްޓޭޓުން ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި "ކްރޮސް ރޯޑްސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓަށް އަންނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާ ދިވެހި...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 13
އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހަދާ ފިހާރަތައް ކުއްޔަށްދޭން ފަށަނީ

މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފިހާރަތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ކ. އެނބޫދޫ ފަޅުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 40
ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު އިތުރު 23 ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު 23 ރިސޯޓު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.