19 މާޗް

March 19, 2020 4
ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ގާޑިޔާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 25
ގުރައިދު އާއި މާފުއްޓަށް ދެ ރަށް ހިއްކަނީ

ކ. މާފުއްޓާއި އެއަތޮޅު ގުރައިދޫގެ ފަޅުތެރެއިން އިތުރު ދެ ރަށް ހިއްކުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 73
މަޝްރޫއުތައް ލަސްވަނީ ކޯލިޝަނާ ހެދި: ނަޝީދު

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫތައް ލަސްވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ތުހުމަތު...

January 22, 2020 33
އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް

ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގައި އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ކ.ގުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ ހިންގުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ގުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ ހިންގުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށް އެ ރަށުގައި މިއަދު އާ ފެން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައި އޭގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 5
ގުރައިދޫ ކޯޓުގެ ގާޒީ ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ

ކ. ކުރައިދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، އެރަށު ކުދިރުވާގޭ އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު މޫސާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 4
ގުރައިދޫ މަރުކަޒާ ގުޅޭ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ހާލަތާ މެދު ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 15
މަރުވިމީހާ ފައިގައި ހުރީ އާއިލާއިން ޖެހި ޗޭނު ނިޝާން

ކ. ގުރައިދޫގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި މީހާގެ ފައިގައި ހުރީ އޭނާގެ އާއިލާ އިން އެއްސި ޗޭނުގެ ނިޝާން ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 50
ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، އަގުހެޔޮ ކުރާނަން: އިބޫ

ތެލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ދިހަ ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، އަގު ހެޔޮ ކުރައްވާނެ ކަމަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 3
ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުން ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް

ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުންނާއި އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުން، ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށް އެހީ ދީފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 8
ހަމައެކަނި ގުދުރަތީ ތަރައްގީއަށް ބަރޯސާއެއް ނުވެވޭނެ

ރާއްޖެއަކީ ހަމައެކަނި ގުދުރަތީ ތަރައްގީއަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބެވޭނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 24, 2018 35
ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފަށާފައި ވަނިކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައެއް ރަށްތަކަށް މިއަދު ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި...

29 މެއި

May 29, 2018 4
ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓުގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓުން އެހީ ދީފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 1
ގުރައިދޫގައި ފުލުހުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން، މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ކ. ގުރައިދޫގައި ފާހަގަކުރަން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 32
ދަރިވަރެއްގެ މަރާއެކު ގުރައިދު އަށް ފުން ހިތާމައެއް!

ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އައި ދަރިވަރެއްގެ ކުއްލި މަރާއެކު، އެ ރަށަށް ފުން ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 3
ގައްބެގެ ދަތުރުގެ ހަނދާން އާކޮށްފި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، އެކަނިމާއެކަނި ކެޓަމަރާންޏެއްގައި އަބްދުލްޣަފޫރު އަލީ (ގައްބެ) ރާއްޖެ ވަށާ ކުރި ދަތުރުގެ މަތިން އަދި އެކަކު ވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ އެވެ. މާކަނޑުތަކުގައި ވާރެއާ އަތްވަށް ބެލުމެއް ނެތި ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަހު އޭނާ ކުރި ދަތުރު ކުރި، އަދިވެސް ގިނަ މީހުން ސިފަ ކުރަނީ އާދަޔާހިލާފުކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ދަތުރުގައި...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 5
އަޅާނުލުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުން: މުހިންމު ކަމެއް

އިހުމާލުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަޅާލުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ނުވަތަ ބަދަލުވެރިންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމް ކަމެކެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި އެފަދަ ކަންކަމާ ޚިލާފްވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް އޮތަސް ރާއްޖޭގައި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 71
ދަރިން ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން ދޫކޮށްލުމުން އަޅާނުލާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 24
319 ޕެކެޓް ޑްރަގްސް ގުރައިދޫ ގޮނޑުދޮށުން ފެނިއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ އިރުމަތީ ފަރާތަށް ލައްގާފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ، މަސްތުވާ އެއްޗެހި އަޅާފައި ހުރި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕެކެޓް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 1
އެސްޓީއޯގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ގުރައިދޫ ހާއްސަ މަރުކަޒަށް

ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް އެސްޓީއޯ ގްރޫޕުން ރޯދަ ހަދިޔާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 5
"ނެށި އަންހެނަކީ ސިކުނޑީގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހެއް"

ނަށަން ހުއްޓާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ އަންހެނަކީ ސިކުނޑީގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.