19 މާޗް

March 19, 2020 4
ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ގާޑިޔާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 21
ގުރައިދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ: ހިތްގައިމު، އެހާމެ ތަަފާތު

މުޅި ތަން ހަދާފައި ހުރިލެއް ރީތިކަމުން ހީވަނީ އެއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެވެސް އެހެން ގައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއެއް ހެންނެވެ. އެކަމަކު އެ ހިތްގައިމު ލައިބްރަރީ ހުރީ ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލްގަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ކ.ގުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ ހިންގުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ގުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ ހިންގުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށް އެ ރަށުގައި މިއަދު އާ ފެން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައި އޭގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.