11 ޖުލައި

July 11, 2020 3
ހިންމަފުށީގައި ކަރަންޓީން ވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދިޔަ 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު، 14 ދުވަސް ހަމަކޮށް، ކަރަންޓީން ނިންމަން ހެދި ޓެސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 9
ހަތް ރަށެއްގައި ފިޔަވައި މިސްކިތް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 9
މިނިވަންވާ މީހުން ހިންމަފުށީގަ ބައިތިއްބާތީ ކަންބޮޑުވުން

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު މިނިވަންވާ މީހުން މާލެ ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށުގައި ބައިތިއްބާތީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 11
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކޮންމެ މީހަކަށް މާސްކެއް

ނަސީމް ވަނީ، ހިންމަފުއްޓާއި ދިއްފުއްޓަށް 2،000 މާސްކް މިއަދު ފޮނުއްވާފައި. އެއީ ކޮންމެ ރަށަކަށް 1،000 މާސްކް. ތުލުސްދު އާއި ހުރަ އަށް މާދަމާ މާސްކްތައް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވޭ. މާސްކްތައް އާންމުންނަށް ބެހުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް.

17 މެއި

May 17, 2020 22
ރިހެބަށް ކޮވިޑް ވަނީ ކައުންސިލްގެ އަޑުނޭހުމުން: ޝާން

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މެދުވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެ ތަނަށް ގެންދިޔައިރު، ރިހެބަށް މާލޭން މީހުން ގެންދިއުން ހުއްޓާލުމަށް ވާނީ އެދިފައި ކަމަަށް ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 10
ރިހެބަށް ކޮވިޑް ވަނީ ފަހުން ގެންދިޔަ މީހެއްގެ ފަރާތުން

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނީ މިދިޔަ މަހު އެތަނަށް ފަރުވާ އަށް ގެންދިޔަ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ...

May 16, 2020 22
"ރިހެބަށް ކޮވިޑް ވަތްގޮތެއް ނޭނގޭ، ކަންބޮޑުވޭ"

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު އެ މީހުންނަށް އެ ބަލި...

15 މެއި

May 15, 2020 5
ރިހެބުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

May 15, 2020
ބަޔަކު "ޕޮޒިޓިވް" ވުމުން ހިންމަފުށި މޮނިޓަރިން އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވޭތޯ ބަލަން ބައެއް މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކ. ހިންމަފުށި މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ދެންމެ ގެނެސް ފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓަކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެ ރަށު...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 27
ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން

އެންވަޔަރުމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ސްޓެލްކޯ ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެންވަޔަރުމެންޓް މިިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 10
ހަނގުރާމައިން ގެންނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ތަން ހަދައިފި

ހަނގުރާމައިން އަނބުރާ ގެންނަ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރާ މަރުކަޒު ކ. ހިންމަފުށީގައި ހަދާ ނިންމާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 10
ޓޫރިސްޓަކު ބޯޑެއްގައި ތުލުސްދުއަށް ދަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ސްޓޭންޑްއަޕް ޕެޑަލް ބޯޑެއްގައި، ކ. ތުލުސްދޫން އެ އަތޮޅު ހިންމަފުއްޓަށް ދާން އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 3
ހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރު މަސައްކަތަށް 217 މިލިއަން

ޖުމްލަ 217 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަން، އެމްޓީސީސީ އާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ، ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 48
ހަނގުރާމައިން ގެންނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ ތަން ހަދަނީ

ހަނގުރާމައިން އަނބުރާ ގެންނަ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރާ މަރުކަޒެއް ކ. ހިންމަފުށީގައި ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 7
ގިރިފުށީގައި ވަޒަން ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ސިފައިންގެ ތަމްރީން ރަށް، ގިރިފުށީގައި ޓްރެއިނިންއެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް، އެ ރަށުގެ ބޭރުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓެއްގެ ގަޔަށް އިއްޔެ ވަޒަނެއް އެރުމުން، ލައިވް ވަޒަން ބޭނުން ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 44
އދ.ގައި ތަގްރީރު ނުކުރެއްވި ސަބަބު ޔާމީންގެ ދޫފުޅުން

ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލިހުގައި ތަގްރީރު ކުރައްވަން އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިނުގެންނެވި ސަބަބުތައް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ހިންމަފުށި ފަރަށް އެރި ބާޖް އަދި ފުނެއް ނުކުރެވޭ

ކ. ހިންމަފުށީ ފަރަށް މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު އެރި ހިލަ ބާޖް އަދި ފުން ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ފުން ކުރުމަށްޓަކައި ބާޖުން ހިލަ ހުސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 9
ހިންމަފުށީ ފަރަށް ހިލަ ބާޖެއް އުރިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން ބަނދަރުން ބޮޑުހިލަ ބަރުކޮށްގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ބާޖެއް ހިންމަފުށީ ފަރަށް އުރިއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 25
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެމްބަރެއްގެ ފަސް އަހަރުގެ ތާވަލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އޭނާގެ ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލައްވައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 9
ހައްޖަށް ދާން ހިންމަފުށިން ހޮވުނީ ރާފިއާ ރަގީބް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން އެ ރަށު މީހަކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ. މި ފުރުސަތު ގުރުއަތުން މި އަހަރު ލިބުނީ އެ ރަށު ނަންރީތިގޭގެ ރާފިއާ ރަގީބަށެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 3
ހިންމަފުށީގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ކ. ހިންމަފުށީގައި މި އަހަރު ވެސް ގުރްއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މި މުބާރުން އެއް ވަނަ އަށް ދިޔައީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ބައިވެރިވި މުހައްމަދު ނަޒާން އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 1
ހެޕީ މާކެޓުން ހިންމަފުށީގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، ހެޕީ މާކެޓުން ކ. ހިންމަފުށީގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.