07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 60
އަޅުގަނޑު ހުންނާނީ ރައީސްގެ ފަހަތްޕުޅުގައި: ޖާބިރު

އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވުނަސް، ހުންނަވާނީ އެމްޑީޕީ އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހާ އެކު ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 29
އެމްއައިޓީޑީސީ:މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހަރަދު 30 މިލިއަން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ލ. ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ހޮޓާ އަދި އެ ރިސޯޓާ ގުޅޭ ތަންތަން ހަދަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކޮށް އެކަމަކު ކޮންޓެކްޓަރެއް އައްޔަންކޮށް ފައިސާ ދިން މައްސަލައަކާއި އެ ކުންފުނިން ކ. ކާށިދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖަށް ވެސް ބޮޑު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 47
ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް ހެޔޮ، ވާދަކުރާނަން: ޖާބިރު

ޕާޓީން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް ވަރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރިން ވެސް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ކާށިދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 2
މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ބިންތަކަށް ހައްލެއް ލިބިއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކި ރަށްރަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ތަންތަނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 40
ޖާބިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 21
އިބޫއަކީ އުފެދުމުގައި ވެސް ލީޑަރެއް: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ "އުފެދުމުގައި ވެސް ލީޑަރެއް" ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެކަން...

September 16, 2018 49
ކާށިދޫގެ ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ހަދާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކ. ކާށިދޫގެ ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 14
އިބޫގެ އުފަން ރަށާއި ތިން އަތޮޅަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރާއި ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މީގެ ކުރިން ރޯދަމަހު މުހައްމަދު ޝާހިދު ދުރާލައި މާލޭ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮޕީ ފަތާއި ކަރާ އަދި ކުރުނބާ ފަދަ ބާވަތްތައް ގެނެ އެވެ. ޝާހިދު ފަދަ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް ރޯދަމަހަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދުވަސްވަރެ އެވެ. އެހެންވެ ދުރާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާވަތްތައް ހައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ކ. ކާށިދޫގެ...

22 މެއި

May 22, 2018 7
ކޮޕީފަތުގެ އަގު ވެއްޓޭކަށް ނެތް

ރޯދަމަހުގެ ސުފުރާ މައްޗަށް ކޮޕީފަތުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު އާއިލާތަކަށް ހިތާމަވެރި ހަބަރެކެވެ؛ މި ރޯދަ މަހު މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮޕީފަތުގެ އަގު ހެޔޮވެދާނެކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 18
ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެ، ކަރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކަރާ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވުމާ ގުޅިގެން، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ކަރާ ލިބުން ދަތިވާނެ ކަމަށް، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 5
ކާށިދޫ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ކ. ކާށިދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖުގެ ބިންގާ އަޅައި، އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މާލެއިން ފުރައިގެން ޅ. ކުރެންދުއަށް ހިލަ އާއި ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މިއަދު ހަވީރު ކާށިދޫ ކައިރިއަށް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
ކާށިދޫގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީސާ ޚަލީލް، އެ ރަށުގައި ޑިންގީއެއްގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 12
މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެހީގައި ދަތުގެ ކޭމްޕެއް

ކ. ގާފަރާއި އެ އަތޮޅު ކާށިދޫގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެހީއާ އެކު ދަތުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 6
މެމްބަރު ފައިސަލް ގާފަރަށް ޑަސްބިންތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކ. ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ޑަސްބިންތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 13
ކާށިދޫގައި 10 ގެސްޓްހައުސް އަޅަން އެމްއައިޓީޑީސީއަށް

ކ. ކާށިދޫގައި އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ރަށުގައި 25 ކޮޓަރީގެ ދިހަ ގެސްޓް ހައުސް އަޅަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒިމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)އާ ހަވާލުކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 25
ކާށިދޫގައި ޖަލު އެޅުމުގެ ފައިސާ ހުރާ ބިން ހިއްކުމަށް

ކ. ކާށިދޫގައި ޖަލެއް އެޅުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮއްވައި، އެކަން ނުކުރަން ނިންމައި، އެ ފައިސާ އިން އެ އަތޮޅު ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމަށް ނިންމައި ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރި ކޮމެޓީން މިއަދު ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 17
މެމްބަރު ފައިސަލްގެ ގިނަ އެހީތަކެއް ދާއިރާގެ މީހުންނަށް

ކ. ކާށިދޫ އާއި ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ގިނަ އެހީތަކެއް ދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 25
ހާޒިރީން ވަނަ ހޯދުމަށްވުރެ މުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން ކޮންމެ ދައުރެއްގައި ވަނަ ހޯދުމަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މާ މުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އެކަމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 17
ކާށިދޫގައި މުސަޅަށް ވުރެ ކަންޒު ކަހަނބު ކުރީގައި

ތާރީޚީ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، ކާށިދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މީހުން ވަޒަންވެރިވެ ދިރިއުޅެން ފެށި އިރު ވެސް އެ ރަށުގައި ކަންޒު ކަހަނބު އުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މި ރަށުގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ކަން ނޭނގުނަސް، މި ރަށުގެ މީހުން އިސްލާމް ދީން ގަބޫލު ކުރުމުގެ ކުރިން، ބުދު ދީން އޮތް ޒަމާނުގައި ވެސް މި ރަށުގައި ކަންޒު...