15 މެއި

May 15, 2020 21
ކަނޑަށް ދޫވި މޭވާތައް ނަގައި، ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަނީ

ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގެ ތޮށިގަނޑަށް މިއަދު އެރި ކާށިދޫ ދޯނިން ކަނޑަށް ބޭރުވި މޭވާ އާއި ބައެއް އެހެން ތަކެތި އެމްޕީއެލުން ނަގައި ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

May 15, 2020 6
ވެސްޓް ޕާކް ތޮށިގަނޑަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

ކ. ކާށިދޫން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް، ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގެ ތޮށިގަނޑު މައްޗަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 43
އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އަމިއްލަ އަށް އައިސޮލޭޝަނަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހަކާ އެކު ކޮންޓެކްވެ، އޭނާ ނެގެޓިވް ވި ނަމަވެސް، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު އަމިއްލަ އަށް އެކަހެރިވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 33
ރާވާ ޖަލުގެ ސާމާނު ކާށިދޫ ވަލުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި!

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން ކުރީ ސަރުކާރުން 16.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ގެނައި ރާވާ ޖަލުގެ ސާމާނު ހިމެނޭ އަށް ކޮންޓޭނަރު، ކާށިދޫ ވަލުތެރޭގައި ހުރި ކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 68
ކޭބަލް ކާރު އަޅަން ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރަށްތައް ކޭބަލް ކާރުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރުމަށް އިޓަލީ ކުންފުނީގެ ތަޖުރިބާކާރުންތަކެއް އެ ދާއިރާގެ ދެ ރަށަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 33
ޖާބިރު، މަޖިލީހަށް ގަސްތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަސްތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ދިރާގު ޓީވީ ކާށިދޫ އާއި ކެޔޮދޫއަށް!

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ކ. ކާށިދޫ އާއި ވ. ކެޔޮދޫގައި ތައާރަފް ކޮށްފި އެެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 60
އަޅުގަނޑު ހުންނާނީ ރައީސްގެ ފަހަތްޕުޅުގައި: ޖާބިރު

އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވުނަސް، ހުންނަވާނީ އެމްޑީޕީ އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހާ އެކު ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 29
އެމްއައިޓީޑީސީ:މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހަރަދު 30 މިލިއަން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ލ. ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ހޮޓާ އަދި އެ ރިސޯޓާ ގުޅޭ ތަންތަން ހަދަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުކޮށް އެކަމަކު ކޮންޓެކްޓަރެއް އައްޔަންކޮށް ފައިސާ ދިން މައްސަލައަކާއި އެ ކުންފުނިން ކ. ކާށިދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖަށް ވެސް ބޮޑު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 47
ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް ހެޔޮ، ވާދަކުރާނަން: ޖާބިރު

ޕާޓީން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް ވަރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރިން ވެސް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ކާށިދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 2
މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ބިންތަކަށް ހައްލެއް ލިބިއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކި ރަށްރަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ތަންތަނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 40
ޖާބިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 21
އިބޫއަކީ އުފެދުމުގައި ވެސް ލީޑަރެއް: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ "އުފެދުމުގައި ވެސް ލީޑަރެއް" ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެކަން...

September 16, 2018 49
ކާށިދޫގެ ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ހަދާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކ. ކާށިދޫގެ ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 14
އިބޫގެ އުފަން ރަށާއި ތިން އަތޮޅަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރާއި ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މީގެ ކުރިން ރޯދަމަހު މުހައްމަދު ޝާހިދު ދުރާލައި މާލޭ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮޕީ ފަތާއި ކަރާ އަދި ކުރުނބާ ފަދަ ބާވަތްތައް ގެނެ އެވެ. ޝާހިދު ފަދަ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް ރޯދަމަހަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދުވަސްވަރެ އެވެ. އެހެންވެ ދުރާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާވަތްތައް ހައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ކ. ކާށިދޫގެ...

22 މެއި

May 22, 2018 7
ކޮޕީފަތުގެ އަގު ވެއްޓޭކަށް ނެތް

ރޯދަމަހުގެ ސުފުރާ މައްޗަށް ކޮޕީފަތުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު އާއިލާތަކަށް ހިތާމަވެރި ހަބަރެކެވެ؛ މި ރޯދަ މަހު މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮޕީފަތުގެ އަގު ހެޔޮވެދާނެކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 18
ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެ، ކަރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކަރާ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވުމާ ގުޅިގެން، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ކަރާ ލިބުން ދަތިވާނެ ކަމަށް، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 5
ކާށިދޫ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ކ. ކާށިދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ޓޫރިސްޓް ވިލެޖުގެ ބިންގާ އަޅައި، އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މާލެއިން ފުރައިގެން ޅ. ކުރެންދުއަށް ހިލަ އާއި ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މިއަދު ހަވީރު ކާށިދޫ ކައިރިއަށް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
ކާށިދޫގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީސާ ޚަލީލް، އެ ރަށުގައި ޑިންގީއެއްގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 12
މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެހީގައި ދަތުގެ ކޭމްޕެއް

ކ. ގާފަރާއި އެ އަތޮޅު ކާށިދޫގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އެހީއާ އެކު ދަތުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.