07 ޖުލައި

July 07, 2020 18
ބައެއް ރަށްރަށް ލޮނުގަނޑުގެ އަޑިއަށް!

ދިއްފުއްޓަށް އުދަ އަރާފައިވާ މަންޒަރުން ފެންނަނީ މުޅި ރަށުތެރޭގައި ލޮނުގަނޑު ބޮޑުވެފައި އޮތް ތަނެވެ. ގދ. ތިނަދުއަށް އުދަ އެރީ، ބަނދަރުގައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު ތޮށިގަނޑުން އެއްގަމަށް ގެންނަހާ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހާމެ އުސްކޮށެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 9
ހަތް ރަށެއްގައި ފިޔަވައި މިސްކިތް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 11
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކޮންމެ މީހަކަށް މާސްކެއް

ނަސީމް ވަނީ، ހިންމަފުއްޓާއި ދިއްފުއްޓަށް 2،000 މާސްކް މިއަދު ފޮނުއްވާފައި. އެއީ ކޮންމެ ރަށަކަށް 1،000 މާސްކް. ތުލުސްދު އާއި ހުރަ އަށް މާދަމާ މާސްކްތައް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވޭ. މާސްކްތައް އާންމުންނަށް ބެހުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް.

09 މެއި

May 09, 2020 6
ތުލުސްދޫގައި ވައިރަސް ފެތުރުނު ބިދޭސީން ކަރަންޓީނަށް

ކ. ތުލުސްދޫގައި ތިބި 15 ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރި، އިތުރު ދެ މީހަކު އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވުމުން ދެން ތިބި އެންމެން މިއަދު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 30
ތުލުސްދޫން އިތުރު ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ބިދޭސީއަކު އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ، އެއާ ގުޅިގެން އެ ރަށް އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލު ނުކުރެވި ދިގުލައިގެންދާތީ ތުލުސްދޫގައި ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 17
ތުލުސްދޫން ބަންގްލަދޭޝް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 13
ތުލުސްދޫން އިތުރަށް ގޯތި ދެވެން އޮތްތޯ ބަލަން އެދެފި

ކ. ތުލުސްދޫ އިން އިތުރަށް 75 ގޯތި ދޫކުރެވެން އޮތް ނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި އެދެފި އެވެ

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 27
ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން

އެންވަޔަރުމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ސްޓެލްކޯ ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެންވަޔަރުމެންޓް މިިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 13
"ޝިހާމް މަރާލީ ގަސްދަކު ނޫން، ވަޅި ހެރުނީ ނޭނގި"

ކ. ތުލުސްދޫގައި މަރާލި އަލީ ޝިހާމަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނީ ގަސްދުގައި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ނޭނގި ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާގެ ގާތިލް މުހައްމަދު ނިޔާޒް ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 10
ޓޫރިސްޓަކު ބޯޑެއްގައި ތުލުސްދުއަށް ދަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ސްޓޭންޑްއަޕް ޕެޑަލް ބޯޑެއްގައި، ކ. ތުލުސްދޫން އެ އަތޮޅު ހިންމަފުއްޓަށް ދާން އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 7
"ބްރައުން ވިޑޯ" އެހެން ދެ ރަށަކުން ވެސް ފެނިއްޖެ!

ދެ ދުވަސްކުރިން ކ. މާފުށިން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި "ބްރައުން ވިޑޯ" ފައި ދިގު މަކުނު މާލެ އަތޮޅުގެ އެހެން ދެ ރަށަކުން ވެސް އިއްޔެ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 21
ތުުލުސްދޫގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަކުރުން މަނާ: ކައުންސިލް

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ކ. ތުލުސްދޫގައި ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 25
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެމްބަރެއްގެ ފަސް އަހަރުގެ ތާވަލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އޭނާގެ ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލައްވައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 10
ހަކުރުބަލީގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހަކުރުބަލީގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
ތުލުސްދޫގައި ބިދޭސީއަކު ގެނބިއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޕާކިސްތާނު މީހަކު ގެނބިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 45
ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ނެތި ވެރިކަން ފުރޮޅައެއް ނުލެވޭނެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ނެތި ވެރިކަން ފުރޮޅާލައި، ސަރުކާރަށް އަތްގަދަ ކުރުމުގެ ހައްގެއް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 24, 2018 161
ދަރަނިވެގެން ވެސް ތަރައްގީ ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ހޯދައިދޭން ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އަދިވެސް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ލޯނު ނަގައިގެން ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެންތަކާއި އުއްމީދު...

June 24, 2018 35
ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފަށާފައި ވަނިކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައެއް ރަށްތަކަށް މިއަދު ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 13
ތުލުސްދޫން ބިން ދޫކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫން ބިން ދޫކުރަން ނިންމި ގޮތާ މެދު އެ ރަށު މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 37
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެމްއައިބީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ކ. ތުލުސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސެއް އަޅައިނުދީގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާ ދެކޮޅަށް ތުލުސްދޫ ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 11
ތުލުސްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނިކޮށް ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު ހަވީރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅުނު ޒުވާނަކު ދަނޑުމަތީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 21
ވައްޑެއަކީ ގައުމަށާއި ޕީޕީއެމަށް ވަފާތެރިއެއް: މައުމޫން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަކީ ގައުމަށާއި ޕީޕީއެމަށް ނުހަނު ވަފާތެރި، އިޚުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް...

February 13, 2017 34
ހުޅަނގުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނަކަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި ހުޅަނގުގެ ގޮތްތައް އަލިފުން ޔާ އަށް ނަކަލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.