07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 6
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ވިލާ އެއާ އަށް އަނބުރާ ދޭން ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
ކާޑެއްދޫގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފަޔާ ލޮރީ އަށް ދިިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ އެކު، އެ އެއާޕޯޓަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކުރާ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 15
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަނބުރާ ދޭން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ސަރުކާރުން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެތަން ވިލާ ކުންފުންޏަށް އަނބުރާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 6
އިއުލާން ކުރުމެއް ނެތި އެއާޕޯޓަށް ތެޔޮ ހޯދި: އޮޑިޓް

އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރުމެއް، އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެޔޮ މިދިޔަ އަހަރު ގަނެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 8
100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ވިލާއިން ކޯޓަށް ދަނީ

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ސަރުކާރުން އަތުލި މައްސަލާގައި 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބަދަލެއް ހޯދަން ކޯޓަށް ދާން ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 6
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަރާމާތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ

ވިލާ އެއާ އިން ހިންގަނިކޮށް މިދިޔަ މާޗް މަހު އަތުލި، ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު މަރާމާތުކުރަން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 5
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ވައިގެ މަގުން ގދ. ކާޑެއްދު އަށް ގެންދިޔަ ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހުން ރޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 24
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުން އައި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލައި، އެ ތަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 9
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ނެގުން ހުއްޓުވަން ކުރި އަމުރު ބާތިލް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވިލާ އެއާ އަތުން އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 15
އެއާޕޯޓް ނެގުން ހުއްޓުވުމުން ނުރައްކާވެދާނެ: ދައުލަތް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގި ވިލާ ކުންފުނި ދައުލަތަށް ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަކީ އެއާޕޯޓް ބޭނުންކުރާ އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދައުލަތުން މިއަދު ހައި ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 3
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން ހުއްޓުވުމުން އިސްތިއުނާފަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް، ވިލާ ކުންފުނި އަތުން ނެގުން މަޑުޖައްސައިލަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 01, 2017 5
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން މަޑުޖައްސާލަން އަމުރުކޮށްފި

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާ އަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެތަން އަތުލަން ސަރުކާރުން ފޮނުވި ނޯޓިހަށް އަމަލު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 51
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ނަގައި މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ އަތުން ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލައި އެ ކުންފުނިން ހިންގާ އދ. މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 19
ގަމާއި ދެކުނުގެ އެއާޕޯޓްތަކާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ހުރި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތަކާއި އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
މާލެ އާއި ކާޑެއްދޫއާ ދެމެދު ފްލައިމީގެ ދަތުރުތަކެއް

ވިލާ އެއާ އިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ފްލައިމީ އިން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ އާއި ގދ. ކާޑެއްދޫއާ ދެމެދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 18
ވިލާ އިން ހިންގާ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފެންވަރު ބަލައިފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން އަނެއްކާ ވެސް ފަށްޓަވާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.