19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 7
ލ. ލިންކްރޯޑްގައި އެކްސިޑެންޓްވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ލ. ލިންކްރޯޑްގައި ސައިކަލަކާއި ވޭނެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މެދު އުމުރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 7
ކައްދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރަން ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓަކީ އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސޭ ތަނަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 80
އިންޑިއާއިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ، ދިވެހި ސިފައިން ނުބައްސައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާތީ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 12
ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ކައްދޫ އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 74
ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރަން ދެ ގައުމެއް އެހީވަނީ

ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން. ރާއްޖެ އަށް ގެންނަަ ހަނގުރާމަ މަތީ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ އަގު މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާއިރު، މިއީ އަސްކަރީ ބޯޓުތަކެއް ރާއްޖެ ގެންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރު.