06 މާޗް

March 06, 2020
ހީރާނީގެ އާ ފިލްމުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: ކަރީނާ

ޑައިރެކްޓަރު ރާކްޖުމާރު ހިރާނީ، ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 2
އިންޑިއާގެ ފިރިހެނުން މިހާރު މައިތިރިވެއްޖެ: ކާޖޮލް

ރޭޕާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ އެކި މައްސަލަތައް ބޮޑު އިންޑިއާގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް އަންހެނުން މިހާރު ވަރަށް ފާޅުފައި ނުކުމެ ވާހަކަ ދައްކާތީ އެ ގައުމުގެ ފިރިހެނުން މިހާރު ކުރިއަށް ވުރެ މައިތިރި ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް އިން ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 22 ގައި ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޝޯގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
ޝާހްރުކަށް ފިލްމެއް ހުށަހެޅިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމު "ޒީރޯ" ފްލޮޕްވުމުން، ކުޅޭނެ އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިނުކޮށް ހުރި އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާނަށް ފިލްމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރާޖް އާއި ޑީކޭ ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 1
އަޖޭގެ 100 ވަނަ ފިލްމަށް 200 ކްރޯޑް

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ 100 ވަނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ)" އަށް އިންޑިއާ އިން ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ކަރީނާއެއް ނޫން، ޝާހްރުކާ އެކީ ކާޖޮލް؟

ޝާހްރުކް ޚާން ބަތަލުގެ ރޯލަށް ލައިގެން ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރީ ހިރާނީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ ކަރީނާ ކަޕޫރް ނޫން ކަމަށާއި ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ކާޖޮލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ކާޖޮލް އަށް ކުރު ފިލްމެއް

މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ކާޖޮލް ކުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 1
ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ނުބަލަން: ކާޖޮލް

ފިލްމި ކުޅޭ ދެ ޖިންސްގެ މީހުންގެ އާމްދަނީ ބޮޑު ފަރެއްގައި ހުއްޓަސް އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމުގެ ނަން އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
އަންނަ މަހު ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

މިއީ، ބޮލީވުޑަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމަކާއި ކްރިޓިކުންގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު އޮހުނު އެތައް ފިލްމެއް ވެސް މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަށް އައިސްފައިވެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު "ލަވްޔާތުރީ" އިން ބޮލީވުޑަށް މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުވި އެކްޓަރު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސުޕަސްޓާރު ރަޖްނީކާންތުގެ އާ ފިލްމު "ދަރުބާރު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ޖަޔޭޝްބާއީ ޖޯރްދާރު" ގެ ޝޫޓިން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފަށައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 1
އެކްޓަރަކަށްވާން ބޭނުންވީ "ބާޒީގަރް" ބަލާފައި: ކާތިކް

އެކްޓަރަކަށްވުމުގެ ހުވަފެންތައް ދެކެން ފެށީ ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅުނު "ބާޒީގަރް" ބަލާފައި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ވިދުން ގަދަ ޒުވާން އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހިމެނޭ ކާތިކް އާރިޔަން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ 100 ވަނަ ފިލްމު "ތަނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
"ބާޒީގަރް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހެދުމުގެ އިޝާރާތެއް

މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އަދި މިހާރު ވެސް އެ ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކު ދައްކާ، ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު "ބާޒީގަރް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދައިފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އައްބާސް-މަސްތާން ދީފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން އުޅުނު، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ތާރީހެއް ހަމަޖަސައްފައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ތަނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.