14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ތަނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމި، ނީލް ނިތިން މުކޭޝްގެ ފިލްމު "ބައިޕާސް ރޯޑް" އަންނަ މަހުގެ 8 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޕާގަލްޕަންތީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ކާޖޮލް އެކީގައި ފެންނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019
ކާޖޮލްގެ ނެޓްފްލިކްސް ފިލްމަކީ "ތުރިބާންގާ"

"ހަމް އާޕް ކޭ ހޭ ކޯން" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ރެނޫކާ ސަހާނޭ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރާ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުން ދެއްކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭރު މީޑިއާތަކުން ބުނިގޮތުގައި ޕްރޮޑިއުސަރު ރޯނީ ސްކްރޫވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ރެނޫކާ ހަދައިދޭ ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ ކާޖޮލް އާއި ޝަބާނާ އަޒްމީގެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019
ކާޖޮލް އާއި އިރުފާން ޚާން އެއް ފިލްމަކަށް

އިރުފާން ޚާނާއި ކާޖޮލް އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ތަރިންނެވެ. މި ދެ ތަރިން އެއް ފިލްމަކުން ފެނުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އަދި ބެލުންތެރިން އެހާމެ ޝައުގުވެރި ވާނެ ކަމަކަށެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 2
އަޖޭގެ ކާރު ކަލެކްޝަނަށް އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ކާރު

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން އަގުބޮޑު ކާރެއް ގަތުމަކީ ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެއް އެކްޓަރެވެ. އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެއް އެކްޓަރެވެ. އަދި އަޖޭއަކީ ހަމައެކަނި އެކްޓަރެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ޕްރޮޑިއުސަރެއް ވެސް މެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
އަޖޭގެ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މިހާރު ސްކްރީނުން ނުފެންނާތީ ދެރަވެފައި ތިބި ފޭނުން ބައިވަރެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ފިލްމަކީ ކުޑަ ރޯލެއް ކުޅުނު، މިދިޔަ އަަހަރުގެ ފްލޮޕް ފިލްމު "ފަނޭ ހޭން" އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ އެއްވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރި ކަމުގެ އަޑެއް ނާރަ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
އަޖޭ އާއި ކާޖޮލް ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން އަޖޭ އާއި ކާޖޮލް ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019
މެލްބަން ފެސްޓިވަލްގައި ކަރަން އަށް ޓްރިބިއުޓެއް

އަންނަ މަހު އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ 10 ވަނަ އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އޮފް މެލްބަން (އައިއެފްއެފްއެމް) ގައި ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯރަށް ހާއްސަ ޓްރިބިއުޓެއް ދޭން ނިންމައި، އޭނާގެ ކެރިއަރު އެ ފިލްމަކުން ފެށި އަދި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ފިލްމު "ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ" ގެ ހާއްސަ ސްކްރީނިންއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 8
އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ބައްޕަ، ކުރީގެ އެކްޝަން ޑައިރެކްޓަރު ވީރޫ ދޭވްގަން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރާއި ކާޖޮލްގެ ފޭނުންނަށް މި ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހާއްސަވާނެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
ކާޖޮލް އަށް ވެސް ޖަޔަލަލީތާގެ ރޯލް ހުށަހަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ޓަމިލްނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ތަލައިލީ" ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމެއްގައި ކާޖޮލް އަށް ވެސް ޖަޔަލަލީތާގެ ރޯލް ކުޅެން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
"ތާނަޖީ" އަކީ އަޖޭގެ 100 ވަނަ ފިލްމު

މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" އަކީ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކެރިއަރުގެ 100 ވަނަ ފިލްމު ކަމަށާއި ފިލްމު ވަރަށް ހާއްސަވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ކަރީނާ އަށް "ހިންދީ މީޑިއަމް 2" ހުށަހެޅީތަ؟

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު "ފިލްމީ ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދާނެކަން ޕްރޮޑިއުސަރު ދިނޭޝް ވިޖަން ޔަގީންކޮށްދީފައި އޮތަސް މީގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން އިރަކުކަން އޮތީ ސުވާލެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓަރު އިރްފާން ހާން ބޮޑު ބައްޔަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް، އިމްރާން ހާޝިމީގެ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ރިލީޒް ކުރުން ހަފުތާއެއް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒް ނުކުރެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ގޮސްފައިވާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ "ޑްރައިވް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހެއް އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
"ހިންދީ މީޑިއަމް 2" ގައި ޝާހްރުކާއި ކާޖޮލް؟

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ފިލްމު "ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ދެވަނަ ބަޔާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ. މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ނުފެށިގެން އުޅެނީ ފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓަރު އިރުފާން ހާން ބައްޔަކަށް އިންޑިއާ އިން ބޭރުގައި ފަރުވާ ހޯދާތީ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް

އެކުގައި މީގެ ކުރިން ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ކާޖޮލް އާއި އަޖޭ ދޭވްގަން އެކީގައި އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ކެމްޕޭނެއްގެ އިޝްތިހާރުތަކަކުން ފެންނަން ފަށާނެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ބޮލީވުޑަށް ނެރެ ދިން ނަމަވެސް ޒަރީން ހާނަކީ މިހާތަނަށް މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދުނު ބަތަލާއެއް ނޫނެވެ. ސަލްމާނާ އެކު 2010 އިން، ފިލްމު "ވީރު" އިން ތައާރަފުވި ބަތަލާ އަށް މިހާތަނަށް މާ ރަނގަޅު ފިލްމުތަކަކުން ފުރުސަތެއް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާކަށް ވެސް ނުލިބެ އެވެ.