20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 16
ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގިގެން އައިލެންޑާސް އިން ކޯޓަށް

އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގާ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ސާފުނުވާތީ، އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 7
އައިލެންޑާސް އިން ހިންގާ ސްކޫލުތަކުގެ ފީ ކުޑަކޮށްދީފި

އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ސްކޫލުތަކުގެ ފީ އިން، 10 ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްދީފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 30
ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގި އައިލެންޑާސް އަށް ދަތިތަކެއް!

އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީސްކޫލުގެ ބިން ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީ އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
ކެންގަރޫ ކިޑްސް އާއި ބިލަބޮންގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވާލަނީ

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޑްރީމް ކެމްޕަހުގައި އުމުރުން 22 މަހާއި (1 އަހަރާއި 10 މަސް) 6 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޕްރީސްކޫލް އަދި ބިލަބޮން ހައި ޑެސްޓިނީ ކެމްޕަހުގައި (ކުރީގެ އީޕީއެސް އިމާރާތް) އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 2 އިން 10 އަށް، އެޑްމިޝަން މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 29
އައިލެންޑާސްއިން ހުޅުވާލި ޖާގަތައް 7 މިނެޓުން ފުރިއްޖެ

އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ސްކޫލުތަކުގައި އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް އެކެއްގައި ކިޔަވަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިތާ ހަތް މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ޖާގަތައް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
އައިލެންޑާސްއިން ގްރޭޑް 1 ގައި ކިިޔަވަން ހުޅުވާލަނީ

އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކުގައި އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް އެކެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލްގެ އެޑްމިޝަނަށް ހުޅުވައިފި

ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ އެކި ގްރޭޑްތަކަށް 2019 އަހަރަށް އެޑްމިޝަންސް އަށް މިހާރުވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 9
ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން ގުރޫޕްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ އެޑުކަނެކްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 12
ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ރާއްޖެ އަށް

ތައުލީމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރި އަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިންލޭންޑްގެ މަޝްހޫރު "ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް" ރާއްޖެ އަށް ރަސްމީކޮށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 19
ފިންލޭންޑު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ތައުލީމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރި އަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިންލޭންޑްގެ މަޝްހޫރު "ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް" އެއް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުމަށް އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 1
ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ 300 ދަރިވަރަކު ފަތަން ދަސްކުރަނީ

ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު ކެންގަރޫ ކިޑްސް ސްކޫލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 1
ކެންގަރޫ ކިޑްސް: ތަފާތު ސްކޫލެއް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ތަފާތުވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރުމުން، އުމުރުން ދެ އަހަރާއި ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ކިޔަވަމުން އަންނަ އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިމިނަތު ތަހުމީނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ ކެރުމާއި ނަފުސުގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ ޑިސްކަވަރީ ފެއާ ބާއްވައިފި

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލުން ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ގޮތް އާއްމުންނަށް ދައްކާލުމަށް އިއްޔެ ފެއާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
3000 އައިޓަމާއެކު ކެންގަރޫކިޑްސް އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ދަރިވަރުންގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް 3000 އައިޓަމާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.