26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ކަރަންގެ "ތަޚުތު" ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވައިލަން ފަށައިފި

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ތާރީހީ ބޮޑު ފިލްމު "ތަޚުތު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް މި ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު އަޑުއުފުލަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ތާރީހަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" މި އަހަރުގެ ޖޫން 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނާނެ މައިގަނޑު އަނެއް ތަފާތަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ގިނަކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތައް އަބަދުވެސް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެކްޓަރު އިރްފާން ޚާން އެނބުރި ބޮޑު ސްކްރީނަށް އަންނަ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އެކްޓަރު އިރުފާން ޚާން ކުޅުނު ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ހަވާ ސިންގް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ކަރަންގެ "ތަޚުތު" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް

ކަރަން ޖޯހަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފުރަތަމަ ތާރީހީ ފިލްމު "ތަޚުތު" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރާ އެކު، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނި ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ހޮންކޮންގައި މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައި، ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު-ޕާޓް ވަން: ދަ ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައި، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ކަރީނާއެއް ނޫން، ޝާހްރުކާ އެކީ ކާޖޮލް؟

ޝާހްރުކް ޚާން ބަތަލުގެ ރޯލަށް ލައިގެން ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރީ ހިރާނީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ ކަރީނާ ކަޕޫރް ނޫން ކަމަށާއި ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ކާޖޮލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
"ގުޑް ނިއުޒް" އަށް 200 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރިި، އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" އަށް އިންޑިއާ އިން އެކަނި ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
ޝާހްރުކާ އެކީ ކަރީނާ ފެނިދާނެ

ޝާހްރުކް ޚާން ލީޑް ރޯލް ކުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ އާ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ކަރަންގެ "ތަޚުތު" ގެ ބަޖެޓް ކުޑަކޮށްފި؟

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނަށް މިދިޔަ އަހަރަކީ އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ނޫނެވެ. ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަރުމާގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕް އައީ ވެސް އައީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެއީ ބޮޑު ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހެދި އުންމީދީ ފިލްމު "ކަލަންކް" އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ އާ ފިލްމު "މަލަންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ މި އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ތުރިލާ "މަލަންގް" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދިން "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ އާމްދަނީ 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
ސާރާ އާއި އިބްރާހީމް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދޮށީ ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާނާއި އިބްރާހީމް އަލީ ޚާންް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރި، އެކްޓަރު ޑީނޯ މޯރިއާ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވާ ފިލްމު "ހެލްމެޓް" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 1
ހަގު އެކްޓަރުންނާ އެކު ވެސް ފިލްމު ކުޅޭނަން: ކަރީނާ

ބަތަލާއިންނަށް ވުރެ އުމުރުން ހަގު އެކްޓަރުންނާ އެކު ފިލްމު ކުޅުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ބަޔަކު މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ހަދައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން...

December 29, 2019
"ގުޑް ނިއުޒް" ދެއްކުން ހުއްޓުވައި ދޭން އެދި ކޯޓަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" އަކީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި އައިވީއެފް ހަދައިގެން ދަރިން ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނުބައި...