18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ހިރާނީގެ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކާ އެކީ ތާޕްސީ؟

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ހަދާ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ތާޕްސީ ޕައްނޫ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ކަރިޝްމާ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް؟

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވާން ނިންމައި، އެކަމާ ގުޅޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ސައިފްގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ ފާސްކުރާނީ ކަރީނާ!

ސައިފް އަލީ ޚާންގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ސައިފަށް "އިންޒާރެއް" ދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"އަ ތާޒްޑޭ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ބަތަލާ ޔާމީ ގޯތަމް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 3
ސައިފްގެ ބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 14
އާމިރު ތުރުކީގެ ފަސްޓްލޭޑީއާ ބައްދަލުކުރުމުން ފާޑުކިޔަނީ

އާމިރު ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ތުރުކީގައި ނަގަން ނިންމާފައިވާތީ އެ ގައުމަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުއާންގެ އަނބިކަނބަލުން އެމީން އުރުދުއާން ބައްދަލުކުރުމުން ޓްވިޓާގައި އިންޑިއާގެ ބައެއް ފޭނުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 2
ކަރީނާ ބަލިވެއިނުމުން އާމިރުގެ ފިލްމު އަވަސްކުރަނީ

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބާކީ ހުރި މަންޒަރުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
ކަރީނާ ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު މިލިއަން ޑޮލަރުން މައްޗަށް

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ފިލްމެއް ކުޅޭ އަގު މިހާރު 10 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޕްރިމިއާކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 3
ކަރީނާ އާއި ސައިފަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ޚާނަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ޝޫޓިން ތުރުކީގައި ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020
ފިޓްކޮށް ހުންނަން ކުރާ ކަމަކީ ހިނގުން: ސައިފް

ފިޓްކޮށް ހުންނަ އެއް އިރެއްގައި ވެސް މާ ގިނަ ވަގުތު ޖިމްގައި ހޭދަނުކުރާ ކަމަށާއި އަބަދު ވެސް އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ކަމަކީ ހިނގުން ކަމަށް އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
އާމިރާއި ކަރީނާ ތުރުކީ އާއި ޖޯޖިއާ އަށް

އާމިރު ޚާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރް އެކީގައި ކުޅޭ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ތުރުކީ އާއި ޖޯޖިއާގައި ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 1
އާދާރްގެ ދެވަނަ ފިލްމު ތިން އަހަރު ފަހުން

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ގައިދީ ބޭންޑް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި އެކްޓަރު އާދާރް ޖެއިން ދެވަނަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
އާމިރުގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ލަޑާކްގެ ބަދަލުގައި ކަރްގިލް އަށް

އާމިރު ޚާން ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގާ ޗައްޑާ" މަންޒަރުތަކެއް ލަޑާކްގައި ނަގަން ކުރިން ހަމަޖެހިިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިހާރު އެތަނުގެ ގަލްވާން ވާދީގައި އުފެދިފައިވާ ކޯޅުންތަކާ ހެދި ލަޑާކްގައި ޝޫޓްނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020
ކަރީނާ ފުރަތަމަ އުޅުނީ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން

ކަރީނާ ކަޕޫރް ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ޝައުގުވެރިވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މުޅި އާއިލާ އަކީ ވެސް ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ފިލްމީ އާއިލާ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020
ޖަހާންއާރާ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ރޯލަށް ވާނެ: ކަރީނާ

ކަރަން ޖޯހަރް ޑައިރެކްޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހީ ފިލްމު "ތަޚުތު" ގައި ކުޅެން ލިބިފައި ވަނީ މުގާލް ރަސްކަމުގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް އަންހެނާ ކަމަށްވާ ޖަހާންއާރާ ބޭގަމްގެ ރޯލް ކަމަށާއި އެ ރޯލަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ރޯލަށް ވާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
"ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގައި ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވާހަކަ އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 1
ރިޝީގެ ހަނދާންތަކެއް ނުފިލާނެ: ރަންދީރް ކަޕޫރް

މީގެ ވިއްސަކަށް ދުވަސް ކުރިން މަރުވި އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ ހަނދާންތައް ދުވަހަކު ވެސް ނުފިލާނެ ކަމަށް ރިޝީގެ ބޭބެ ރަންދީރް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.