15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 3
ފަހަރިއަކަށް އާލިއާ ވެއްޖެ ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ: ކަރީނާ

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ގުޅުމަކީ މިހާރު ސިއްރު ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. ދެ ތަރިން ހިތާވެގެން އުޅޭކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އަދި އެ ގުޅުމަށް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އާލިއާ އާއި ރަންބީރު އަންނަ އަހަރު ކައިވެނިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގެ ޕްރޮސްތެޓިކް މޭކްޕްގެ ޓްރަޔަލްއެއް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަވާނަތާ އެކު އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
"އަރުންދަތީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމަށް ކަރީނާ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ތެލެގޫ ފިލްމު "އަރުންދަތީ" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ކަރީނާ ކަޕޫރް ކަމަށާއި އެ ފިލްމު އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު: ޕާޓް ވަން: ހޯންޓެޑް ޝިޕް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
އާމިރުގެ އާ ފިލްމަށް 100 ލޮކޭޝަން

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އިންޑިއާގެ 100 ލޮކޭޝަނެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ކަރަންގެ "ތަޚްތު" ގެ ބޮޑު ބައެއްގެ ޝޫޓިން އިޓަލީގައި

ކަރަން ޖޯހަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ތާރީހީ ފިލްމު "ތަޚުތު" ގެ ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް އިޓަލީގައި ޝޫޓްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ކަރިޝްމާގެ ރޯލެއް ކުޅުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން: ސާރާ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބުނު ކުރީގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް ފިލްމެއްގައި ކުޅުނު ރޯލެއް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 2
ސަލްމާނާ ހެދި އާލިއާ އަށް ވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ސަލްމާން ޚާނާ ހެދި ހުއްޓައިލުމުން ހަމައެކަނި ގެއްލުންވީކީ ބަންސާލީއަކަށް ނޫނެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވީ ހަގީގަތުގައި ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓަށެވެ. އެ ފިލްމު ނުހަދަން ނިންމީ އޭނާ އެ ފިލްމުގެ ލަވައެއްގެ މަންޒަރުތަކެއް ޝޫޓް ވެސް ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބަންސާލީގެ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ކަރީނާ ކަޕޫރަށް އަނެއްކާވެސް ޗެޓް ޝޯއެއް

މިދިޔަ އަހަރު އިޝްގް އެފްއެފުމުން ގެނެސްދިން ޗެޓް ޝޯ "ވަޓް ވިމެން ވޯންޓް" ގެ ނަމުގައި ޗެޓް ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް މިކަހަލަ ޝޯއަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ކަރަންގެ "ތަހުތު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރު އިއުލާންކުރި އޭނާގެ ހަތް ވަނަ ޑައިރެކްޝަން "ތަހުތު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ކަރީނާ ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅެލަން ބޭނުންވޭ

ބަތަލާ އިން ޑަބަލްް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ހިނގި ފިލްމުތަކަކީ ހެމާ މާލިނީގެ "ސީތާ އޯރް ގީތާ" އާއި ސްރީދޭވީގެ "ޗަލްބާޒް" އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" ގެ ފަސްޓްލުކް ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިރުފާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ފުލުހެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ފިލްމުގައި ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
އާމިރުގެ "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކަރީނާ ސޮއިކޮށްފި

އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 1
އާމިރާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ކަރީނާ ފެނިދާނެ

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގައި އާމިރު ހާނާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ އާ ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކްނައިޓްސް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާމެނަން" ގެ ޝޫޓިން ލަންޑަނުގައި ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އޮގަސްޓް 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ޕްރަބާސްގެ ފިލްމު "ސާހޯ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޑައިރެކްޓަރު ސުޖީތު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019
ކަރީނާއާ އެކު "ޑީއައިޑީ" ގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވާ ޝޯ، ޒީ ޓީވީގެ ޑާންސް އިންޑިއާ ޑާންސް (ޑީއައިޑީ) ގެ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 4
ދަރިފުޅަށް ދެނީ ގޭގައި ކައްކާ އެއްޗެހި އެކަނި: ކަރީނާ

ވަރަށް ގިނައިން އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީތަކަށާއި ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާނަށް ބޭރުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކާން ނުދޭ ކަމަށް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 3
އެންމެ ވަރުގަދަ ހާނަކީ އިރުފާން ހާން: ކަރީނާ

ބޮލީވުޑްގެ ހާނުންގެ ތެރެއިން އެކްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ ހާނަކީ އިރުފާން ހާން ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ލިބުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ހާނުން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާއި އާމިރު ހާނާ އެކު ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.