04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
އާޔޫޝްގެ "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކެޓްރީނާގެ ކޮއްކޮ

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް، ސަލްމާންގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ކޮއްކޮ އީޒަބެލް ކެއިފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
ފަރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ރިތިކް

ފަރާ ހާން ހަދަން އުޅޭ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތޭ" ގެ ރިމެކަށް ސޮއިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރިތިކް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި ދީޕިކާ؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއިކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ މިހާތަނަކަށް ފަރާ އާއި ރޯހިތު ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 2
ލަފާ ހޯދަނީ ކެޓްރީނާގެ ގާތުން: ޕަރިނީތީ

ހިޔާލު އުފެދޭ ކަހަލަ ކަމަކާ ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާ ހޯދަނީ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ގާތުން ކަމަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން އެކީގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ސަންޖޭ ދަތާއި މަނީޝާ ކޮއިރަލާ އަނެއްކާ ވެސް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޕްރަސްތާނަމް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގައި ހިމެނޭ ލަވަ "ޓިޕް ޓިޕް ބަރުސާ ޕާނީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019
ކެޓްރީނާގެ "ޒޯޔާ" ކެރެކްޓާ އަށް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

ސަލްމާން ހާން ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކުޅޭ ޒޯޔާ ކެރެކްޓާ އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން ފިލްމެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާލިއާ ބަޓަށް ލިބުނަސް، ފިލްމުން އޭނާގެ މާ ހާއްސަ ކެރެކްޓާއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 3
"ބާރަތު" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ފަހަނައަޅައިފި

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި، ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
އަކްޝޭ އާއި ކެޓްރީނާއާ އެކު "ޓިޕް ޓިޕް ބަރުސާ ޕާނީ"

ރޯހިތު ޝެޓީ މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިިން "ސިމްބާ" އަކީ ވެސް ކުރީގެ ލަވައެއްގެ އާ ވާޝަނެއް ހިމަނައިގެން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ލަވައެކެވެ. އެއީ "އާންކް މާރޭ" އެވެ. ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ގޮތުން އޭނާގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" އިން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ އައިކޮނިކް ލަވައެއްގެ އާ ވާޝަނެއް ހިމަނަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ސަލްމާނާ ހެދި އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަށް ވުރެ މާ ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސަލްމާނާ ހެދި އެ ފިލްމު ފަސްކުރުމުން އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 9
ޕްރިޔަންކާގެ "މަލާމާތެއް" ސަލްމާންގެ "ބާރަތު" އަށް

މި މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ސަލްމާން ހާން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ އެ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައި، ކުއްލި ގޮތަކަށް ޕްރިޔަންކާ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 1
ސަލްމާނާ ހެދި "ސޫރިޔާވަންޝީ"ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ހަތަރު ދުވަހުން "ބާރަތު" އަށް 100 ކްރޯޑް

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ބާރަތު" 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
"ބާރަތު" އަށް އުންމީދު ބޮޑު

ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ވަރަށް ހިނގާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒް ނުކުރެވި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހުގެ 12 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 2
އަކްޝޭއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ހިތުން ނުނިދޭ: ކެޓްރީނާ

ނުވަ އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019
ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު"ގެ ނަމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އަންނަ އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ނަމުގެ މައްސަލަ ނިއު ދިއްލީ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 3
އެއްވެސް މީހަކު އިންނާކަށް ނާހާ: ސަލްމާން ހާން

ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް ވަނީ ކައިވެނިކުރާނީ ކޮން އިރަކުތޯ ސަލްމާން ހާން ގާތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަހައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެ ފިލްމެއްގައި ސްކްރީނުގަ އެވެ. އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި ސަލްމާންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ކެޓްރީނާ ސުވާލުކުރާ ޕްރޮމޯ ވެގެން ދިޔައީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ވެސް ހިނގި އެއްޗަކަށެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ޗަސްމެ ބައްދޫ" ގެ ރިމެކެއް 2013 ގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 28, 2019
ކެޓްރީނާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމު މި އަހަރު

އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ލޯންޗްކޮށް އެތަނުން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ބުނެފި އެވެ.