26 ޖޫން

June 26, 2019
ކެޓްރީނާގެ "ޒޯޔާ" ކެރެކްޓާ އަށް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

ސަލްމާން ހާން ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކުޅޭ ޒޯޔާ ކެރެކްޓާ އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން ފިލްމެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާލިއާ ބަޓަށް ލިބުނަސް، ފިލްމުން އޭނާގެ މާ ހާއްސަ ކެރެކްޓާއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 3
"ބާރަތު" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ފަހަނައަޅައިފި

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި، ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
އަކްޝޭ އާއި ކެޓްރީނާއާ އެކު "ޓިޕް ޓިޕް ބަރުސާ ޕާނީ"

ރޯހިތު ޝެޓީ މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިިން "ސިމްބާ" އަކީ ވެސް ކުރީގެ ލަވައެއްގެ އާ ވާޝަނެއް ހިމަނައިގެން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ލަވައެކެވެ. އެއީ "އާންކް މާރޭ" އެވެ. ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ގޮތުން އޭނާގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" އިން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ އައިކޮނިކް ލަވައެއްގެ އާ ވާޝަނެއް ހިމަނަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ސަލްމާނާ ހެދި އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަށް ވުރެ މާ ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސަލްމާނާ ހެދި އެ ފިލްމު ފަސްކުރުމުން އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 9
ޕްރިޔަންކާގެ "މަލާމާތެއް" ސަލްމާންގެ "ބާރަތު" އަށް

މި މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ސަލްމާން ހާން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ އެ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައި، ކުއްލި ގޮތަކަށް ޕްރިޔަންކާ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 1
ސަލްމާނާ ހެދި "ސޫރިޔާވަންޝީ"ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ހަތަރު ދުވަހުން "ބާރަތު" އަށް 100 ކްރޯޑް

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ބާރަތު" 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
"ބާރަތު" އަށް އުންމީދު ބޮޑު

ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ވަރަށް ހިނގާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒް ނުކުރެވި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހުގެ 12 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 2
އަކްޝޭއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ހިތުން ނުނިދޭ: ކެޓްރީނާ

ނުވަ އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019
ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު"ގެ ނަމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އަންނަ އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ހާންގެ އާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ނަމުގެ މައްސަލަ ނިއު ދިއްލީ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 3
އެއްވެސް މީހަކު އިންނާކަށް ނާހާ: ސަލްމާން ހާން

ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް ވަނީ ކައިވެނިކުރާނީ ކޮން އިރަކުތޯ ސަލްމާން ހާން ގާތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަހައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެ ފިލްމެއްގައި ސްކްރީނުގަ އެވެ. އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި ސަލްމާންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ކެޓްރީނާ ސުވާލުކުރާ ޕްރޮމޯ ވެގެން ދިޔައީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ވެސް ހިނގި އެއްޗަކަށެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ޗަސްމެ ބައްދޫ" ގެ ރިމެކެއް 2013 ގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 28, 2019
ކެޓްރީނާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމު މި އަހަރު

އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ލޯންޗްކޮށް އެތަނުން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019
ކެޓްރީނާ ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗުކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިންނަކީ ފިލްމު ކުޅުމުގެ އިތުރަށް އެކި ވިޔަފާރި ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ބަތަލާ އިން ފާހަގަކުރެވެނީ ފެޝަން ލައިންތައް ލޯންޗްކޮށްގެން، އެ މީހުންގެ ސްޓައިލިޝްކަން އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސޯނަމް ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތަމަޅަ ފިލްމު "ކާންޗަނާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމްބް" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 3
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ"ގެ ރިމެކަށް ޝާހްރުކާއި ކެޓްރީނާ

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ހަތަރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ދާދި ފަހުން ފަރާ ހާން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ "ހައުސްފުލް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ގާނޫލްއުގުބާތޫގައި ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިމަނާފައިވާ މާއްދާ ސެކްޝަން 375 އަށް ބިނާކޮށް ހަމަ އެ ނަމުގައި ހަދާ ފިލްމު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.