20 މާޗް

March 20, 2019 1
އުރުދޫ ބަސް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އޭ-ލިސްޓް ތިން ތަރިއެއް

އިންޑިއާގައި ބޭނުންކުރާ މުއްސަނދި އެއް ބަސް ކަމަށްވާ އުރުދޫ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އެ ބަސް ދިރުވައި އާލާ ކުރަން ހިންގާ ކެމްޕޭނަށް ޝާހްރުކް ހާނާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ސަލްމާން ހާން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ހޮރޯ ކޮމެޑީތަކަށް ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު އަކްޝޭ ކުމާރު ވެސް މި ޖޯންރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 23, 2019
ކެޓްރީނާ ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ޝައުގު އެބަހުރި

ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ތަރިންނަކީ ބިރުވެރި ފިލްމުތަކާ ވަރަށް ދުރު ބައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ހޮރޯ ކޮމެޑީތައް ހަދައިގެން ލިބެމުން އަންނަ ތަރުހީބާ އެކު، ބައެއް ތަރިން މިހާރު މި ޖޯންރާ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 6
ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހުރީ ލޯބިވެރިއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިން މިހާރު ކައިވެނި ކުރަމުން އަންނައިރު ކެޓްރީނާ ކައިފް އަދި ހުރީ ހުސްކޮށެވެ. މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރަންބީރު ކަޕޫރާ ވަކިވުމަށް ފަހު، ކެޓްރީނާގެ ލޯބިވެރިޔަކު ނެތެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާންގެ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
"ޒީރޯ" ފެއިލްވުމަކުން މާޔޫސެއް ނުވޭ: އާނަންދު

ބޮޑެތި އުންމީދުތަކަކާ އެކު މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ޒީރޯ" ފެއިލް ވިޔަސް މާޔޫސް ނުވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ހެދުނީތީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދް އެލް ރާއީ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
އަކްޝޭއާ އެކު ކެޓްރީނާއެއް ނޫން

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކެޓްރީނާ ކައިފަކީ އެކުގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ މަގުބޫލު ސްކްރީން ޖޯޑެކެވެ. މި ދެ ތަރިން އެންމެ ފަހުން އެކުގައި ކުޅުނީ 2010 ގައި ފަރާ ހާން ގެނެސް ދިން "ތީސް މާރް ހާން" އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޝޫޓިން ފެށި، އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތު ކޭ ސިތާރޭ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަހޭޝް ބަޓް ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަލުން ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ރޯލަކަށް، ބޮލީވުޑްގައި ނުބައިބައި ރޯލްތައް ކުޅެން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ގުލްޝަން ގްރޯވާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
ކެޓްރީނާ ދޫކޮށްލި ފިލްމު ޝްރަދާ އަށް؟

ވަރުން ދަވަންއާ އެ ކުޅެން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއި ކުރި ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް މިހާރު ޝަރްދާ ކަޕޫރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019
"ކްރިޝް 4" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކިރިތީ ސެނަން؟

ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯއެއްގެ ރޯލު ކުޅޭ "ކްރިޝް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައި 2020 ގައި ގެނެސްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ވަރުންގެ ފިލްމުން ކެޓްރީނާ ވަކިވެއްޖެ

ކެޓްރީނާ ކައިފާއި ވަރުން ދަވަން އެކީގައި ކުޅެން ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަނިކޮށް، ކެޓްރީނާ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 28 ގައު ރިލީޒްކުރާ، ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ސިމްބާ" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ "އާލާ ރޭ އާލާ" ދައްކާލައިފި އެވެ.

December 23, 2018 2
އިންޑިއަން އައިޑޮލްް 10 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ

ސޮނީ ޓީވީން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ފެށި އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ މިރޭ ދައްކާނެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 2
"ޒީރޯ" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް ސުމެއް

މިއަދު ރިލީޒްކުރި، ޝާހްރުކް ހާންގެ ފިލްމު "ޒީރޯ" ސްްކްރީންޕްލޭ ފީކަޅާކަމުން، ފިލްމަށް ކުރި އުންމީދު ފެނަށްވެފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018
"ޒީރޯ" ގެ ރޯލް ކުޑަވުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް: ކެޓްރީނާ

މާދަމާ ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ޒީރޯ" ގައި ކުޅެން ލިބުނު ރޯލް ކުރު ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ފިލްމަށް އެއްބަސްވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުންވުން ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
އައިޓަމް ލަވަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަރަން އަށް ކެޓްރީނާގެ ރައްދެއް

އަންހެނުންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ފިލްމުތަކުގައި އައިޓަމް ލަވަ ނުހިމަނާނެ ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އެފަދަ މަސައްކަތާ މެދު މާފަށް އެދޭކަމަށް ބެކަރަން ޖޯހަރު ބުނުމުން، ހިތްގައިމު އައިޓަމް ލަވަތަކެއް ކުޅެދީފައިވާ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ރައްދު ދީފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ދޯހަޅި ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާތިކް އާރިޔަން އާއި ކިރިތީ ސެނަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ލުއްކާ ޗުއްޕީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.