10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ކެޓްރީނާގެ ބިރުވެރި ފިލްމަކީ "ފޯންބޫތު"

ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ތަރިންނަކީ މިހާތަނަށް ބިރުވެރި ޖޯންރާގެ ފިލްމުތަކާ ވަރަށް ދުރު ބައެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހުން ހޮރޯ-ކޮމެޑީތައް ހޯދާ ބޮޑު ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅިގެން ބިރުވެރި ފިލްމުތައް މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ރާޑަރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަރައިފަ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 2
އަކްޝޭ އާއި ރޯހިތުގެ ގުޅުމަށް ރައްދު ދިނީ މަޖާ ގޮތަކަށް

މިހާރު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ އާއި އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާއަކުން ފެތުރި ޚަބަރަކަށް އެ މީހުން ތަފާތު އަދި މަޖާ ގޮތަކަށް ރައްދުދީފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
އިޝާނާއި ކެޓްރީނާ އަދި ސިދާންތު އެކްޝަން ފިލްމަކަށް

އަރަމުން އަންނަ އުންމީދީ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އިޝާން ޚައްތަރާއި ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ އިތުރުން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހިމަނައިގެން އެކްސެލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ވަރުގަދަ އެކްޝަން...

November 04, 2019
ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ ހިންދީ ރިމޭކަކަށް ކެޓްރީނާ

ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ ހިންދީ ރިމޭކަކަށް ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ކެޓްރީނާ އާއި ވިދިޔާ އެއް ފިލްމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއް ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ވިދިޔާ ބާލަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 7
ކެޓްރީނާއާ ވައްތަރު މީހެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިންނާ ވައްތަރުވުމަކީ ބައެއް މީހުން ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ. މި ދޭތެރެ އިން އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވުނީ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާއާ ވައްތަރު ބަޔަކު ފެނިގެން އެ މީހުން ސޯޝަލް މީޑިގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ވާހަކަ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ "ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރު" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ކުރީގެ އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ ޝަކުންތަލާ ދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
އާޔޫޝްގެ "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކެޓްރީނާގެ ކޮއްކޮ

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް، ސަލްމާންގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ކޮއްކޮ އީޒަބެލް ކެއިފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
ފަރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ރިތިކް

ފަރާ ހާން ހަދަން އުޅޭ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތޭ" ގެ ރިމެކަށް ސޮއިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރިތިކް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި ދީޕިކާ؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއިކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ މިހާތަނަކަށް ފަރާ އާއި ރޯހިތު ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 2
ލަފާ ހޯދަނީ ކެޓްރީނާގެ ގާތުން: ޕަރިނީތީ

ހިޔާލު އުފެދޭ ކަހަލަ ކަމަކާ ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާ ހޯދަނީ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ގާތުން ކަމަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން އެކީގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ސަންޖޭ ދަތާއި މަނީޝާ ކޮއިރަލާ އަނެއްކާ ވެސް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޕްރަސްތާނަމް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގައި ހިމެނޭ ލަވަ "ޓިޕް ޓިޕް ބަރުސާ ޕާނީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019
ކެޓްރީނާގެ "ޒޯޔާ" ކެރެކްޓާ އަށް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

ސަލްމާން ހާން ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކުޅޭ ޒޯޔާ ކެރެކްޓާ އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން ފިލްމެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާލިއާ ބަޓަށް ލިބުނަސް، ފިލްމުން އޭނާގެ މާ ހާއްސަ ކެރެކްޓާއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 3
"ބާރަތު" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ފަހަނައަޅައިފި

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި، ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
އަކްޝޭ އާއި ކެޓްރީނާއާ އެކު "ޓިޕް ޓިޕް ބަރުސާ ޕާނީ"

ރޯހިތު ޝެޓީ މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިިން "ސިމްބާ" އަކީ ވެސް ކުރީގެ ލަވައެއްގެ އާ ވާޝަނެއް ހިމަނައިގެން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ލަވައެކެވެ. އެއީ "އާންކް މާރޭ" އެވެ. ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ގޮތުން އޭނާގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" އިން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ އައިކޮނިކް ލަވައެއްގެ އާ ވާޝަނެއް ހިމަނަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ސަލްމާނާ ހެދި އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަށް ވުރެ މާ ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސަލްމާނާ ހެދި އެ ފިލްމު ފަސްކުރުމުން އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 9
ޕްރިޔަންކާގެ "މަލާމާތެއް" ސަލްމާންގެ "ބާރަތު" އަށް

މި މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ސަލްމާން ހާން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ އެ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައި، ކުއްލި ގޮތަކަށް ޕްރިޔަންކާ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 1
ސަލްމާނާ ހެދި "ސޫރިޔާވަންޝީ"ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.