28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 1
ވިކީގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަށް ސާރާ؟

ބޮލީވުޑްގައި ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލްއާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ދާރް ޓްރިލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިމޯޓަލްސް އޮފް އަޝްވަތައްމާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ސާރާ އަލީ ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަދިތިޔާ ރޯއޫ ކަޕީރް ސޮއިކޮށްފައިވާ އާ ފިލްމު "އޯމް: ދަބެޓްލް ވިތިން" ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 7
ކެޓްރީނާ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ދާސްވީ" ގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ކޮރަޕްޓް ޗީފް މިނިސްޓަރެއްގެ ރޯލު ކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ފެންނާނެ އެންމެ ތަފާތު ރޯލަށް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
އާލިއާ ވެސް ވިޔަފާރިއަކަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ފެޝަނާއި ބިއުޓީ އަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ކުންފުނި ނައިކާއާ ގުޅިގެން ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް މިދިޔަ އަހަރު "ކޭ-ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވާއިރު ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
ދަރޭ އާއި ދެ ދަރިންގެ "އަޕްނޭ" ގެ ސީކްއެލް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ދަރުމެންދުރާ އާއި އޭނާގެ ދެ ފިރިހެން ދަރިން ކަމަށްވާ ސަނީ އާއި ބޮބީ ޑިއޯލް އެކީގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "އަޕްނޭ" ސީކްއަލްއެއް ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 1
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދާނެ؟

ފަރާ ޚާން ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 4
ކެޓްރީނާގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ހަތަރު ގައުމެއްގައި

މިހާތަނަށް އިންޑިއާގައި ހަދާ އެންމެ ވަރުގަދަ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފާ އެކު ހަދާ އިރު، އޭގެ މަންޒަރުތައް ހަތަރު ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
އަކްޝޭގެ "ސޫރިޔަވަންޝީ" ޖެނުއަރީ 26 ގައި؟

ސިނަމާތަކުގައި ނޫނީ ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔަވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ކެޓްރީނާގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ޖެނުއަރީގައި

ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ބޮޑު ބަޖެޓް ސުޕަހީރޯ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް އަލީ ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" ހަތް ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ހަތް ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށާއި ޝޫޓިން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" ޑިޖިޓަލްކޮށް ނެރެފާނެ

ސިނަމާތަކުގައި ނޫނީ ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމައި ފަސްކޮށްފައިވާ ދެ ފިލްމު ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ދެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރުމުގައި ހިއްސާވި ރިލަޔަންސް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ދީފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ޓައިގާގެ "ހީރޯޕަންތީ 2" ގައި ކެޓްރީނާ ނުވަތަ ސާރާ

ޓައިގާ ޝްރޮފް މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ފިލްމު "ހީރޯޕަންތީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ނުވަތަ ސާރާ އަލީ ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމު "ޕަތާން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" މި މަހުގެ 21 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް މަނީޝް؟

ސަަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ފުރަތަމަ ބައި ހެދި ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ މަނީޝް ޝަރުމާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ" އަށް އަލުން ކަބީރު؟

ސަލްމާން ޚާން، ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރާނީ އޭގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރި ކަބީރު ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ކެޓްރީނާގެ "ފޯންބޫތު" އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭނެ

"ފޯންބޫތު" ކިޔާ ހޮރޯ-ކޮމެޑީއަކަށް ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ފިލްމު ކާސްޓް ކަށަވަރުކޮށްދީ އަންނަ އަހަރު ފިލްމު ގެނެސްދޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 2
ކެޓްރީނާގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަށް 200 ކްރޯޑްގެ ބަޖެޓެއް

ކެޓްރީނާ ކެއިފާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމަކީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުން ދެ ބަޔަކަށް ހަދާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 1
ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ އާ ފިލްމުގެ އަސްލަކީ "ދަ ޑިޕާޓެޑް"

ރަންވީރު ސިންގާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ޖޯޑު އަލަށް ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑައިރެކްޓަރު ޒޯޔާ އަޚްތަރު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމަކީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދަ ޑިޕާޓެޑް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.