18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޝޫޓިން ފެށި، އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތު ކޭ ސިތާރޭ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަހޭޝް ބަޓް ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަލުން ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ރޯލަކަށް، ބޮލީވުޑްގައި ނުބައިބައި ރޯލްތައް ކުޅެން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ގުލްޝަން ގްރޯވާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
ކެޓްރީނާ ދޫކޮށްލި ފިލްމު ޝްރަދާ އަށް؟

ވަރުން ދަވަންއާ އެ ކުޅެން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ސޮއި ކުރި ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް މިހާރު ޝަރްދާ ކަޕޫރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019
"ކްރިޝް 4" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކިރިތީ ސެނަން؟

ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯއެއްގެ ރޯލު ކުޅޭ "ކްރިޝް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައި 2020 ގައި ގެނެސްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ވަރުންގެ ފިލްމުން ކެޓްރީނާ ވަކިވެއްޖެ

ކެޓްރީނާ ކައިފާއި ވަރުން ދަވަން އެކީގައި ކުޅެން ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަނިކޮށް، ކެޓްރީނާ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 28 ގައު ރިލީޒްކުރާ، ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ސިމްބާ" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ "އާލާ ރޭ އާލާ" ދައްކާލައިފި އެވެ.

December 23, 2018 2
އިންޑިއަން އައިޑޮލްް 10 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ

ސޮނީ ޓީވީން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ފެށި އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ މިރޭ ދައްކާނެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 2
"ޒީރޯ" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް ސުމެއް

މިއަދު ރިލީޒްކުރި، ޝާހްރުކް ހާންގެ ފިލްމު "ޒީރޯ" ސްްކްރީންޕްލޭ ފީކަޅާކަމުން، ފިލްމަށް ކުރި އުންމީދު ފެނަށްވެފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ކްރިޓިކުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018
"ޒީރޯ" ގެ ރޯލް ކުޑަވުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް: ކެޓްރީނާ

މާދަމާ ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ޒީރޯ" ގައި ކުޅެން ލިބުނު ރޯލް ކުރު ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ފިލްމަށް އެއްބަސްވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުންވުން ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
އައިޓަމް ލަވަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަރަން އަށް ކެޓްރީނާގެ ރައްދެއް

އަންހެނުންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ފިލްމުތަކުގައި އައިޓަމް ލަވަ ނުހިމަނާނެ ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އެފަދަ މަސައްކަތާ މެދު މާފަށް އެދޭކަމަށް ބެކަރަން ޖޯހަރު ބުނުމުން، ހިތްގައިމު އައިޓަމް ލަވަތަކެއް ކުޅެދީފައިވާ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ރައްދު ދީފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ދޯހަޅި ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާތިކް އާރިޔަން އާއި ކިރިތީ ސެނަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ލުއްކާ ޗުއްޕީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ އަލަތު ފިލްމު "ލަވް ޔާތުރީ" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނަސް އޭނާގެ ކެރިއަރު ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާޔޫޝް ދެން ވެސް ކުޅޭނީ ސަލްމާން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
"ތަގްސް" ގެ ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަގަން: އާމިރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލު އާމިރު ހާން ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމަކުން ކަރީނާ ކަޕޫރު ނުފެނިގެން މާޔޫސްވެފައި ތިބި ފޭނުން ބައިވަރެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން މީޑިއާތަކުން ވެސް ކަރީނާ އަށް އެ ސުވާލު ކުރިމަތިކުރެ އެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ މީގެ ކުރިން ބަންސާލީގެ ދެ ފިލްމުން ކަރީނާ އަށް ފުރުސަތު ލިބި އެންމެ ފަހުން، ބޭނުން ހިފޭ ގޮތް ނުވެފައި އޮތް ކަމެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
އާމިރުގެ ތައުރީފު ކެޓްރީނާ އަށް

ކެޓްރީނާ ކައިފަކީ ސްޓޭޖަކަށް އަރައި ނަށައިލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެންމެ ފޯރި ނަގާނެ އެއް ބަތަލާ އެވެ. ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
"ތަގްސް" އަށް ކުރި އުންމީދުތައް ފެނަށް

ވަރަށް މޮޅު އަދި އެހާމެ ފުރިހަމަ ވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި، އާމިރު ހާނާއި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ކްރިޓިކުންނާއި ބެލުންތެރިން މާޔޫސްކޮށްލައި، އުންމީދުތައް ފެނަށް ދުއްވާލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 3
"ޒީރޯ" އާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ މަހުގެ 21 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ޝާހްރުކް ހާންގެ ފިލްމު "ޒީރޯ" ގައި އިންޑިއާގެ ސިކުންގެ ގަދަރު ކުޑަވާ ގޮތަށް ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އާއި ޕޯސްޓަރުގައި މަންޒަރުތަކެއް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ނިއު ދިއްލީގެ ނޯތު އެވެނިއު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 7
"ޒީރޯ"ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ސަތޭކަ

ޝާހްރުކް ހާންގެ އާ ފިލްމު "ޒީރޯ" ގެ ޓްރެއިލާ އޭނާގެ 53 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ދައްކައިލުމާ އެކު އޭގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހި، ފިލްމަށް ތައުރީފު އޮއްސަން ފަށައިފި އެވެ.