19 މާޗް

March 19, 2020 1
އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ކެޓީ އަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ލަވަ "ޑާކް ހޯސް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ކެޓީ އަށް އެ މައްސަލަ ކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ފިލްމު "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ ލަވަ "ދީމީ ދީމީ" ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ ނޮވެމްބަރުގައި އިންޑިއާ އަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ ނޮވެމްބަރު މަހު އިންޑިއާގައި ޕަފޯމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެކްޓަރު އޮލެންޑޯ ބްލޫމްއާ އެންގޭޖްވި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީގެ މައްޗަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 2
ލަވައެއް ކޮޕީ ކުރުމުން ކޭޓީ ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ލަވަ "ޑާކް ހޯސް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
"އާތު" ލަވައިން ކިޔައި ދެނީ އެންމެންނާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުންނާއި އިންސާނުންގެ އަމަލުންތަކުން ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަކަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން "އާތު" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދިން ވީޑިއޯ ލަވައަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ކޭޓީ ހުރީ ޓޭލާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް

ޓޭލާ ސްވިފްޓާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ކޭޓީ ޕެރީ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އާއި އޯލެންޑީ ބްލޫމް އެންގޭޖްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން ކައިވެނިކޮށް، އެ ކައިވެނިތައް ރޫޅިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޯލެންޑޯ ބްލޫމާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 2
ކޭޓީ ޕެރީ ނެރުނު އުފެއްދުމަކުން ފާޑުކިޔުން

ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް މީގެ ކުރިން އުފެއްދުންތަކެއް ނެރެގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި ފެޝަން ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ގުޗީ އާއި ޕްރާޑާ ހިމެނެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 2
އެމެރިކަން އައިޑޮލް 16 ގެ ގަދަ 3 ކަށަވަރުވެއްޖެ

ގްރޭންޑް ފިނާލޭ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 21 ގައި.

14 މާޗް

March 14, 2018 3
ކޭޓީ ޕެރީ މިއޮތީ ސްޓޭޖް މައްޗަށް ވެއްޓިފައި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަނަކުން އަދި މި ކަހަލަ މަންޒަރެއް ނުފެނުމަކީ ނަސީބެއް ކަންނޭނގެ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ބެލުންތެރިން ރިއެކްޓް ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ ހޯސްޓް ހޫނު ފެނުގައި

މި މަހުގެ 11 ގައި އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ 16 ވަނަ ސީޒަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެނީ އެ ޝޯގެ ހޯސްޓް ރަޔަން ސީކްރެސްޓްގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު މިހާރު ކުރިއަށް ވުރެ ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
ކެޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމަކީ "ވިޓްނެސް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމް "ވިޓްނެސް" އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
ކަލްވިން ހެރިސްގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަލްވިން ހެރިސްގެ އާ އަލްބަމް، މަޝްހޫރު އެހެން ބައެއް ފަންނާނުންނާ އެކު އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ކޭޓީ ޕެރީގެ ފުރަތަމަ ބޫޓު ކަލެކްޝަން ނެރެނީ

ކޭޓީ ޕެރީ އަކީ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ހެދުން އެޅުމުގެ ސްޓައިލުން ވެސް ފާހަގަވާ ކުޅަދާނަ ފަންނާނެކެވެ. ކޭޓީގެ މިޔުޒިކް ޝޯއެއް ފެޝަން ޝޯއެއް ފަދަ އެވެ. ކޮންމެ ލަވައަކަށް އެކި ވައްތަރުގެ ހެދުންތައް ލައި ނަލަ ބޫޓުތަކަށް އަރަ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016
ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޮލަންޑޯ ބްލޫމް ވަރަށް ސީރިއަސް

ޓްވިޓާގައި ރަނިކަން ކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޭނާ މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އޮލަންޑޯ ބްލޫމް މިހާރު އުޅެނީ ވަރަށް ސީރިއަސް ގުޅުމެއްގައި ކަމަށާއި ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 2
ޓްވިޓާގެ ރަނިކަން ކެޓީ ޕެރީ އަށް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވެސް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު ޓްވިޓާގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ ސެލެބްރިޓީގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ލަވަ ކިއުންތެރިިޔާ ކެޓީ ޕެރީ ހޯދައިފި އެވެ.