25 ޖޫން

June 25, 2020
ދެމަފިރިންގެ ކިޑްނީ ވެސް ހަދިޔާކުރީ އެކަކަށް

އެމެރިކާގައި، މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން މަރުވި ފިރިހެނެއްގެ ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރި މީހަކަށް އެ ފިރިހެން މީހާގެ އަނބިމީހާ ވެސް އޭނާގެ ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020
ވާޖިދު މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން: ސާޖިދު

ކިޑްނީގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދި ހާލު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރި ވާޖިދު މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް އޭނާގެ ބޭބެ ސާޖިދު ޚާން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 7
އިންޑިއާ އިން އައި ފަސް މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި

އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އާއި ބެންގަލޫރުން މިއަދު ރާއްޖެ އައި 159 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުންނަކީ ކިޑްނީގެ ބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ކަމަށާއި އެ މީހުން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާ ދުރުވާން ކަސްރަތު މުހިންމު

ގިނައިން ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ކިޑްނީގެ ބަލިތަައް ޖެހުމުގު ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން 7.4 ކިލޯގެ ކިޑްނީއެއް ނަގައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 26) - ބަލި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން 7.4 ކިލޯގެ ކިޑްނީއެއް އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 43
ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން ދިވެއްސަކު އިއުލާންކޮށްފި

ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވެގެން ދިވެހި ޒުވާނަކު މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 10
ކޮއްކޮގެ ކިޑްނީ ބޭބެއަށް، އާއިލީ ލޯބީގެ ނަމޫނާއެއް!

އަހުމަދު ނާޒިމްގެ ބަހުން ނަމަ، އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ މަރިޔަމް ނާޒިމާއަކީ އިހްސާންތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 5
ބައްޕަގެ ހަނދާނުގައި ދެބެއިންގެ ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި

ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން މަރުވި އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ މާކް ގޮރާލްސްކީގެ ހަނދާނުގައި އޭނާގެ ދެ އަންހެން ދަރިން، އާއިލީ ގޮތުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ނުދަން ބަޔަކަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 76
މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޕޭ ލީވެއް ދެވިދާނެތަ؟

ހަ ބެއިންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުން ކޮއްކޮއަށްޓަކައި އިސްވެ ނުކުތީ އަބްދުލް މުހުސިން އަހުމަދު، 37، އެވެ. ކޮއްކޮގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރި އެވެ. އެ ބޮޑު ގުރުބާނީ ވުމުގައި މުހުސިނަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ. އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކަށް...

03 މެއި

May 03, 2019 1
ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޑްރޯންގައި ކިޑްނީއެއް އުފުލައިފި

ބޯލްޓިމޯ (މެއި 3) - އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮތް ކިޑްނީ ބަލި މީހެއްގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ޑްރޯނެއްގެ އެހީގައި ކިޑްނީއެއް ގެންގޮސްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 3
ހަކުރަށް ދޭ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތަށް ފައިދާ

ހަކުރު ބައްޔަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ފައިދާކުރާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 18
ސާއިދު، ކިޑްނީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރާތާ އަށް މަސް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ޑައިލިސިސް ހަދަމުން އަންނަތާ އަށް މަސް ވީއިރު ވެސް ކިޑްނީއެއް ދޭނެ މީހަކު ނުވުމުން އެކަމަށް އެދި އާންމުކޮށް އޭނާ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 61
ރީތި މިސާލެއް، އޭނާ ހަދިޔާ ކުރީ ކިޑްނީ!

ނުވަދިހައިގެ ތެރެ އެވެ. ލޭ ދިނުމަކީ ދިވެހިން ވަރަށް ޖެހިލުންވާ ކަމެކެވެ. އޭރު ގިނަ މީހުން އެކަމަށް އެހާ ހޭލުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއް ދިވެއްސަކު އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި ލޭ ދެމުން އައެވެ. އޭނާ ބެލީ އިންސާނިއްޔަތު އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 1
ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކުން ކިޑްނީ އަށް ނުރައްކާ

ގިނައިން ހަކުރު އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ސޮޑާ އާއި އެކި ފާޑުގެ ޖޫސް ފަދަ ތަކެތި ގިނައިން ބޯ މީހުންނަށް ކިޑްނީގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 1
ކީމޯތެރަޕީން ކިޑްނީ އަށް ގެއްލުންވެދާނެ

ކެންސަރަށް ދޭ ކީމޯތަރަޕީ އާއި އެ ބައްޔަށް ބޭނުން ކުރާ ބޭހުގެ ސަބަބުން ކިޑްނީ އަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ސާރާ ހައިލަންޑް އަނެއްކާވެސް ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޭބީސީން ނިންމައިލި މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މޮޑަން ފެމިލީ" ގެ ބަތަލާ ސާރާ ހައިލަންޑް ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ދެވަނަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް މީހެއްގެ ކިޑްނީ ނަގައިފި

އެމެރިކާ އަންހެނެއްގެ މައިބަދައަށް، ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކެންސަރު ހުރި ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޭނާގެ އެއް ކިޑްނީ ނެގި މައްސަލައެއްގައި ބަދަލު ދޭން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
ޖޯޖިއާގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކަށް ދިން ހަދިޔާ އަކީ ކިޑްނީ

ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރެއްގެ ފަރާތުން މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ލިބޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ގްރޭޑް ހައެއްގައި އުޅޭ 12 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކަށް އޭނާގެ ޓީޗަރު ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 28
ސާއިދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، އާންމުންގެ އެހީއަށް

ޕީއެސްއެމްގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 3
ގިނައިން ފެން ބުއިން: ކިޑްނީ އަށް ރަނގަޅު ކަމެއްތަ؟

ގިނައިން ފެން ބުއިމުން، ކިޑްނީގެ އެކި މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި އަބަދުވެސް ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ގިނައިން ފެން ބުއިމާއި ކިޑްނީގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ މާ ބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.