26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން 7.4 ކިލޯގެ ކިޑްނީއެއް ނަގައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 26) - ބަލި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން 7.4 ކިލޯގެ ކިޑްނީއެއް އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 43
ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން ދިވެއްސަކު އިއުލާންކޮށްފި

ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވެގެން ދިވެހި ޒުވާނަކު މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 10
ކޮއްކޮގެ ކިޑްނީ ބޭބެއަށް، އާއިލީ ލޯބީގެ ނަމޫނާއެއް!

އަހުމަދު ނާޒިމްގެ ބަހުން ނަމަ، އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ މަރިޔަމް ނާޒިމާއަކީ އިހްސާންތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 5
ބައްޕަގެ ހަނދާނުގައި ދެބެއިންގެ ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި

ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން މަރުވި އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ މާކް ގޮރާލްސްކީގެ ހަނދާނުގައި އޭނާގެ ދެ އަންހެން ދަރިން، އާއިލީ ގޮތުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ނުދަން ބަޔަކަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 76
މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޕޭ ލީވެއް ދެވިދާނެތަ؟

ހަ ބެއިންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުން ކޮއްކޮއަށްޓަކައި އިސްވެ ނުކުތީ އަބްދުލް މުހުސިން އަހުމަދު، 37، އެވެ. ކޮއްކޮގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރި އެވެ. އެ ބޮޑު ގުރުބާނީ ވުމުގައި މުހުސިނަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ. އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކަށް...

03 މެއި

May 03, 2019 1
ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޑްރޯންގައި ކިޑްނީއެއް އުފުލައިފި

ބޯލްޓިމޯ (މެއި 3) - އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮތް ކިޑްނީ ބަލި މީހެއްގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ޑްރޯނެއްގެ އެހީގައި ކިޑްނީއެއް ގެންގޮސްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 3
ހަކުރަށް ދޭ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތަށް ފައިދާ

ހަކުރު ބައްޔަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ފައިދާކުރާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 18
ސާއިދު، ކިޑްނީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރާތާ އަށް މަސް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ޑައިލިސިސް ހަދަމުން އަންނަތާ އަށް މަސް ވީއިރު ވެސް ކިޑްނީއެއް ދޭނެ މީހަކު ނުވުމުން އެކަމަށް އެދި އާންމުކޮށް އޭނާ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 61
ރީތި މިސާލެއް، އޭނާ ހަދިޔާ ކުރީ ކިޑްނީ!

ނުވަދިހައިގެ ތެރެ އެވެ. ލޭ ދިނުމަކީ ދިވެހިން ވަރަށް ޖެހިލުންވާ ކަމެކެވެ. އޭރު ގިނަ މީހުން އެކަމަށް އެހާ ހޭލުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއް ދިވެއްސަކު އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި ލޭ ދެމުން އައެވެ. އޭނާ ބެލީ އިންސާނިއްޔަތު އެންމެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 1
ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކުން ކިޑްނީ އަށް ނުރައްކާ

ގިނައިން ހަކުރު އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ސޮޑާ އާއި އެކި ފާޑުގެ ޖޫސް ފަދަ ތަކެތި ގިނައިން ބޯ މީހުންނަށް ކިޑްނީގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 1
ކީމޯތެރަޕީން ކިޑްނީ އަށް ގެއްލުންވެދާނެ

ކެންސަރަށް ދޭ ކީމޯތަރަޕީ އާއި އެ ބައްޔަށް ބޭނުން ކުރާ ބޭހުގެ ސަބަބުން ކިޑްނީ އަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ސާރާ ހައިލަންޑް އަނެއްކާވެސް ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޭބީސީން ނިންމައިލި މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މޮޑަން ފެމިލީ" ގެ ބަތަލާ ސާރާ ހައިލަންޑް ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ދެވަނަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް މީހެއްގެ ކިޑްނީ ނަގައިފި

އެމެރިކާ އަންހެނެއްގެ މައިބަދައަށް، ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކެންސަރު ހުރި ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޭނާގެ އެއް ކިޑްނީ ނެގި މައްސަލައެއްގައި ބަދަލު ދޭން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
ޖޯޖިއާގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކަށް ދިން ހަދިޔާ އަކީ ކިޑްނީ

ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރެއްގެ ފަރާތުން މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ލިބޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ގްރޭޑް ހައެއްގައި އުޅޭ 12 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކަށް އޭނާގެ ޓީޗަރު ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 28
ސާއިދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، އާންމުންގެ އެހީއަށް

ޕީއެސްއެމްގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 3
ގިނައިން ފެން ބުއިން: ކިޑްނީ އަށް ރަނގަޅު ކަމެއްތަ؟

ގިނައިން ފެން ބުއިމުން، ކިޑްނީގެ އެކި މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި އަބަދުވެސް ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ގިނައިން ފެން ބުއިމާއި ކިޑްނީގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ މާ ބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
ޒުވާން އުމުރުގައި ލޮނު މަދުކުރަންޖެހޭ

ލޮނާ ނުލައި ކާއެއްޗެހީގެ ރަހަ ހެޔޮވަރު ނުވިޔަސް، ލޮނަށް ސަމާލު ވާން ޖެހެ އެވެ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ޖަންކް ފުޑްތަކުގައި ލޮނު އެކުލެވޭ މިންވަރު އިތުރެވެ. އެހެންވެ އެފަދަ ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 25
ކިޑްނީީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 12
ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް އެހީ ހޯދަނީ

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލް ވެފައިވާ އުމުރުން 11 އަހަރު ކުއްޖެއްގެ ފަރުވާ އަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު މާލޭގައި ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 2
ކައިވެނީގެ ބަދަލު ނުދީގެން އަނބިމީހާގެ ކިޑްނީ ވަގަށް ނަގައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 8) - ކައިވެނި ކުރުމުން އަންހެން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ފިރިމީހާ އަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީގެން އިންޑިއާގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކިޑްނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.