05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާތްވެ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނު ފޯރި ގަދަވެފައިވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ވެސް ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ކިމް ވެސް ބިއުޓީ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަނީ

ކޮއްކޮ ކައިލީގެ ޖެނާގެ ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނީގެެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ މިދިޔަ އަހަރު ކޯޓީ އަށް ވިއްކާލާފައި ވަނިކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ކޮސްމެޓިކް ލައިން ކޭކޭޑަބްލިއު ބިއުޓީގެ ހިއްސާ ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ކްލޯތިން ލައިން އާއި ގެޕް ގުޅިއްޖެ

ރެޕާ އަދި ބިލިއަނަރު ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ "ޔީޒީ" ކުންފުނީގެ ދަށުން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ދަށުން ހިންގާ ކްލޯތިން ލައިން ފުޅާކުރަން އިތުރު ކުންފުންޏަކާ އެކު 10 އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020
ކަންޔޭ ވެސްޓް ކޮސްމެޓިކް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޑިޑާސްއާ ގުޅިގެން ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް "ޔީޒީ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކޮށް، އޭގެ ތެރޭގައި ކޮސްމެޓިކްގެ ބާވަތްތައް ހިމަނަން އެކަމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ކައިލީގެ ނަން އުނިކޮށްފި

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދި އާމްދަނީއާ އެކު، އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު އެމެރިކާގެ ސެލެބްރިޓީ ކައިލީ ޖެނާގެ ނަން ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 1
ކަންޔޭ އަކީ ވެސް މިހާރު ބިލިއަނަރެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓަކީ މިހާރު ބިލިއަނަރެއް ކަމަށް ފޯބްސް ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 1
މިލިއަން ޑޮލަރު: ކިމް ކާޑޭޝަންގެ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާ

މީޑިއާގައި އެކި ދާއިރާތަކުން މަޝްހޫރު ކިމް ކާޑޭޝަން ހޯމަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި 39 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއަކަށް ފިރިމީހާ އަދި ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ތަފާތު ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ގާނޫނީ ވަކީލުކަން މިހާރު ކިޔަވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސްއާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ކިމްގެ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ ސާމް ވެސްޓް

އެމެރިކާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން އަށް ލިބުނު ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019
ކިމް ކާޑޭޝަންގެ އިންސްޓަ ޕޯސްޓަކުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރާ ސްޕޮންސަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޕޯސްޓަކުން އޭނާ އަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަށް ޓީއެމްޒީން ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 1
ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ކިޔަވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 3
އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރަކީ ކައިލީ ޖެނާ

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކައިލީ ޖެނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ކިމް އާއި ކަންޔޭ އަނެއްކާ ވެސް ދަރިއަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިލިއަލިޓީ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި މިއުޒިޝަން ކަންޔޭ ވެސްޓް އަނެއްކާ ވެސް ސަރޮގެސީ ހަދައިގެން ކުއްޖަކު ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
"ޑެޑްޕޫލް 2" އިން ކަންޔޭގެ މިއުޒިކް ކޮޕީކުރީތަ؟

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ޑެޑްޕޫލް 2" ގެ މިއުޒިކް، ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ އުފެއްދުންތަކަކާ ވައްތަރު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ހެދުންތަކެއް އީބޭގައި ވިއްކަނީ

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސްގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހައިރާތެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށްޓަކައި، މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ހެދުންތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
ކިމް އާއި ކާންޔޭ އަށް ތިންވަނަ ދަރިފުޅު ލިިބިއްޖެ

ރިއަލިޓީ ސްޓާ ކިމް ކާޑޭޝަން ވެސްޓާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކާންޔޭ ވެސްޓަށް ތިންވަނަ ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ. ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށް ދަރިފުޅު އުފަންވިކަން ކިމް ވަނީ އޭނާގެ އެޕުން ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 5
ކައިލީ އެކަންޏެއް ނޫން، ކްލޯއީ ވެސް ބަނޑުބޮޑު

ކައިލީ ޖެނާ ބަލިވެއިން ކަމުގެ ޚަބަރުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބިފައި ވަނިކޮށް، އޭނާގެ ދައްތަ ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން ވެސް އިނީ ބަލިވެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 2
ކައިލީގެ މޭކަޕް ބްރޭންޑްގެ އަގު ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް

މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ސްޓާ ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ކޮއްކޮ، ކައިލީ ޖެނާގެ މޭކަޕް ބްރޭންޑްގެ އަގު އެއް ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 6
ސްޓޭޖުގައި "މޮޔަ" ގޮވި ކިމްގެ ފިރިމީހާ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ލޮސް އެންޖަލިސް (ނޮވެމްބަރު 22) - ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ފިރިމީހާ ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކާންޔޭ ވެސްޓް ސްޓޭޖް މަތީގައި މޮޔަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އޭނާ ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯތައް ކެންސަލް ކުރިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ނޫހަކާ ދެކޮޅަށް ކިމް ކުރި ދައުވާ ނަގައިފި

ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެމެރިކާގެ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޕެރިހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ އަތުން ގަހަނާތަކެއް ފޭރި ގަނެ، ވައްކަން ކުރި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން އެއީ ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކިމް ޖެއްސި "ފޭކް ސްޓަންޓެއް" ކަމަށް ބުނެ ހަބަރު ފެތުރި އޮންލައިން ނޫސް މީޑިއާ ޓޭކް އައުޓާ ދެކޮޅަށް އޭނާ...