24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 1
މިލިއަން ޑޮލަރު: ކިމް ކާޑޭޝަންގެ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާ

މީޑިއާގައި އެކި ދާއިރާތަކުން މަޝްހޫރު ކިމް ކާޑޭޝަން ހޯމަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި 39 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއަކަށް ފިރިމީހާ އަދި ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ތަފާތު ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ގާނޫނީ ވަކީލުކަން މިހާރު ކިޔަވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސްއާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ކިމްގެ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ ސާމް ވެސްޓް

އެމެރިކާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން އަށް ލިބުނު ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019
ކިމް ކާޑޭޝަންގެ އިންސްޓަ ޕޯސްޓަކުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރާ ސްޕޮންސަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޕޯސްޓަކުން އޭނާ އަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަށް ޓީއެމްޒީން ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 1
ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ކިޔަވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 3
އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރަކީ ކައިލީ ޖެނާ

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކައިލީ ޖެނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ކިމް އާއި ކަންޔޭ އަނެއްކާ ވެސް ދަރިއަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިލިއަލިޓީ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި މިއުޒިޝަން ކަންޔޭ ވެސްޓް އަނެއްކާ ވެސް ސަރޮގެސީ ހަދައިގެން ކުއްޖަކު ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
"ޑެޑްޕޫލް 2" އިން ކަންޔޭގެ މިއުޒިކް ކޮޕީކުރީތަ؟

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ޑެޑްޕޫލް 2" ގެ މިއުޒިކް، ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ އުފެއްދުންތަކަކާ ވައްތަރު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ހެދުންތަކެއް އީބޭގައި ވިއްކަނީ

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސްގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހައިރާތެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށްޓަކައި، މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ހެދުންތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
ކިމް އާއި ކާންޔޭ އަށް ތިންވަނަ ދަރިފުޅު ލިިބިއްޖެ

ރިއަލިޓީ ސްޓާ ކިމް ކާޑޭޝަން ވެސްޓާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކާންޔޭ ވެސްޓަށް ތިންވަނަ ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ. ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށް ދަރިފުޅު އުފަންވިކަން ކިމް ވަނީ އޭނާގެ އެޕުން ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 5
ކައިލީ އެކަންޏެއް ނޫން، ކްލޯއީ ވެސް ބަނޑުބޮޑު

ކައިލީ ޖެނާ ބަލިވެއިން ކަމުގެ ޚަބަރުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބިފައި ވަނިކޮށް، އޭނާގެ ދައްތަ ކްލޯއީ ކާޑޭޝިއަން ވެސް އިނީ ބަލިވެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 2
ކައިލީގެ މޭކަޕް ބްރޭންޑްގެ އަގު ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް

މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ސްޓާ ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ކޮއްކޮ، ކައިލީ ޖެނާގެ މޭކަޕް ބްރޭންޑްގެ އަގު އެއް ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 6
ސްޓޭޖުގައި "މޮޔަ" ގޮވި ކިމްގެ ފިރިމީހާ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ލޮސް އެންޖަލިސް (ނޮވެމްބަރު 22) - ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ފިރިމީހާ ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކާންޔޭ ވެސްޓް ސްޓޭޖް މަތީގައި މޮޔަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އޭނާ ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯތައް ކެންސަލް ކުރިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ނޫހަކާ ދެކޮޅަށް ކިމް ކުރި ދައުވާ ނަގައިފި

ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެމެރިކާގެ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޕެރިހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ އަތުން ގަހަނާތަކެއް ފޭރި ގަނެ، ވައްކަން ކުރި މައްސަލާއާ ގުޅިގެން އެއީ ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ކިމް ޖެއްސި "ފޭކް ސްޓަންޓެއް" ކަމަށް ބުނެ ހަބަރު ފެތުރި އޮންލައިން ނޫސް މީޑިއާ ޓޭކް އައުޓާ ދެކޮޅަށް އޭނާ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 3
ކާޑޭޝިއަން އަތުން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގަހަނާ ފޭރުނު

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 4) - ޕެރިހުގެ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއްގައި ބަޑިން ބިރު ދައްކައިގެން، ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުން މަގޫބުލުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ އަތުން ފޭރިގަތް ތަކެތީގެ އަގު 11.2 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 5
ބަޑިން ބިރުދައްކައިގެން ކާޑޭޝިއަން އަތުން ވައްކަންކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ޕެރިހުގެ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއްގައި ބަޑިން ބިރު ދައްކައިގެން ކިމް ކާޑޭޝިއަން އަތުން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވައްކަން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016 1
ކިމްގެ އާއިލާ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އޮފާއެއް

ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުން މަގޫބުލުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އޮފާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.