01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 4
"މަދު ބަޔަކާއެކު ހައްޖު އިންތިޒާމް ކުރަން މާއުނދަގޫ"

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކުރީ މަދު ބައެއް ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް ދެ ގުނަ އިތުރުވި ކަމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 5
ކިންގް ސަލްމާން ކެބިނެޓުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހޮސްޕިޓަލުން

ރިޔާޒް (ޖުލައި 22) - ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްވެ އޮންނަވައިގެން ވެސް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވަނީ ކެބިނެޓުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 7
ސައުދީ ރަސްގެފާން، 84، އެޑްމިޓްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 20) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް، 84، ރިޔާޒުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރޯޔަލް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 26
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 17
ކިންގްސަލްމާން މިސްކިތް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް މި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ރައީސް އޮފީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 80
އާ މިސްކިތް: ބޭރަކުން ނޭނގޭނެ! އެތެރެ ވަރަށް ރީތި!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި މުންނާރު ހުރި ގޮތަށް، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އެވެ. އެކަމަކު ތަނެއްގެ ރީތިކަން ހަމައެކަނި ބޭރުން ބަލައިގެން ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެ ބޮޑު، ފަސް ބުރީގެ މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްކި...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 2
ގަތަރުގެ އަމީރަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ދައުވަތު ދެއްވައިފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 4) - ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރިޔާޒަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 5
ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު މުތުއަބު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަވަހާރަވުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސައުދީގެ ރަސްގެފާނަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 4
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ އަހަރީ ބަޔާނުގައި އީރާނަށް ތުހުމަތު

ރިޔާޒްް (ނޮވެމްބަރު 21) - އީރާނުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ޑްރޯން އަދި މިސައިލް ހަމަލާތަކުން އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި ގައުމު ދިފާއު ކުރުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 10
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޮޑީގާޑަކު މަރާލައިފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ޕާސަނަލް ބޮޑީގާޑެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 7
ހަމަލާތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރި: ސައުދީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދޭ ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންވާ ކަމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 13
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ހުކުމް އިއްވައިފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ އަގުބޮޑު އެވެނިއު ފޮޝްގައި ހުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ އެޕާޓްމަންޓުގެ މަރާމާތެއް ކުރަން ގެންދިޔަ މަސައްކަތު މީހަކަށް ބޮޑީގާޑް ލައްވާ އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްސާ ބިންތު ސަލްމާންގެ ޣައިރު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
ސައުދީގެ ތެލާބެހޭ ވަޒީރުކަން ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކެބިނެޓުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަގާމު ކަމަށްވާ ތެލާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ދަރިކަލުން ޕްރިންސް އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 6
ވީޑިއޯ މެސެޖަކާ އެކު ހައްޖަށްދާން ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 3) - ހައްޖަށްދާން ކުރާ އުއްމީދު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ 95 އަހަރުގެ އޮހީ އިދުރީސް ސަމްރީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވުމާ އެކު އާއިލާ އެކު އޭނާ ޖިއްދާ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 2
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ޖުލައި 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ދޮށީ ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ބަންދާރު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އުމުރުފުޅުން 96 އަހަރުގައި ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 5
ރަސްގެފާނުގެ ހައްޖު ދަތުރު މިފަހަރު ނިއު ޒީލެންޑަށް

ރިޔާޒް (ޖުލައި 19) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖުވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުސްލިމުންނަށް ދޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއިން، މާޗު މަހު ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑި ޖަހައި މަރާލި 50 މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ 200 މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 11
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 9) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްސާ ބިންތު ސަލްމާންގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އެކަމަނާގެ ޝަރީއަތް ޕެރިހުގައި މިއަދު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 31
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ނިމޭނީ ޖުލައި 31 އަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމަށް ފަހު، މިހާރު އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 14
ސައުދީ ރަސްގެފާނާއި ވަލީއަހުދާ ދެމެދު ގުޅުން ގޯސްވެއްޖެ

ރިޔާޒް (މާޗް 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އާއި ދަރިކަލުން އަދި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ދެމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެ އެ ދެބަފައިކަލުންގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާޑިއަން ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 4
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ސައުދީ ރަސްގެފާން

ރިިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 13) - އިރުމަތީ ގުދުސް ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ދެއްވައިފި އެވެ.