22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 3
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ތަލާލް އަވަހާރަވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 22) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ތަލާލް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މިއަަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 2
ސަލްމާންގެ ތަގްރީރުގައި ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ ވާހަކަ ނެތް

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 20) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ތައުރީފްކޮށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ޝޫރާ މަޖިލިސްގައި ދެއްވި ތަގްރީރުގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ވާހަކަ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާފައި ނުވާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 7
ނޫސްވެރިޔާގެ އާއިލާއާ ރަސްގެފާނާއި ވަލީ އަހުދު ބައްދަލުކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ އާއިލާއާ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން (އެމްބީއެސް) އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 9
ނޫސްވެރިޔާ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ރަސްގެފާން އަންގައިފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 16) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔަ ފަހުން ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ސައުދީ ރަސްގެފާން...

October 16, 2018 5
މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސައުދީއަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 16) - ނޫސްވެރިޔާ ހަމާލް ޚާޝޮގްޖީ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލާގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އެތައް ތުހުމަތެއް ކޮށްފައިވާ ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕިއޯ...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 9
އެމެރިކާގެ އެހީއާ ނުލައި ސަލްމާނަށް ރަސްކަން ނުކުރެވޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 3) - އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ނެތި ރަސްކަމުގައި ދެ ހަފުތާ ވެސް ނުހުންނެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާނަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 26
އިބޫއަށް ރަސްގެފާނު ގުޅުއްވައި، މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް މިއަދު ގުޅުއްވައި، މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ސަލްމާންގެ ކޮއްކޮ ދެން ސައުދީއަކަށް ނުދާނެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޔަމަނުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ މުޅި ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ ބޮލުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ކަމަށް ވިދާޅުވި ސައުދީ ޕްރިންސް އަހުމަދު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދެން ސައުދީ އަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 4
ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ރަސްގެފާނާއި ވަލީ އަހުދު

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ އެންމެންގެ ބޮލުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ކަމަށް ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 3
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މިސްރުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 12) - މިސްރު ސިފައިްނނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭން މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ 1،000 މީހުން ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ސައުދީ ރަސްގެފާންގެ ޗުއްޓީ މި ފަހަރު ނިއޯމް އަށް

ރިޔާޒް (ޖުލައި 31) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މި ފަހަރު ޗުއްޓީ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސައުދީގައި އަލަށް ހަދާ މެގަ ސިޓީ ނިއޯމް އަށް ކަމަށް ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 5
ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމާ އެކު ސައުދީ ރަސްގެފާން އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދުވާލަކު ދެ މިލިއަން ފީފާ އަށް އިތުރަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 6
އިރުމަތީ ގުދުސް އަށް ސައުދީން 150 މިލިއަން ޑޮލަރު

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 16) - އިިރުމަތީ ގުދުސްގައި ހުރި އިސްލާމީ ތަރިކަ ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
ސައުުދީގެ ވެރިރަށަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން މިސައިލް ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 15
ދަރިކަލުން އިޒްރޭލަށް ތާއިދުކުރުމުން ރަސްގެފާންގެ ތާއިދު ފަލަސްތީނަށް

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 4) - އިޒްރޭލަށް ވެސް ބިމެއް ހައްގުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވުމުން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 12
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި

ޕެރިސް (މާޗް 16) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްސާ ބިންތު ސަލްމާން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ފްރާންސްގެ ފަނޑިޔާރަކު ނެރެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 12
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ފަށައިފި

ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގައި އަޅާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
ޔަމަންގެ ހިސޯރު އުވައިލުމަށް ފްރާންސުން ގޮވާލައިފި

ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީ އާއި އެ ގައުމާ ގުޅިފައިވާ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުން ކޮށްފައިވާ ހިސޯރު އުވައިލުމަށް ފަރަންސޭސި ވިލާތުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 5
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން ދުނިޔެ ދެކޮޅު

ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ނާޒުކު މައްސަލައަކީ، މަސްޖިދުލް އަގްސާ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް އިޒްރޭލުން އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ސުލްހައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އެވެ. މުސްލިމުންނާއި ޣައިރު މުސްލިމުންނާ ދެމެދު އޮތް...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 21
ރަސްގެފާން ބޯޓުން ފައިބަނިކޮށް ކަރަންޓް ސިޑި ހުއްޓިއްޖެ

މޮސްކޯ (އޮކްޓޯބަރު 5) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ރަޝިޔާ އަށް ރޭ ވަޑައިގެން، މަތިންދާ ބޯޓުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަން އާއްމުކޮށް ރަސްގެފާން ބޭނުން ކުރައްވާ ކަރަންޓް ސިޑި ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 7
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ސައުދީން ދެނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އަންގަވައިފި އެވެ.