18 މެއި

May 18, 2020 15
ކުރެއްދުއަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށް ބަޔާންދީފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން އެ ބަލި ހުރި ޓޫރިސްޓަކު ފުރުވާލައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގުގައި، ރިސޯޓު ހިންގާ ކްރައުންސް އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއްް ކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 19
ކްރައުން ކޮމްޕެނީގެ ރިސޯޓްތައް ޖުލައި 1 ގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓުތައް ހިންގަމުން އަންނަ ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް (ސީސީއާރު) ގެ ރިސޯޓްތައް، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަންނަ ޖުލައި 1 ގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 3
ކުރެއްދު އަށް އަރައިފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާތާ 55 ދުވަސް ފަހުން އެ ރިސޯޓް ހުޅުވައިލުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 9
ކުރެއްދޫ މުވައްޒަފުން ދޫނުކޮށް ލަސްވާ ސަބަބަށް އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އަދިވެސް ރަށުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ ލަސްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދޭން އެ ރިސޯޓުގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 8
ކުރެއްދޫގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ މިރޭ ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމަށް ފަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ 50 ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓްކޮށް މިރޭ ނިމޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 22
ކުރެއްދޫގެ މުވައްޒަފުން ބަންދުގައި ތިބޭތާ 50 ދުވަސް!

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ރާއްޖެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެ ރިސޯޓްގައި ބަންދުވެފައި ތިބޭތާ 50 ދުވަސްވި އިރު ވެސް އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ވިސްނުން ސާފުނުވާ ކަމަށް ބުނެ މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 8
ޓެގުން ނިންމީ ކުރެއްދުއަށް ދިޔަ ވަކީލުން ޓެސްޓުނުކުރަން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓު ފެނުނު، އޮރެންޖް އެލާޓްގައި އޮތް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އެ ތަނުގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 4
ކުރެއްދޫގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ރާއްޖެ އިން ފެނުނު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންސީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 14
ޓޫރިސްޓު ފުރުވާލި މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުން ކުރެއްދޫގައި

ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިޓަލީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުއްޓައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާންގައި، ގައުމަށް ފުރުވާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން އެ ރިސޯޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 13
ޓެސްޓުން ފާސްވީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއަށް ތައްޔާރުވުމުން

ރާއްޖެ އިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވުނު އެއް ކަމަކަށް ވާނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި ތިބުން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ އިމްތިހާނުން ފާސްވީ ވެސް އެ...

April 02, 2020 63
ފުރަތަމަ ކޭސް: ކުއްލި ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއް

އިޓަލީގެ އެ ޓޫރިސްޓް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފެށުމާ އެކު ހެން ބަލިވި އެވެ. އޭރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރި ގައުމުތައް ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަމުން...

28 މާޗް

March 28, 2020 56
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ ޑޮކްޓަރު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ އަލާމާތްތަކެއް ހުއްޓައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާންގައި، އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓަކު ގައުމަށް ފުރުވާލި މައްސަލައިގައި އެ ރިސޯޓުގެ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް، ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 34
ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިން އިތުރު މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅު ވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 1
ކަރަންޓީން ނިމިގެން ކުރެއްދޫން 32 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ބަޔަކު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 17
އިޓަލީ މީހާ ކޮވިޑަށް ޝައްކުވި، ރިސޯޓުން އެކަން ނާންގާ

ރާއްޖޭގައި އުޅުމަށް ފަހު ގައުމަށް އެނބުރި ގޮސް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖޭގައި ހުރިއިރު އެ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް އޭނާގެ ކިބައިން ފެނުނަސް،...

March 19, 2020 79
ކުރެއްދޫން އިޓަލީ ޓޫރިސްޓްގެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރި

ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި ނޫޅުމަށް އެދި ފުލުހުން މިއަދުން ފެށިގެން ނަސޭހަތް ދީ، ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގަމުންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ...

18 މާޗް

March 18, 2020 25
އިޓަލީ މީހާގެ ތަހުގީގުގައި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި:ޕީޖީ

ރާއްޖެ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފުރަތަމަ ފެނުނު ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އެ ވައިރަސް އެރި ސަބަބު ކަމަށް ބެލެވޭ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓު މީހާގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގު ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 36
ފުރަތަމަ ކޭސްއާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އެނބުރި ދިޔަ ފަހުން، ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ރާއްޖެ އަަށް އެންގި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓް މީހާގެ މައްސަލަ "ލޮގް" ކޮށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދި މީހުންގެ މުއްދަތަށް މިއަދަށް 14 ދުވަސް ވީއިރު، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ނޭޝަލަން އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

14 މާޗް

March 14, 2020 21
ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 10 އަށް

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އިތުރު ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގައި އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 10 އަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 29
ކޮވިޑް-19: ބިރަކީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިމީހުން ގިނަވުން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި 12 މީހުންގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެކަކު، ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ހުން އައިސް ބަލިވި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ ރަށުގެ ޑޮކްޓަރު ފަރުވާދިނެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ އުޅުނެވެ. އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ދާން މާޗު 1 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، ހުން...