11 މާޗް

March 11, 2020 14
އިޓަލީ މީހާއާ މެދު އިހުމާލުވިތޯ އެބަ ބަލަން: ފުލުހުން

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 އަންނަން މެދުވެރިވި އިޓަލީ މީހާ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ގައިގައި ބަލި ހުރިކަން ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ފުރުސަރު ނުލިބި ކަމަށް ވާތީ އެކަމުގައި އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 30
ކުރެއްދޫ: ކުރިން ނުދެކޭ ފަދަ ހިމޭންކަމެއްގައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަކީ އަބަދުހެން ވަރަށް ހެޕަނިން ތަނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެކިލަން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ހިތް އުފާކޮށްދޭ މަންޒިލެކެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދާ ކޮވިޑް-19 އަށް އެ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ އެކު މަންޒަރު...

09 މާޗް

March 09, 2020 78
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

March 09, 2020 61
ކޮވިޑް-19: ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އަމުރުކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އެ ވައިރަސް އެރި ސަބަބު ކަމަށް ބެލެވޭ އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިޔާގެ ހާލަތު ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ...

08 މާޗް

March 08, 2020 15
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި 173 މީހެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ފޮޒިޓިވްވި ދެ ބިދޭސީންނާ އެކި ގޮތް ގޮތުން ގުޅުން ހުރި 173 މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 08, 2020 12
ޝައްކުވާ މީހަކު ފޯކައިދޫން ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހަކު ފެނުނު ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ށ. ފޯކައިދޫ އަށް ދިޔަ ފަހުން ބައްޔަށް ޝައްކުވާ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އެ މީހާގެ ޓެސްޓްތައް...

07 މާޗް

March 07, 2020 109
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ޓެސްޓްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ޅ. ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން ޓެސްޓްކުރި އެތަނުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު...

March 07, 2020 13
އިޓަލީން މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ އިޓަލީން މީހުން ރާއްޖެ އައުން އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާ ކުރަން ސަރުކާރުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 98
ކޮވިޑް-19: ކުރެއްދު އާއި ވ. ތިނަދު އަށް އަރައި ފޭބުން މަނާ

ޅ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް މީހުން އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުވާ މީހަކު އެ ރިސޯޓުން ފެނިގެން ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޅ. އަތޮޅު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.