02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
މަރުހަބާކިޔަން ދަރިވަރުން ނުނެރެން ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް

ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސްކޫލު ދަރިވަރުން ނެރެ، އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުކުރުމަށް ރައީސް...

December 02, 2020 4
ކައުންސިލުން އެދެނީ ރައީސްގެ އިވެންޓަށް ދަރިވަރުން ދާން

ލ. ގަމުގައި މާދަމާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ރަށު ހަމަދު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްދޭން ރަށު ކައުންސިލުން އެދެފި...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 6
އެމްއެންޔޫގެ އިސް ދެ މަގާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިސް ދެ މަގާމަކަށް މިއަދު ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

December 01, 2020 21
ތިން ހިދުމަތެއް ފެއްޓެވުމަށް ރައީސް ލ. އަތޮޅަށް

ތިން ހިދުމަތެއް ފެއްޓެވުމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލ. ގަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 4
ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ލ. ލިންކުރޯޑުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 12
ގަމު އިންޖީނުގެ ބަންދުކޮށް އެއްނެޓްވޯކުން ކަރަންޓުދެނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް، ލ. ގަމުގެ ތިން އަވަށުގައި ހުރި އިންޖީނުގެތައް ބަންދުކޮށް އެއް ނެޓްވޯކަކުން ކަރަންޓު ދޭން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 30
ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ

ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 34.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 40
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ގަމަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ނިންމި ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަމަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 3
މަސްދޯންޏަށް އެރި މައްސަލައިގައި އިތުރުބަޔަކު ހައްޔަރަށް

ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު "ފަސްކުރި" ދޯންޏަށް އެރި މައްސަލައިގައި ލ. ގަމުން އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 12
ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ރިޗްކްލަބް މޯލްޑިވްސް އިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެފައިވާ މަސްދޯނި އެ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ އެ ދޯނި ހިފެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ދިފާއުކުރަން ނެރުނު އަމުރެއް ކަަމަށް ތުހުމަތުކޮށް،...

October 27, 2020 8
ވެރިފަރާތާ މަސް ދޯނި ހަވާލުކުރަން ވަގުތީ އަމުރެއް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ރިޗްކްލަބް މޯލްޑިވްސް އިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަތް "ފަސްކުރި" މަސް ދޯނި، އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް...

October 27, 2020 5
މަސް ދޯންޏަށް އެރި މައްސަލައިގައި 3 މީހަކު ހައްޔަރަށް

ލ. އަތޮޅު ވަޑިނޮޅު ކައިރީގައި އޮތް މަސް ދޯންޏަކަށް ތޫނު ހަތިޔާރު ހިފައިގެން އެރި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 31
ދޯންޏަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާތީ ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު އަރައިފި

ކުންފުންޏަކުން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެފައިވާ މަސް ދޯންޏަކަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށްބުނެ، އެ ދޯނި އަތުލަން ތޫނު ހަތިޔާރާ އެކު ބަޔަކު ރޭ އެ އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 14
ގަމަށް ދިޔަ 58 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިފައިންގެ ތަމްރީންތަކަކަށް ލ. ގަމަށް ދިޔަ 58 ސިފައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 2
ގަމަށް ދިޔަ 25 ސިފައިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިފައިންގެ ތަމްރީންތަކަކަށް ލ. ގަމަށް ދިޔަ 25 ސިފައިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 11
މާލެ ނުދެވޭތީ ލ. ގަމު ހޮސްޕިޓަލަށް ވެސް ބާރުބޮޑު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި މާލެ އަށް ދަތުރުކުރުން އުނދަގޫވެފައި ވާތީ، ބޭސްފަރުވާ އަށް ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ މީހުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް...

September 23, 2020 3
ލ. ބޮޑުފިނޮޅު މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ޓްރެއިނިން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފެށި ބޮޑު ފިނޮޅު މަޝްރޫއާ ގުޅިގެން އެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 4
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

ލ. ގަމުން މަސްފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ހާލު ދެރަވި ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، ވޯޑަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 10, 2020 2
ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 5
ގަމާއި ވިލިނގިލީގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދިނުމަށް އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްކުރާ ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމާއި ގއ. ވިލިނގިލީ މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ވެންޓިލޭޓަރުގައި

ލ. ގަމުން މަސްފެންގަަނޑަކަށް ވެއްޓި ހާލުދެރަވަގެން މާލެ ގެނައި ތުއްތު ކުއްޖާ އަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 10
މަސްފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި، ސީރިއަސްވި ކުއްޖަކު މާލެއަށް

ލ. ގަމުގައި ދޮޅު އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު މަސް ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 5
ސަލްޓަންޕާކު ބޮމުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ފިލި މީހަކު ޖަލަށް

ސަލްޓަންޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި އަބްދުއްލަތީފް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް އެހެން ކުށެއް ސާބިތުވެ އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 13
ގަމު ހޮސްޕިޓަލް މަތީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 27
ޖީހާނަށް ގޯތި ދިން މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

ލ. ގަމުން، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދަށް ގޯއްޗެއް ދިން މައްސަލަ އާއި އެރަށުން ގޯތި ދިނުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ފަށައިފި ކަމަށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 60
ގަމުން ގޯތި ދޫކުރީ އުސޫލާ ހިލާފަށް ޕޮއިންޓް ދީގެން

ލ. ގަމުން، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދަށް ގޯއްޗެއް ދިނީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހާމަކުރި އުސޫލާ ހިލާފަށް ޕޮއިންޓް ދީގެން ކަމަށް ބުނާތީ އެކަން ދިފާއުކޮށް ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނުން އިތުރު ސުވާލުތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.