19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 18
މޯބައިލް ލެބޯރެޓަރީ އަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: އަމީން

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ތައާރަފް ކުރި މޯބައިލް ލެބޯރެޓަރީގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 19, 2019 15
ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އާ ވިސްނުން ގެންގުޅެންޖެހޭ: ރައީސް

ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާ ކުޑަ ނޫން ކަމަށާއި އެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ގެންގުޅެން ޖެހެނީ އާ ވިސްނުންތަކެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...

December 19, 2019 14
ރައީސް ލ. އަށް ވަޑައިގެންފި

ލ. ހިތަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް 50 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 10
ލ. އަތޮޅުގެ 3 ކޯޒްވޭގެ އީއައިއޭ ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށް ގުޅުވާލުމަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކޯޒްވޭތަކުގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް އަދި ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަން އެންވަޔަރްމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދަން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 35
ތިން އަތޮޅެއްގެ ރަށްތައް ގުޅާލަން އިއުލާންކޮށްފި

މ، ތ، އަދި ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއް ގުޅާލުމަށް ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ޑިޒައިންކޮށް، އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީ އާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 5
ވެލި ބަރުކުރި ބޯޓު އަދިވެސް އޮތީ ހިފަހައްޓާފައި!

ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓަކަށް ވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ލ. ހިތަދޫ ކައިރިން ފެނުނު ބޭރުގެ ބޯޓު އަދިވެސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 108
ދިރިއުޅުން އެންމެ 13 ދުވަސްތެރޭ ބަދަލުކޮށްލައިފި

ލ. ހިތަދޫ އާރާސްތުގެ އޭޑީކޭ ޓީމުގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެ ފަދަ ނިކަމެތި އާއިލާއެއް ހޯދުމަށް އެ މީހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށެވެ. ބައްޕަގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި މަންމަ ފަސް ކުދިން ގެންގުޅެމުން އަންްނައިރު އެ މީހުންގެ އެންމެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ވެސް ނުފުދެ އެވެ. ކުދިން ސްކޫލަކަށް ނުދެ އެވެ. ގޭގައި ފާހާނާއެއް ނުހުރެ...

26 މެއި

May 26, 2019 1
ވެލި ބަރުކުރި ބޯޓުގެ ތަހުގީގު އަދި ނުނިމޭ: ފުލުހުން

ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓަކަށް ވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ލ. ހިތަދޫ ކައިރިން ފެނުނު ބޭރުގެ ބޯޓުގެ ތަހުގީގު އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 32
ސީސީސީސީގެ ބޯޓަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެލި ނަގައިފި

ލ. ހިތަދޫ ކައިރިން ވެލި ބަރު ކުރި ކަމަށް ބުނާ ބޯޓެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނާއި އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 106
ލިބުނު ބިމެއް، ހަޒާނާއިން ނެގި އެއްޗެއް ނޯންނާނެ

ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މީގެ ކުރިން ދިރިއުޅެން ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ބިމެއް ހޯއްދަވާފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 10
ރައީސް ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރުން ހިންގި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމާއި ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް، ލ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 10
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކައުންސިލަރު އޮތީ ނިދާފައި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަޅު ގެއެއްގައި ނިދިކުރައްވާފައި އޮއްވާ މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

October 06, 2016 3
ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު މުހައްމަދު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.