07 ޖުލައި

July 07, 2019 21
މުންޑޫން ހޯދަން އުޅެނީ ސިއްރު މައުލޫމާތެއް:އީސީ

އާންމު އަޑު އެހުމެއް ބޭއްވުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވަނީ ބަޔަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިއްރު ޕެޓިޝަންއެއްގެ މައުލޫމާތު ނުދިނުމުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

July 07, 2019 17
އީސީން މައުލޫމާތު ނުދިނުމުން އާންމު އަޑުއެހުމަކަށް!

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު އަޑު އެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 25
ގަމާއި މުންޑޫ ގުޅާލަދޭން އެދެފި

ލ. ގަމާއި އެ އަތޮޅު މުންޑޫ ފާލަމަކުން ގުޅާލަދޭން، މުންޑޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހުށަހަޅައިފިި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
މުންޑޫ ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސްގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް

އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ނާސިފުގެ ބަންދަށް އިއްޔެ ކޯޓުން ހަތް ދުވަސް ދީފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 9
މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އާދަމް ނާސިފު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 70
މުންޑޫ ފަޅުކުރި ގަރާރު ބާތިލުކޮށް، މާފަށް އެދެފި

ލ. މުންޑޫގައި މީހުން ދިރިއުޅެނިކޮށް، އެއީ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނެރުއްވި ގަރާރު ބާތިލުކުރައްވައި މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިރޭ...

September 23, 2016 19
"މުންޑޫގައި މީހުން ނޫޅޭ ކަމަށް ނިންމުނީ އޮޅުމަކުން"

ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކަނޑައެޅުއްވި ލ. މުންޑޫގައި މީހުން ނޫޅޭ ކަމަށް ނިންމައި ރައީސް އޮފީހަށް މައުލޫމާތު ދެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ބުނެ، އެ ކަމުގައި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 11
މުންޑޫ އާއި ގާދޫ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ލ. މުންޑޫ އަދި ގާދޫއަކީ ފަޅުރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.