03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 8
ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން، ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އެނގިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން، ހިދުމަތްތައް ރަށްރަށުގައި ދިނުން ނުވަތަ ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މުުހިއްމުކަން އެނގިވަޑައިގެންފި ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 4
ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ލ. ލިންކުރޯޑުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 30
ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ

ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 34.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 40
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ގަމަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ނިންމި ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަމަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 3
ލ. ބޮޑުފިނޮޅު މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ޓްރެއިނިން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފެށި ބޮޑު ފިނޮޅު މަޝްރޫއާ ގުޅިގެން އެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދު މައުސޫމް އާ އިއްޔެ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 1
އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް އައްޑު އާއި ލ. އަށް

ސ. ހިތަދު އާއި ލ. ގަމުގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާގައި ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެއްނިއްޖެ އެވެ.

August 10, 2020 2
ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން މީހަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 13
ގަމު ހޮސްޕިޓަލް މަތީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 10
މަސްތުވެގެން ހުރެ ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ ގަދަކަމުން މީހަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 44
ކައްދުއަށް ދިޔަ ފްލައިޓުގައި ޑޮކްޓަރު އަދާކުރީ ޒިންމާ

ކޮވިޑް-19އަށް މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މީހަކު ލ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއްގައި އިންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެޗްޕީއޭއަށް ދެއްވި ޑޮކްޓަރު. ސާރިއު އަލި ދީދީ އަދާކުރެއްވީ އޭނާގެ ޒިންމާ ކަމަށާއި އެ ޑޮކްޓަރާ މެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 30
ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ލ.ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ރޭ ފަތިހު ރޯކޮށް އަންދާލައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 28
ސަފާރީން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުން ބާލާނީ ލ. އަތޮޅަށް

ފުވައްމުލަކުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ "އައިލެންޑް ސަފާރީ1"ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ތިބި ދެ މީހުން ލ. އަތޮޅަށް ބާލައި، ކަރަންޓީނުކުރާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއޯސީ) ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 11
ހއ. އިން ލ. ހަމައަށް ކަނޑުގެ ދިރާސާ ނިންމާލައިފި

ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަންއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ކަނޑުފަޅުތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
"ނީނާ" ގައި ނުޒޫގެ ތިން ލުކެއް، ހައިރާންކޮށްލާނެ!

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ ފިލްމު "ނީނާ" ގައި ބަތަލާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ) ތިން ލުކެއްގައި ފެންނާނެ ކަމަށާއި މި ފިލްމުގައި ގިނަ ސަޕްރައިޒްތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 15
"އެމްޑީޕީގެ ހިންގުން ވެސް ދާއިރާތަކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ"

ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ހިންގުން ވެސް ލާމަރުކަޒުކޮށް، ބާރުތައް ދާއިރާތަކަށް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

January 25, 2020 58
ހައްދުންމަތި ވިޔަފާރީގެ ހަބަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް

ލ. އަތޮޅަކީ ވަސީލަތްތައް ގިނަ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި އެ އަތޮޅު ވިޔަފާރީގެ މައި ހަބަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 26
ރައީސް، ޓީއެފްޖީ ރަން އަށް ލ. އަތޮޅަށް

ލ. އަތޮޅުގައި މާދަމާ ބާއްވާ ޓީއެފްޖީ ރަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 14
ރައީސް ލ. އަށް ވަޑައިގެންފި

ލ. ހިތަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް 50 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 13
ގެއަކަށް ވަދެ ބެހެން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ގެ އަކަށް ވަދެ، އެ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ދެ އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ބެހެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ދެ ފިރިހެނަކު ރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 15
ޝިމާ ގެއްލުނު ސަރަހައްދު އަލުން ބަލަން ފަށައިފި

ލ. ފޮނަދު އިން އެ އަތޮޅު މާމެންދު އަށް ޑިންގީއެއްގައި ދަތުރު ކުރަނިކޮށް، މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު އައިމިނަތު ޝިމާ ނާފިޒް 19، ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ ސަރަހައްދު ފުލުހުން އަލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 14
މޯބައިލް ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލޭ ގެ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.