03 މާޗް

March 03, 2019 1
ކޫޕާއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ގާގާ ދޮގުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ އޮސްކާގައި އެންމެ މޮޅު އޮރިޖަނަލް ސޯންގްގެ އެވޯޑް ހޯދި ފިލްމު "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" ގެ އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާއާ ހިތާވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
ކޫޕާ އާއި ގާގާ "ހިތް އެކުވެފައި"

ހޯމަ ދުވަހު 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ނިންމައިލި އިރު، މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވުނީ ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އާއި ލޭޑީ ގާގާގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ދެ ތަރިން ސްޓޭޖް މަތީގައި ހުށަހަޅައި ދިން ލަވަ "ޝެލޯ" ގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ގާގާ އާއި ކޫޕާގެ ބޮޑީ ލެންގްއޭޖް ހުރި ގޮތެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 2
ލޭޑީ ގާގާގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި ލޯބިވެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން ކެރީނޯގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް: ބޮންތީގައި "ވައިސް"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގެ ބޮންތިން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ބައޮގްރިފަކް ޑްރާމާ "ވައިސް" ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
ލޭޑީ ގާގާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ ލޯބިވެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން ކެރީނޯއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ޖޮންއަކީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރެއް ނޫން: ޕީޖީއޭ

އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރާ، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޖޮން ޕިޓާޒްއަކީ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ސެޓިފައިޑްވެފައިވާ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ޕްރޮޑިއުސާސް ގިލްޑް އޮފް އެމެރިކާ (ޕީޖީއޭ) ގެ މެމްބަރަކަށް ވެސް ނުވާތީ އޭނާ އަށް ފިލްމުގެ ރަސްމީ ކްރެޑިޓް ދެވޭނެ...

07 ޖޫން

June 07, 2018
ކޫޕާ އާއި ގާގާގެ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމް "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ލޭޑީ ގާގާ އާއި ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމަކުން

"ހޭންގްއޯވަ" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިިންމިކަން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ފިލްމެއްގެ ރިމެކިން ހަދާފައިވާ "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ގާގާ އާއި ކިނީގެ ގުޅުމަށް "ދެވަނަ ފުރުސަތެއް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ޓޭލާ ކިނީ ރުޅިވިތާ ފަސް އަހަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ދެ މީހުން އަލުން ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
މޯމްގެ އެމްބެސަޑަރުންގެ ތެރޭގައި ޑެ ނީރޯ އާއި ގާގާ

ނިއުޔޯކްގެ މޭޔަރުގެ އޮފީހުގެ ދަށުން ހިންގާ މޭޔާސް އޮފީސް އޮފް މީޑިއާ އެންޑް އެންޓަޓައިމަންޓް (މޯމް) ގެ 50 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި، އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޑެ ނީރޯ އާއި މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.