19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 1
ލާލޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ނަތީޖާ ދޫކުރަނީ ޑީޕީއީ އިން

ލާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިިދިޔަ އަހަރު އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު ހެދި 28 ދަރިވަރުންނަށް ނަތީޖާ ދޫކުރަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) އިން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 43
އޭސީސީއަށް މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކިހާވަރެއް ވީމާ؟

ދާދި ފަހުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމި ދެ މައްސަލަ އަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ ސްކޫލް ހިންގި ތަނުގައި ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގަން ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރި މައްސަލަ އެވެ. ގޭޓްވޭ ސްކޫލު ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮލިޓޭޓާ ހަވާލުކުރީ، އަލުން ބިޑް ކުރުމަށް އޭސީސީން...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 19
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލް ކޮލިޓޭޓަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިމުގައި ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 25
އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދޭނަން: ގޭޓްވޭ

އިސްލާމީ ދީނާއި އާދަކާދައާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި މި އަހަރު އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 33
ގޭޓްވޭ ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ފޮތްތައް އަތުލަން އަންގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިއަހަރު އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގައި ކްރިސްޓިއަން ޗާޗްތަކެއްގެ ފޮޓޯ ހުރި މައްސަލާގައި ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ފޮތްތައް ދަރިވަރުން އަތުން އަނބުރާ ނަގަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 14
600 ދަރިވަރުންނާއެކު ގޭޓްވޭ އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު

ސްރީލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަން ފަށާ އާ ސްކޫލު، ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް މިހާތަނަށް 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކަމަށާއި ދިރާސީ އާ އަހަރާ އެކު އެ ތަނުގައި ކިޔެވުން ފެށޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 19
ލާލޭ ސްކޫލްގައި ހުރި މުދާތައް ހުސް ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މުދާތައް ހުސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ބިޒް އެޓޯލްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

November 19, 2016 72
އޭސީސީން އަންގާނެ، އަޅާލާނެ ކަމެއް ނެތް!

ރާއްޖެ އަށް ކީއްކުރާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް ހެއްޔެވެ؟

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 48
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލް ހަވާލުކުރީ އޭޖީގެ ލަފާ ނުހޯދާ

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން ބިޑް ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ލަފާ ދީފައިވަނިކޮށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ އެތަން ހަވާލުކޮށް އިއްޔެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާ ވެސް ނުހޯދާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 54
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލު ހަވާލުކުރީ އޭސީސީގެ ލަފައާ ހިލާފަށް

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިމުގައި ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކުރީ، އެ ބިމުގައި ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން ބިޑް ކުރަން އެންޓި...

November 17, 2016 39
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލު އެންމެ ފަހުން ކޮލިޓޭޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ހިންގަމުން އައި އިމާރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ސްކޫލު އަލުން ހިންގުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި، ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ މިއަދު ސްކޫލު...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 57
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލުގައި ކިޔެވެން ފެށޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު

ހުޅުމާލޭ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގަމުން އައި ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު އެހެން ބަޔަކަށް ހަވާލުކުރި ގޮތުން އުފެދުނު މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ގޮސް، އަންނަ އަހަރު އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުން ފެށޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 103
ޣާނިއާ އާއި މިންނަތުގެ ހިއްސާ ކުންފުނިން ވަކިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ކުންފުނީގައި ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ހިއްސާ އޮއްވާ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާ ކުންފުނިން މިހާރު އުނިކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 77
އޭސީސީން ބަލަނީ ލާލޭގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަލް ސްކޫލު ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިމާރާތް އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުން ފަސްކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އެންގީ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް، ލާލޭގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 10
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލު ކޮލިޓޭޓަށް ދިނީ 15 އަހަރަށް

ލާލޭ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އިމާރާތް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނަށް ސަރުކާރުން ދިނީ 15 އަހަރަށް ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

November 07, 2016 40
އޭސީސީން އެންގުމުން ލާލޭ ސްކޫލް ހަވާލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަލް ސްކޫލު ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިމާރާތް އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އެކަން...

November 07, 2016 28
ލާލޭ ދިން ކުންފުނީގައި ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަނބިން

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަލް ސްކޫލު ހިންގި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގެ ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަނބިކަނބަލުން...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 49
ހުޅުމާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ބަޔަކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ އިންޓަނޭޝަލް ސްކޫލު ހިންގި އިމާރާތަށް ބިޑް ކުރި ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަން ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށް އެ ސްކޫލު އެޑިއުކޭޝަނުން ހަވާލުކޮށްފި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 32
ލާލޭ އަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅީ ބިޒް އެޓޯލްސުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާން ކުރުމުން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅީ މިހާރު ވެސް އެ ސްކޫލް ހިންގަމުންދާ ބިޒް އެޓޯލްސުން ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 83
ލާލޭ ސްކޫލު ބިޒް އެޓޯލްއަށް ދޭން އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ބިޑަށް ލާފައިވާ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު، އެތަން މިހާރު ވެސް ހިންގަމުން އަންނަ ބިޒް އެޓޯލްއާ ހަވާލުކުރަން އެދި ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 22
ލާލޭ ހިންގަން ފަސް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައިި ހުންނަ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ހިންގުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އަލުން ބިޑަށް ލުމުން އެތަން ހިންގުމަށް މިހާތަނަށް ފަސް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 9
ލާލޭ ސްކޫލު ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގަމުންދާ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އެތަން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 22
ލާލޭގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ސްކޫލު އަލުން ބިޑަށް ލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ހިންގުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ސްކޫލު ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން ބިޑަށް ލާން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.