29 މާޗް

March 29, 2017 11
ފަރުތަކަކީ ޖަޒީރާވަންތަކަމުގެ ވިންދު: ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ

"މުޅި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ނާސަރީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ 80 ޕަސެންޓް ފަރުތައް ވަނީ މަރުވެފައި. މުޑަހަންޖަކަށް ވެގެން ތިލަތަކަށް ދާނެ ކޮރަކައްޔެއް މިހާރަކު ނެތް. މިޔަރު ފަދަ ބޮޑެތި މަސްތަކަށް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރާނެ. މަސްވެރިކަން ނެތިދާނެ،" ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގެ ޙާލަތު، މަޝްހޫރު ޑައިވަރެއް...

22 މާޗް

March 22, 2017 10
އެމްއައިޓީޑީސީން މާލެ އަތޮޅުގައި ތިން ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން މާލެ އަތޮޅުގެ ތިން ފަޅެއް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 16
ބިން ގަތުމަށް 32 މީހަކު ފައިސާ ދައްކައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ބިންތަކަށް 32 މީހަކު ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 63
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމަށް ފަސްއަޅައި "ފޮރުވަނީ"!

މަތިންދާބޯޓެއްގައި ރާއްޖޭގެ މަތިން އުދުހޭއިރު ފެންނަނީ ހިތްގައިމު ބޮޑެތި ފަރުތަކާއި ފަޅުތަކާއި ރަށްތަކެވެ. އެއީ ދިވެހިން ވެސް ބަލާ ފޫހިނުވާ ވަރުގެ ރީތި މަންޒަރެކެވެ. ބޭރު މީހުން އަގުބޮޑުކޮށް މަތިންދާބޯޓު ޗާޓަރުކޮށްގެން އެމަންޒަރުތަކުގެ ފޮޓޯ ނަގަނީ އެ ހިތްގައިމުކަން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަނަކުން ނުފެންނާނެތީ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 34
ހުޅަނގުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނަކަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި ހުޅަނގުގެ ގޮތްތައް އަލިފުން ޔާ އަށް ނަކަލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 8
މުލީ ބިން ހިއްކުން ލަސްވާތީ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާތީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 1
އާ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކުުން ފެބްރުއަރީގަ ނިމޭނެ: އާދިލް

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި އާ ރަންވޭއެއް އަޅަން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 17
މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ދެ މަސް ފަހުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 13
އެމްޓީސީސީ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ގެންނަނީ

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ގަތް 36 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 40
ހުޅުލޭ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭ ހަދަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 4
ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ކ. ހިންމަފުށީ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅު ތެރެއިން 21.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 11
އއ. އަތޮޅުން ވެލި ނަގާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށި ހިއްކަން އއ. އަތޮޅުން ވެލި ނަގާތީ އެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 12
130 މިލިއަނަށް ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ކ. ހިންމަފުށީ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅު ތެރެއިން 21.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
ހުޅުލޭ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭ އަޅަން ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޔޮޓްތަކާއި އުޅަނދުފަހަރު ނެގުމަށް މޯލްޑިވްސް...

June 23, 2016 8
ތިނަދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫގެ ބިން ހިއްކަން ސަރުކާރުން ފެށި 165 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 19
ތިނަދޫ ބޮޑު ބައެއް ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ 165 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 11
ތިނަދޫ ތަރައްގީކޮށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެނީ

ތިނަދޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދަނީ ހިންގަމުން. އެ ރަށުގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަނީ ބިން ހިއްކުން. އަދި އެ ރަށުގެ ނުވަ މަގެއްގައި 8 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގުމިނަށް ތާރު އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށައި 20 ދުވަސްތެރޭ ނިންމާލަނީ

ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކި ކުންފުނިން. މޫސުން ރަނގަޅު ނަމަ ތިނަދޫ ބިން 20 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި. ބިން ހިއްކުމަށްފަހު އެ ތަނުގައި ގެދޮރުވެރިކުރުމާއި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ. ތިނަދޫގައި މިހާރު ވެސް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިނގަމުންދޭ.

26 މެއި

May 26, 2016 1
ފޭދޫ ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދު އަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހިންގި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.