06 ޖޫން

June 06, 2019 6
ހިންދީ ބަސް މަޖުބޫރުކުރަން ޓެމިލް ނާޑޫގެ ނުރުހުން!

ހިންދީ ބަހަކީ އިންޑިއާގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން މަޖުބޫރު މާއްދާއަކަށް ހަދަން އުޅުމުން ޓެމިލް ނާޑޫ މީހުން ފާޅުކުރި ނުރުހުމާ އެކު އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރަން އެގައުމުގެ މައި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 18
އޮޅުން ބޮޅުން: ދިވެހި ބަހުގެ އާ ލަފުޒުތައް

ދިވެހި ބަސް މުއްސަނދި ކުރުވުމަށް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަ ފަރާތުން ކުރާ، އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މުހިއްމު، އެއް މަސައްކަތަކީ އާ ބަސް ހެދުމެވެ. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާ ބެހޭ ތަފާތު އިހުގެ ލިއުންތައް ޗާޕްކުރުމާއި، އަލަށް ފޮތް ލިއާ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި އުޞޫލެއްގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2019
މި ޑިވައިސް އަކީ ތަރުޖަމާނެއް

ޖީބަށް ލެވޭ ސައިޒުގެ މި ޑިވައިސް އަކީ ކޮންމެ ބަހަކުން ވެސް މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. "ޓްރާންސްލެޓީ" އަކީ މީގެ ކުރިން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް މި މުހިންމު ޑިވައިސް މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 1
ސްވެނިއާ ވިއްކަން އުޅުނު ކުއްޖާ ކިޔަވަން ޗައިނާގައި

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ތަޗް ސާލިކް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައީ ކެމްބޯޑިއާ އަށް ދިޔަ މެލޭޝިއާގެ ޓޫރިސްޓުންތަތަކަށް މެލޭ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސްވެނިއާތަކެއް ވިއްކަން ކުރި މަސައްކަތް ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި މާ ގަދައަށް ދެކެވެން ފެށީ 15 ބަހަކުން ވާހަކަ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
އެންމެ ޝައުގުވެރީ ނިއުޒީލެންޑު މީހުން ވާހަކަދައްކާ ގޮތް

އެންމެ ހިތްދަމައިގަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ ސެކްސީ އެކްސެންޓެއް ގެންގުޅެނީ ނިއު ޒީލެންޑް މީހުން ކަމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 2
ޔޫއޭއީގެ ކޯޓްތަކަށް ރަސްމީކޮށް ހިންދީ ބަސް

ގާނޫނީ ކަންކަމުގައި ކޯޓުގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަކަށް، ހިންދީ ބަސް ހަމަޖައްސަން ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 7
އޮޅުންބޮޅުން- މާދަރީބަސް

މި ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފީމެވެ. އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެސް ރަސްމީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ރަސްމީ ގޮތުން ތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ރަމްޒީ ގޮތުން ތޯއެވެ؟ މިހެން ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ އެއްދުވަހަކު މުންޑެއް އަނދެގެން އިހު ޒަމާނުގައި ފިރިހެނުން ލާ...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 5
2017ގައި އެންމެ ގިނައިން ނުބައިކޮށް ކިއުނު ބަސްތައް

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރި ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ނުބައިކޮށް ކިޔާފައިވާ އެއް ނަމަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ވޮންޑާ ވުމަން"ގެ ބަތަލާ ގަލް ގަޑޮޓްގެ ނަމާއި ހޮލީވުޑް ގިނަ ފަންނާނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ހާވޭ ވީންސްޓެއިންގެ ނަމެވެ. އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ކިޔަން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 105
ސާރު، ދާލަން، ބުރިޖު - ކަމުދޭތަ؟

ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއި ބޭނުންތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މަގްބޫލުކަމާ އެކު ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވާ މި ބަހުސްގެ ފޯރި ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ގަދަކޮށްލަނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން އަލަށް ހަދާ ލަފްޒުތަކެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތައާރަފްކުރި ތިން...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ދާދާގިރީ ވެސް އޮކްސްފޯޑް ޑިކްޝަނަރީ އަށް

އިންޑިއާގައި އާއްމުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ބައެއް ބަސްބަހުގެ ބައެއް ލަފްޒުތައް އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޑިކްޝަނަރީގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. މިފަހަރު އަލަށް ހިމެނި ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި "ދާދާގިރީ" ވެސް ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ. އެއީ ނިކަމެތިންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
އެންމެ މުހިންމީ ބަސް އެނގުން

ބަހަކީ އިންސާނުން އެކެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރުތައް ލިޔުމުންނާއި އަނގަ ބަހުން އަނެކާއާ ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި ކަންކަމުގެ އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި އިރުޝާދު ލިބިގަތުމަށާއި އިންސާނާ ދުނިޔެ ދަސްކޮށް، އެއް ޙާލަތުން އަނެއް ޙާލަތަށް ބަދަލުވުމަށް، އިޖުތިމާޢީ އުޞޫލުތައް ތަބާވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންސާނާގެ އަޑު އުފައްދާ ނިޒާމުން ފާޅުކުރަން...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ކޯމާއިން ތެދުވެ ސްޕެއިން ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ

ޖޯޖިއާގެ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅެނިކޮށް ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކަށް ފަހު ކޯމާއެއްގައި އޮންނަތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ތެދުވެ ސްޕެއިން ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެ ކުއްޖާ ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި ބަހެއް ވެސް ނޫނެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 55
ދިވެހި ބަސް ދެކެ ފޫހިވަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތެއް ގަންނަން ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނާ އިރަށް ރައްޓެއްސަކު އެހީ ދަރިފުޅަށް "ދިވެހި ދަސްކޮށްދެނީ ކީއްކުރަން"ތޯ އެވެ. އެހެން ރައްޓެއްސަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅާ މުޅިން ވެސް ވާހަކަދައްކަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހި ދަސްކޮށްދޭކަށް ގަސްދެއް ނުކުރެ އެވެ.