05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
ބަސް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ ސްމާޓް މާސްކެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ މާކެޓަށް "ސީ-ފޭސް ސްމާޓް މާސްކް" ނެރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްގެ ފަހުން

17 ޖޫން

June 17, 2020 2
ނޭޕާލްގައި މެންޑަރިން ކިޔަވައިދޭން ޗައިނާ ޓީޗަރުން ހިލޭ

ޗައިނާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ރަސްމީކޮށް ކިޔަވައިދިނުގައި ބޭނުންކުރާ މެންޑަރިން ބަސް، ނޭޕާލްގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ކުރަން އެދި އެ ބަސް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ޑިކްޝަނަރީން "ރޭސިޒަމް" އަލުން މާނަކުރަނީ

މިހާރުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާ އިރު އެމެރިކާގެ ޕަބްލިޝިން ހައުސް މެރިއެމް-ވެބްސްޓާގެ ޑިކްޝަނަރީގައި "ރޭސިޒަމް" ނުވަތަ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ މާނަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނޯންނަ ކަމަށް ބުނެ 22 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ތަކުރާރުކޮށް ފާޅުކުރަމުން ދިޔަ ކަންބޮޑުވުންތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ބަހުގެ މާނަ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ފެތޭ ގޮތަށް...

12 މެއި

May 12, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އާ އެކު ފަރިތަވި އާ ބަސްތައް

އާ އަހަރަކާ މުޅި ދުނިޔެ ކުރިމަތިލައި، 2020 ގައި ކުރާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާވަމުން ދަނިކޮށް މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު މިއޮތީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ނާންނަ ވަރުގެ ބޮޑު ބަދަލެއް، ބޮޑު ތާށިކަމަކާ އެކު ބޮޑު ބަންދަކުން މިއޮތީ ބަންދުވެފަ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 34
އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ތަރުޖަމާނުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރިކަން ރާއްޖެއަށް ވެސް ބޮޑުވެ އަވަސްއަވަހަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން އަންނަ އިރު އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ކޮންފަރެންސްތަކުގެ ވާހަކަތައް ދެނެގަތުން ވީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށެވެ. ހާސްވެފައި ތިބި އެފަދަ މީހުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ޖެހުނީ ކޮންމެވެސް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
އެމެރިކާގައި ހިންދީ ބަހުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވަނީ

އެމެރިކާގައި ހިންދީ ބަސް ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ނުވަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 3
ނެދަލެންޑްސްގައި އިނގިރޭސި ބަހަށް އެއް ވަނަ

ދެވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތިކޮށް އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކުރަނީ ނެދަލެންޑްސްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 5
"ފޭކް ނިއުސް" ޑިކްޝަނަރީގައި ހިމަނައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހިތްޕުޅާނުވާ ނިއުސް އައުޓްލެޓްތަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރައްވައި، ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފި ލަފުޒު "ފޭކް ނިއުސް" ވެސް ހިމަނައިގެން އޮކްސްފޯޑް އިންގްލިޝް ޑިކްޝަނަރީ އަށް 650 އަށް ވުރެ ގިނަ އާ ލަފުޒު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 6
ހިންދީ ބަސް މަޖުބޫރުކުރަން ޓެމިލް ނާޑޫގެ ނުރުހުން!

ހިންދީ ބަހަކީ އިންޑިއާގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން މަޖުބޫރު މާއްދާއަކަށް ހަދަން އުޅުމުން ޓެމިލް ނާޑޫ މީހުން ފާޅުކުރި ނުރުހުމާ އެކު އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރަން އެގައުމުގެ މައި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 18
އޮޅުން ބޮޅުން: ދިވެހި ބަހުގެ އާ ލަފުޒުތައް

ދިވެހި ބަސް މުއްސަނދި ކުރުވުމަށް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަ ފަރާތުން ކުރާ، އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މުހިއްމު، އެއް މަސައްކަތަކީ އާ ބަސް ހެދުމެވެ. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާ ބެހޭ ތަފާތު އިހުގެ ލިއުންތައް ޗާޕްކުރުމާއި، އަލަށް ފޮތް ލިއާ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި އުޞޫލެއްގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2019
މި ޑިވައިސް އަކީ ތަރުޖަމާނެއް

ޖީބަށް ލެވޭ ސައިޒުގެ މި ޑިވައިސް އަކީ ކޮންމެ ބަހަކުން ވެސް މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. "ޓްރާންސްލެޓީ" އަކީ މީގެ ކުރިން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް މި މުހިންމު ޑިވައިސް މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 1
ސްވެނިއާ ވިއްކަން އުޅުނު ކުއްޖާ ކިޔަވަން ޗައިނާގައި

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ތަޗް ސާލިކް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައީ ކެމްބޯޑިއާ އަށް ދިޔަ މެލޭޝިއާގެ ޓޫރިސްޓުންތަތަކަށް މެލޭ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސްވެނިއާތަކެއް ވިއްކަން ކުރި މަސައްކަތް ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި މާ ގަދައަށް ދެކެވެން ފެށީ 15 ބަހަކުން ވާހަކަ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
އެންމެ ޝައުގުވެރީ ނިއުޒީލެންޑު މީހުން ވާހަކަދައްކާ ގޮތް

އެންމެ ހިތްދަމައިގަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ ސެކްސީ އެކްސެންޓެއް ގެންގުޅެނީ ނިއު ޒީލެންޑް މީހުން ކަމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 2
ޔޫއޭއީގެ ކޯޓްތަކަށް ރަސްމީކޮށް ހިންދީ ބަސް

ގާނޫނީ ކަންކަމުގައި ކޯޓުގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަކަށް، ހިންދީ ބަސް ހަމަޖައްސަން ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 7
އޮޅުންބޮޅުން- މާދަރީބަސް

މި ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފީމެވެ. އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެސް ރަސްމީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ރަސްމީ ގޮތުން ތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ރަމްޒީ ގޮތުން ތޯއެވެ؟ މިހެން ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ އެއްދުވަހަކު މުންޑެއް އަނދެގެން އިހު ޒަމާނުގައި ފިރިހެނުން ލާ...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 5
2017ގައި އެންމެ ގިނައިން ނުބައިކޮށް ކިއުނު ބަސްތައް

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރި ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ނުބައިކޮށް ކިޔާފައިވާ އެއް ނަމަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ވޮންޑާ ވުމަން"ގެ ބަތަލާ ގަލް ގަޑޮޓްގެ ނަމާއި ހޮލީވުޑް ގިނަ ފަންނާނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ހާވޭ ވީންސްޓެއިންގެ ނަމެވެ. އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ކިޔަން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 105
ސާރު، ދާލަން، ބުރިޖު - ކަމުދޭތަ؟

ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއި ބޭނުންތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މަގްބޫލުކަމާ އެކު ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވާ މި ބަހުސްގެ ފޯރި ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ގަދަކޮށްލަނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން އަލަށް ހަދާ ލަފްޒުތަކެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތައާރަފްކުރި ތިން...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ދާދާގިރީ ވެސް އޮކްސްފޯޑް ޑިކްޝަނަރީ އަށް

އިންޑިއާގައި އާއްމުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ބައެއް ބަސްބަހުގެ ބައެއް ލަފްޒުތައް އިނގިރޭސި ބަހުގެ ޑިކްޝަނަރީގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. މިފަހަރު އަލަށް ހިމެނި ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި "ދާދާގިރީ" ވެސް ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ. އެއީ ނިކަމެތިންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
އެންމެ މުހިންމީ ބަސް އެނގުން

ބަހަކީ އިންސާނުން އެކެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރުތައް ލިޔުމުންނާއި އަނގަ ބަހުން އަނެކާއާ ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި ކަންކަމުގެ އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި އިރުޝާދު ލިބިގަތުމަށާއި އިންސާނާ ދުނިޔެ ދަސްކޮށް، އެއް ޙާލަތުން އަނެއް ޙާލަތަށް ބަދަލުވުމަށް، އިޖުތިމާޢީ އުޞޫލުތައް ތަބާވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންސާނާގެ އަޑު އުފައްދާ ނިޒާމުން ފާޅުކުރަން...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ކޯމާއިން ތެދުވެ ސްޕެއިން ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ

ޖޯޖިއާގެ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖަކު ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅެނިކޮށް ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކަށް ފަހު ކޯމާއެއްގައި އޮންނަތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ތެދުވެ ސްޕެއިން ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެ ކުއްޖާ ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި ބަހެއް ވެސް ނޫނެވެ.