19 ޖުލައި

July 19, 2019 1
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ޒިންމާވާމީހުން ޖެހޭނީ މަރަން:ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 19) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ހުރިހާ "ޓެރަރިސްޓުންނަށް" ދޭން ޖެހޭނީ މަރުގެ އަދަބު ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
"ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޑްރަގު ގޭންގުތައް"

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 16) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޑްރަގު ޑީލަރުން ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ ވެރިންނަށް މަރުގެދައުވާ ނުކުރެވޭނެ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ދަށްވި

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 5) - އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިއަޅާލިކަން ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
ލަންކާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ކުރީގެ ވެރިން ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 3) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން އިރު ފުލުހުންގެ ވެރިއަކަށް ހުރި ޕުޖިތު ޖަޔަސުންދަރަ އާއި ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ހެމަސިރީ ފެނާންޑޯ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 2
ލަންކާގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ހެކިއެބަހުރި:އޭޖީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 2) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އޭރުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ލިފައިވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް ދައްޕުލާ ޑި ލިވެރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 2
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 29) - އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 2
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 2
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް އިހުމާލުވި ފުލުހުންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 20) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ މައުލޫމާތު ކުރިން އެނގި ފިޔަވަޅު ނޭޅި ފުލުހުންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 3
ލަންކާގައި ހަމަލާދިން މީހުންނަށް ޖާސޫސުން ހަރަދުކުރި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިން މީހުންނަށް އެ ގައުމުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އިން މުސާރަ ދެމުން އައި ކަމަށް، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކުރި މުސްލިމުންގެ އިސް ލީޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ލަންކާގެ ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވަނީ

އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓާ މިއަދު އަލުން ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 30
އީދު ޗުއްޓީގައި ދިވެހިން ލަންކާއާ ދުރަށް!

މި ފަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި ބޮޑު ބަންދެން ލިބުނު ނަމަވެސް ސްރީ ލަންކާއަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 5
ލަންކާގައި ހަމަލާދެވުނީ ރައީސްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެފި

ސްރީ ލަންކާގައި އޭޕްރީލް މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަކީ ރައީސް މައިތިރްޕަލަ ސިރިސޭނާގެ ސަބަބުން ދެވުނު ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ބުނެ، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް ޕުޖިތު ޖަޔަސުންދަރަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 6
ލަންކާ އަކީ މިހާރު ރައްކާތެރި ތަނެއް: ސިރިސޭނާ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ގައުމަށް އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޔަގީންކަން 99 ޕަސެންޓަށް އެބަ އޮތް ކަމަށް ރައީސް މައިތިރްޕަލާ ސިރިސޭނާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 2
ލަންކާގައި 4 ދުވަސް ތެރޭ 100 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިން، އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދުމަށް ސިފައިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި މިދިޔަ ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ 100 ވަރަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 16
ޓެރަރިސްޓުން މަލިކަށް ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ބެލެވި އެލާޓަށް

ސްރީ ލަންކާގައި ހަމަލާ ދިން އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ކަނޑުމަގުން ލަކްޝަދީޕަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2019 12
ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ކައިވެނީގެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް، އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރުން މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ...

May 26, 2019 8
ހަމަލާ ދިން މީހުންގެ އަތުގައި 134 މިލިއަން ރުޕީސް

މިދިޔަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި 134 މިލިއަން ރުޕީސް (761،274 ޑޮލަރު، 11,769,297 ރުފިޔާ) އެބަހުރި ކަމަށާއި...

23 މެއި

May 23, 2019 4
ދީނީ ސްކޫލްތައް ހިންގުން ލަންކާގައި ހުއްޓާލާނީ

ވަކި ދީނަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަހަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްކޫލް ނިޒާމު ހިންގުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2019 12
ލަންކާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ފާދިރީ މިނިވަންކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ، ބޮޑު ބަލަ ސޭނާ (ބީބީއެސް) ޖަމާއަތުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަށް ލަންކާގެ...

May 23, 2019
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 23) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ބޮން ގޮއްވުމުން، އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް މަހަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބުދަ ދުވަހު އިތުރު...

21 މެއި

May 21, 2019 4
ޒަހްރާން މަރުވިކަން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން ޔަގީންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 21) - ޝަންގްރިއްލާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހްރާން ހާޝިމް މަރުވިކަން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަަށް ގަވަރްމަންޓް އެނަލިސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި...

May 21, 2019 17
ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން ހުރި ފޮތެއް ސްރީ ލަންކާގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) އާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 18
ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދު މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 17, 2019 117
ލަންކާގެ ތަނެއްގައި ދިވެހިންނަށް ނުތިބެވޭނެކަމަށް ބުނެފި

ސްރީ ލަންކާގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގައި ދިވެހިން ނުބޭތިއްބޭނެ ކަމަށް އެތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަންގައިފި އެވެ.

May 17, 2019 8
ލަންކާ މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ޚުތުބާ ފާސްކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 17) - ސްރީ ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ހުކުރު ޚުތުބާ ކުރިން ފާސްކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.