10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
ލަންކާގައި ހަމަލާދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ދޮގު އިންޒާރެއް ދީފި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ފަދަ ހަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދޮގު އިންޒާރެއް ދިން މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ދެ އޮފިސަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ބޮމުގެ ހަމަލާ އިން ސަލާމަތްވި ހަތް މީހަކު ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ އިން ސަލާމަތްވި ހަތް މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 4
ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސިރިސޭނާއާ ސުވާލު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ޕާލަމެންޓުގެ ކޮމިޓީން ސުވާލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 4
ޒަހްރާންއާ ގުޅުން ހުރި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 6) - އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރިޔާ ޒަހްރާން ހާޝިމްއާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލޭ ތިން މީހަކު ލަންކާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ އައިއެސްއާ ގުޅުމެއް ނެތް: ސީއައިޑީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 25) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) ގެ ވެރިޔާ ރަވީ ސެނަވިރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 1
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ޒިންމާވާމީހުން ޖެހޭނީ މަރަން:ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 19) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ހުރިހާ "ޓެރަރިސްޓުންނަށް" ދޭން ޖެހޭނީ މަރުގެ އަދަބު ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
"ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޑްރަގު ގޭންގުތައް"

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 16) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޑްރަގު ޑީލަރުން ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ ވެރިންނަށް މަރުގެދައުވާ ނުކުރެވޭނެ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ދަށްވި

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 5) - އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިއަޅާލިކަން ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
ލަންކާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ކުރީގެ ވެރިން ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 3) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން އިރު ފުލުހުންގެ ވެރިއަކަށް ހުރި ޕުޖިތު ޖަޔަސުންދަރަ އާއި ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ހެމަސިރީ ފެނާންޑޯ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 2
ލަންކާގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ހެކިއެބަހުރި:އޭޖީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 2) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އޭރުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ލިފައިވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް ދައްޕުލާ ޑި ލިވެރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 2
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 29) - އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 2
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 2
ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް އިހުމާލުވި ފުލުހުންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 20) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ މައުލޫމާތު ކުރިން އެނގި ފިޔަވަޅު ނޭޅި ފުލުހުންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 3
ލަންކާގައި ހަމަލާދިން މީހުންނަށް ޖާސޫސުން ހަރަދުކުރި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިން މީހުންނަށް އެ ގައުމުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އިން މުސާރަ ދެމުން އައި ކަމަށް، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުކުރި މުސްލިމުންގެ އިސް ލީޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ލަންކާގެ ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވަނީ

އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓާ މިއަދު އަލުން ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 30
އީދު ޗުއްޓީގައި ދިވެހިން ލަންކާއާ ދުރަށް!

މި ފަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި ބޮޑު ބަންދެން ލިބުނު ނަމަވެސް ސްރީ ލަންކާއަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 5
ލަންކާގައި ހަމަލާދެވުނީ ރައީސްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެފި

ސްރީ ލަންކާގައި އޭޕްރީލް މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަކީ ރައީސް މައިތިރްޕަލަ ސިރިސޭނާގެ ސަބަބުން ދެވުނު ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ބުނެ، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް ޕުޖިތު ޖަޔަސުންދަރަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 6
ލަންކާ އަކީ މިހާރު ރައްކާތެރި ތަނެއް: ސިރިސޭނާ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ގައުމަށް އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޔަގީންކަން 99 ޕަސެންޓަށް އެބަ އޮތް ކަމަށް ރައީސް މައިތިރްޕަލާ ސިރިސޭނާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 2
ލަންކާގައި 4 ދުވަސް ތެރޭ 100 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިން، އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދުމަށް ސިފައިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި މިދިޔަ ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ 100 ވަރަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.