23 މެއި

May 23, 2019 4
ދީނީ ސްކޫލްތައް ހިންގުން ލަންކާގައި ހުއްޓާލާނީ

ވަކި ދީނަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަހަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްކޫލް ނިޒާމު ހިންގުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2019 12
ލަންކާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ފާދިރީ މިނިވަންކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ، ބޮޑު ބަލަ ސޭނާ (ބީބީއެސް) ޖަމާއަތުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަށް ލަންކާގެ...

May 23, 2019
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 23) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ބޮން ގޮއްވުމުން، އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް މަހަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބުދަ ދުވަހު އިތުރު...

21 މެއި

May 21, 2019 3
ޒަހްރާން މަރުވިކަން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން ޔަގީންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 21) - ޝަންގްރިއްލާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހްރާން ހާޝިމް މަރުވިކަން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަަށް ގަވަރްމަންޓް އެނަލިސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި...

May 21, 2019 17
ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން ހުރި ފޮތެއް ސްރީ ލަންކާގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) އާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 18
ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދު މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 17, 2019 117
ލަންކާގެ ތަނެއްގައި ދިވެހިންނަށް ނުތިބެވޭނެކަމަށް ބުނެފި

ސްރީ ލަންކާގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގައި ދިވެހިން ނުބޭތިއްބޭނެ ކަމަށް އެތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަންގައިފި އެވެ.

May 17, 2019 8
ލަންކާ މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ޚުތުބާ ފާސްކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 17) - ސްރީ ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދޭ ހުކުރު ޚުތުބާ ކުރިން ފާސްކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 7
ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭތީ ކާފިއު ހިންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 14) - ސްރީ ލަންކާގައި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުން އެ ގައުމުގައި ރޭ ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކް ކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 13) - ލަންކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކެއް ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އަޓްސްއަޕް އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް މިއަދު ބްލޮކް ކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 6
ޒަހްރާން މަރުވިތޯ ބަލަން ޑީއެންއޭ ހަދަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 12) - ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބޮން ގޮއްވި ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) ގެ ލީޑަރު ކަމަށްވާ ޒަހްރާން ހާޝިމް މަރުވިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަހު 15 ކުރިން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހަދަން ލަންކާގެ ކޯޓަކުން އަންގައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 19
ލަންކާގަ ހައްޔަރުކުރި 2 ދިވެހިންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ފޮތެއް ގެންގުޅު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

May 10, 2019 11
ހަމަލާއަށް ފަހު ލަންކާއިން 600 މީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ލަންކާ އަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދީނީ މީހުން ހިމެނޭ...

09 މެއި

May 09, 2019 4
"ހައްދުފަހަނައެޅި ހުރިހާ ޖަމާއަތްތަކެއް ނައްތާލާނަން"

ކޮލަމްބޯ (މެއި 9) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހުރިހާ މުސްލިމް ޖަމާއަތްތަކެއް ނައްތާލާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 13
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހައާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 26
ލަންކާގެ ރެސިޑެންސް ވިސާގެ އުސޫލު ހަރުކަށިކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ވިސާގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ރެސިޑެންސް ވިސާ ނެގުން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ.

May 07, 2019 2
ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 7) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި އެންމެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ޗަންދަނާ...

05 މެއި

May 05, 2019 1
އާއްމުން ގެންގުޅޭ ކަނޑިތައް ހަވާލު ކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 5) - ލަންކާގެ އާއްމުން ގެންގުޅޭ ކަނޑިތަކާއި ބޮޑެތި ވަޅިތައް ހަވާލު ކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 2
ކޮލަމްބޯގެ ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާ ދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 4) - ކޮލަމްބޯގެ ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 7
"ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަތުނުވެ ތިބީ މަދު ބައެއް"

ކޮލަމްބޯ (މެއި 3) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭން އަތުނުވެ ތިބީ މަދު ބައެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 14
ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 2) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނުވަ މީންގެ ނަން ފުލުހުން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 32
ގިނަ ދިވެހިން ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރީ ވިސާ ހަމަވެގެން

ކްރިސްޓިއަނުންގެ ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަށް ފަހު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ގިނަ...

May 01, 2019 6
ލަންކާގައި އިތުރު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 1) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި ބަޔަކު އިތުރ ހަމަލާތަކެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 10
ހިޖާބް އެޅޭނެ، މަނަލީ ބުރުގާ އާއި ނިގާބް: ލަންކާ

ބުރުގާ އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލު ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅިފައިވާ ކަމަށާއި އާދައިގެ ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ނުވާ ކަމަށް ލަންކާގެ މިނިސްޓަ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ހަރްޝާ ޑި ސިލްވާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 30, 2019 5
މޫނު ބުރުގާ މަނާކުރުން: މުސްލިމުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 30) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެ ގައުމުގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅުން މަނާ ކުރުމަކީ...

April 30, 2019 15
ލަންކާގައި ބުރުގާ އަޅަން ޖެހެނީ ކަންފަތް ފެންނަ ގޮތަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 30) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލަތާކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅުން މަނާކުރި އިރު ކަންފަތް ވެސް ނިވާ ނުކުރާ ގޮތަށް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 1
ލަންކާގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ގެއަކުން އެއާ ގަންއެއް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ދިވެހިން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 13
ލަންކާގެ ދެ ޖަމާއަތެއް މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 27) - ސްރީ ލަންކާގެ އިސްލާމީ ދެ ޖަމާއަތެއް މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

April 27, 2019 23
ހައްޔަރުކުރި 4 ދިވެއްސަކު އުޅޭ ތަނުން ޑްރަގްސް ފެނުނު

ސްރީ ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސް ކުރި އިރު، މަސްތުވާތަކެތި ވެސް ފެނުނު ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.