30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 2
ދާއިމީ ސަބް ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ބާ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ސަބް ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 14
މައުމޫން ހަމީދުގެ މައްސަލައެއް ބާ ކައުންސިލަށް

ގަތުލުކޮށްލާފައިވާ ބްލޮގާ، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އޭނާގެ ވަކީލް އަދި ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 9
އާ އިސްލާހުތަކާ އެކު ކުރީގެ ކަންބޮޑުވުން!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި، ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހުން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު ފާސްކުރުމާ އެކު އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ ވެސް ކަންބޮޑުވީ އެ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހިފައިފާނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކަށް، އެ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 22
ބާ ކައުންސިލަށް ބަޖެޓު ނުލިބޭތީ މައުމޫންގެ ކަންބޮޑުވުން

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު، ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދު ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 16
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދިފާއުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް

ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ވީޑިއޯ އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް ހެދި ފުލުސް މީހާ އަށް ދިފާއީ ވަކީލުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 9
ޖޭއެސްސީ ގާނޫނުގެ އިސްލާހު ބާ ކައުންސިލުން ދިރާސާކުރަނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ދިރާސާކުރަން ބާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 2
ބާ ކައުންސިލްގެ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވޯކިން ގްރޫޕްތަކެއް އުފައްދަން ނިންމައި، އެ ގްރޫޕްތަކުގައި ހިލޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ވަކީލުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިންތިހާބަށް އީސީގެ އެހީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގައި ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބާ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 66
އަޅުގަނޑު ބަލައިނުގަތީ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔާތީ: ސުއޫދު

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވީ އެކި ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވާތީ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު...

July 14, 2019 18
ބާ ކައުންސިލަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭނެ: މައުމޫން

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 9
ބާ ކައުންސިލާ މެދު ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް: ރައީސް

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލުން ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 13, 2019 55
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން މައުމޫނަށް

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނާ އެކު ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް މައުމޫން ހަމީދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

July 13, 2019 15
ބާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ބާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 6
ބާ ކައުންސިލަށް 23 ވަކީލަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނާ އެކު ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ މަގާމުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 35
މައުމޫން ވެސް ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ވާދަކުރައްވަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް، ގާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ވެސް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 30
ވަލު ދޮރާށިން ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރުން ގޯސް: މައުމޫން

ވަލު ދޮރާށިން ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ދުރު ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 6
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބިލެއް މައުމޫން އެކުލަވާލައްވައިފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެކި ބޭނުންތަކަށް އުފައްދަވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލެއް ގާނޫނީ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ޑްރާފްޓް ކުރައްވައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިއްޔެ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 18
މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ މައުމޫން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނވަންކޮށްދިނުމަށް އެދި ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަދިވެސް ނުބާއްވާތީ އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 27
މައުމޫން އުންމީދުކުރައްވަނީ އިބޫ ހޮވި އިންސާފު ލިބުމަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަދި ދަނބިދަރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމަށް އިންސާފު ލިބި މިނިވަންވާނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް،...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 12
"މައުމޫންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް އިހުމާލެއް ނުވަން"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއް ވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 25, 2018 7
"ލުުއި ނުދެނީ ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަ ހަޖަމް ނުވާތީ"

ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދީ، އެ މަނިކުފާނު އެކި ތަންތަނަށް ބަދަލު ކުރަމުން ދަނީ އެހެން ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ހަޖަމް ނުވާތީ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 7
މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދިން: ވަކީލު

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އެ މަނިކުފާނާ ބަައްދަލުކުރަން ފުލުހުން ވަކީލުންނަށް ފުރުސަތު ނުދިން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 27
މައުމޫން: "ނުކުރާ ކަމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ"

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދެއްވި ނަމަ، އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާނީ ގޭގައި ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވުމުން ރައީސް މައުމޫންގެ ވަކީލް، އަދި ކޮއްކޯފުޅު މައުމޫން ހަމީދު އެކަމަށް ރައްދުދެއްވައި ހަތަރު ޓްވީޓެއް...

18 ޖުލައި

July 18, 2018 8
"ޒިންމާ އަދާކުރި ނަމަ ފާރިސް ބަންދަކު ނުހުންނާނެ"

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާ ކުރި ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ހުންނަން ނުޖެހުނީސް ކަމަށް ފާރިސްގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.