24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 34
ފަސްޓްލޭޑީއާ ބެހޭގޮތުން ފެތުރީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ވަކީލުން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދާ ގުޅުވައިގެން ދޮޮގު ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާއެއްގައި ޝާއިއުކުރި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކަމަނާގެ ވަކީލުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 12
މާލީ ފައިދާއަށް ގާނޫނީ ދާއިރާއަށް ވަނުމަކީ ގޯސްކަމެއް

ވަކީލުންނަކީ ހަމައެކަނި މާލީ ތަނަވަސްކަން ހޯދަން ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 6
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށް ފަހު 227 ވަކީލުން ހުވާކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު 227 ވަކީލުން މިއަދު ހުވާކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 44
ވަކާލާތުކުރަން ހުއްދަ ނުދެނީ ގާނޫނީ ޑިގްރީއަށް ނުވާތީ

މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީން އިސްލާމީ ޝަރީއާ ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ވަކާލާތުކުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމީ، ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ގާނޫނީ ރޮނގުން ޑިގްރީއެއް ކަމަށް އެނގެން ނެތުމުން ކަމަށް، ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 12
ވިކްޓިމްގެ ބަޔާނަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން: ޕޮލިސް

ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވިކްޓިމް ތަހުގީގަށް ދިން ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް އޭނާގެ ލޯޔަރުން ރޭ ކުރި ތުހުމަތު ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 51
ދައުލަތުން އެދެނީ ބަދަލު ނަގައިދޭވަރު ލިމިޓްކުރަން

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގައިދެވެނީ އެެއް އަހަރު ދުވަހަށްވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމްކޯޓްގައި ދައުލަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުން ބައެއް ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 4
ގާނޫނީ މައުލޫމާތުތަކަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ގާނޫނީ މައުލޫމާތުތަކަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ލޯންޗްކޮށްފިި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 1
ވަކީލު ޖަލަށް ގޮސްގެން ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުއްދަ ދެނީ

ވަކީލުން ޖަލަށް ޒިިޔާރަތް ކޮށްގެން ވަކީލު ބައްދަލުވުންތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 8
ޝަރީއަތްތަކުގައި ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް ދެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކުގައި ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަކީލުންނަށް ދޭން އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 46
ރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބިދޭސީ ވަކީލުންނަށް

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަކީލުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދޭން ނިންމައި، އެކަމާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް ބާ ކައުންސިލުން...

September 02, 2020
އިންޑިއާގެ ވަކީލަކަށް އެއް ރުޕީސްގެ ޖޫރިމަނާއެއް

މަތީ ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ނުބައި ތައްސަވުރެއް އުފެދޭ ގޮތަށް ޓްވީޓްކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ، އަދަބެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ވަކީކަލު އެއް ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާކުރަން އެ ގައުމުގެ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 48
ޝުޖާއު، އިދިކޮޅުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 19
އެންމެ ފަހުން ވަކީލުންނަށް ޔާމީންއާ ބައްދަލުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަކީލުންނަށް، އެ މަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތަށް އެދި އާދޭސް ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު އެކަން ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުވާ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުން ކޮމިޓީން ބަލައިދިނުމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު އިއްޔެ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 45
އިމްރާން ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ޔާމީންގެ އާއިލާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަކީލުންގެ ހައްގު ލިބުމަށް ހުރަސް އަޅައި، ހޯމް މިިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދައްކަވަމުން ދަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 19
މިއަދުވެސް ވަކީލުންނަށް ޔާމީނާ ބައްދަލެއް ނުވި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ބައްދަލުކުރަން އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އިރު އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ނެތުމުން ޔާމީނާ ބައްދަލު ނުވި ކަމަށް ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 23
ވަކީލުންނަށް ޔާމީނާ ބައްދަލު ނުވާތީ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އަލަށް ކުރި ދެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް، އެ މަނިކުފާނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ނުކުރެއްވޭތީ މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 21
ބިދޭސީންގެ ނަމުގައި ބައެއް ވަކީލުން ދަނީ އޮޅުވާލަމުން

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންގެ ނަމުގައި ބަޔާންތައް ނެރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ބައެއް ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ މައްސަލަ ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 80
ޔާސިރަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކުގައި އަސާސެއް ނެތް: އާއިލާ

ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ މަރުވި، ޔަމަންގެ ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރި ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 29
ވީޑިއޯއިން ނޫން ގޮތަކަށް ޔާމީނާ ބައްދަލެއް ނުކުރެވޭ

ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލު ކުރެވޭނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް އެކަނި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނާ ސީދާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތް ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް...

July 29, 2020 10
ޔާމީންގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހުރަސް ނާޅަން: ކަރެކްޝަންސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަކީލުންނަށް އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރަން ހުރަސް އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް...

28 ޖުލައި

July 28, 2020 14
ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ނުކުރެވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ޖަލުގައި މިހާރު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުކުރެއްވޭތީ އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބޭފުޅުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.