08 ޖުލައި

July 08, 2020 12
"ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ޕީޖީ އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އިންސާވެރިވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 70
ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވެވޭނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގިގެން: ރިޒް

މުސާރަ ނުދިނުމުން ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ބިދޭސީން އެ ރަށުން ބޭލޭނީ އެ މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ބުނެ ރިޒް ކުންފުނިިން ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވާން އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 81
ބިދޭސީންނަށް ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދޭ، ދައުވާ ކުރަނީ

ބ. އަތޮޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށް، ހިލޭ ސާބަހަށް ދައުވާ ކޮށްދޭ ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު (ޕީއައިއެލްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 30
ރިޒާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ޕީއައިއެލްސީން އެހީވަނީ

މުސާރަ ނުދީ އެތައް މަހެއް ވެފައިވާތީ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ހަދާ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ގާނޫނީ ރަދީފުގެ އައިއޯއެސް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗްކޮޮށްފި

ގާނޫނީ ރަދީފު ފޮތުގެ އައިއޯއެސް އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 21
ނާޒިމްގެ އެޕީލް ތައްޔާރުކޮށްދިނިން: ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސް

ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރި ޖަލު ހުކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކޮށްފައި ނުވިޔަސް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާ ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ޕްރިމިއަ ޗެމްބާސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 43
ބާކައުންސިލުން އުޅެނީ އާ ބަޔަކު ނުކުމެދާނެތީ: ޔައުގޫބް

ވަކީލުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުން ލަސްކުރަން ބާކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގާނޫނީ ދާއިރާ އަށް އާ ބަަޔަނު ނުކުމެދާނެތީ އެކަމަށް ހުރަސް އަޅަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 31
ޝިޔާމް ތަޅުމުން ނެރުނު ގޮތާ މެދު ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނެރުމާ މެދު ބާ ކައުންސިލުން ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 14
އެސިސްޓެންޓް ޕީޖީގެ މަގާމަށް ރާބިއު ހަމަޖައްސައިފި

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 5
ރާފިއާ: ބުރުގާ އެޅި، ޔޫކޭގެ ފުރަތަމަ ފަނޑިޔާރު

މިއީ ރާފިއާ އަރުޝަދެވެ. އޭނާ އަށް މިހާރު ސަމާލުކަން ލިބިފައިވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގައި އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި، ބުރުގާ އެޅި ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަށް ވުމުންނެވެ. މިއީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު، ބުރުގާ އެޅި މުސްލިމު އަންހެނަކަށް ލިބުން ވަރަށް ނާދިރު ފުރުސަތެކެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 13
ވަކީލުންގެ ބާއިމްތިހާނުގެ ޝަރުތު ލަސްކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބާކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާއި އެއާ ވިދިގެން ހަދަން ޖެހޭ އިމްތިހާނު ހަދަން، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު"ގައި އޮންނަ ޝަރުތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީއާ ހަމައަށް ފަސްކުރަން ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 9
ކުރެއްދޫ މުވައްޒަފުން ދޫނުކޮށް ލަސްވާ ސަބަބަށް އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އަދިވެސް ރަށުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ ލަސްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދޭން އެ ރިސޯޓުގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 8
ޓެގުން ނިންމީ ކުރެއްދުއަށް ދިޔަ ވަކީލުން ޓެސްޓުނުކުރަން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓު ފެނުނު، އޮރެންޖް އެލާޓްގައި އޮތް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އެ ތަނުގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 3
ވަކީލުކަމަށް އޭޖީގައި ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 6
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އަށް ތަމްރީނު ހަދަން ލުއިތަކެއް

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ އާ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި، މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 9
ލޯ ފާމްތަކާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހިއްޖެ

ގާނޫނީ ޚިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ލޯ ފާމްތަކާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތައް އަންނަ ޖޫން 15ގެ ކުރިން ބާ ކައުންސިލްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 21
ގާނޫނީ ފަންނަށް ގާނޫނުން ބޮޑު ހުރަހެއް؟!

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަކީ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މީހުން އެތައް އަހަރެއް ކުރިންސުރެ އެންމެ ބޮޑަށް އެދެމުން ދިޔަ އެއް ކަމެވެ. އެއީ ވަކީލުން އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ގަވާއިދުތަކެއްގެ ދަށުން ރެގިއުލޭޓް ކުރަމުން ދިޔަ ދިއުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އެހެން ފަންނީ ދާއިރާތަކެކޭ އެއްގޮތަށް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 7
ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހު ބާއްވަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 14, 2020 23
ނަޝީދުގެ ވަކީލަކަށް މިހާރު މަސައްކަތެއް ނުކުރަން:ޖެރެޑް

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) ގެ ބޮޑު ހިއްސާ އޮންނަ ބެއިން ކެޕިޓަލްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވި ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ...

February 14, 2020 2
ޖަލުގައި ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ގައިދީންނާއިި ބަންދު މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ތިން ވަކީލުންނާ ޖަލުގައި ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އެ އިދާރާ އިން ހަމަޖައްސައިފި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 100
ނަޝީދުގެ ވަކީލު ބެއިންގެ ވަކީލުންގެ ތެރޭގައި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ހިއްސާ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކޮންސޯޓިއަމްގައި ހިމެނޭ ބެއިން ކެޕިޓަލްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލު، ޖެރެޑް ޖެންސާ ހިމެނޭކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 2
ދާއިމީ ސަބް ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ބާ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ސަބް ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.