01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 113
ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ވެސް އޮތީ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުގެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައުމާ ހަމަޔަށް ވެސް އަދި މިހާރު ވެސް އެއްބަޔަކު ބުނަމުން އަންނަނީ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާ އަކީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކަން ސާބިތު ނުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ޔާމީން ކުށްވެރިވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ޝަރީއަތް ހިނގަމުން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 14
ޔާމީންގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން އެމަނިކުފާނު ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 13
ބާ ކައުންސިލަށް ނޫރުބާން އިންތިހާބުކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީގެ ކޮއްކޮ، އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ނޫރުބާން ފަހުމީ މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 4
ބާ ކައުންސިލްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 9
އާ އިސްލާހުތަކާ އެކު ކުރީގެ ކަންބޮޑުވުން!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި، ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހުން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު ފާސްކުރުމާ އެކު އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ ވެސް ކަންބޮޑުވީ އެ ގާނޫނުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހިފައިފާނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކަށް، އެ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 22
ބާ ކައުންސިލަށް ބަޖެޓު ނުލިބޭތީ މައުމޫންގެ ކަންބޮޑުވުން

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު، ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދު ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ވަކީލް ޖޭތުމަލާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) – އިންޑިއާގެ އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ކްރިމިނަލް ލޯޔަރު އަދި ކުރީގެ ވަޒީރު ރާމް ޖޭތުމަލާނީ އުމުރުފުޅުން 95 އަހަރުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

September 08, 2019 3
ބާ ކައުންސިލުން ވަކީލުންގެ ފޯރަމެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ގާނޫނީ ވަކީލުން އެއް ތަނަކަށް އެއްވެ މަޝްވަރާ ކުރަން މާދަމާ ރޭ ފޯރަމެއް ބާއްވަން ބާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

September 08, 2019 1
ބާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން މި މަހު ބާއްވަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން މި މަހު ބާއްވަން އެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 1
ގަވާއިދު ހަދައި ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް ހުޅުވާލަނީ

ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު ހެދުމަށް ފަހު ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބާ ކައުންސިިލުން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 91
ސުއޫދު ހެއްދެވީ ގޯހެއް؟ ރިޕޯޓް އެގޮތަކަށް ނުދެވޭނެ!

އެއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ކުރިން ނެރެފައި ނުވާ ފަދަ ބިރުވެރި ކަންކަން ހިމެނޭ ރިޕޯޓެކެވެ! އެއީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި "ގެއްލުނު" މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތް ބުނެދޭން ކެރުނު ހަމައެކަނި ރިޕޯޓެވެ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެ ރިޕޯޓް ނެރުމާ އެކު މި ވަނީ ބިރުވެރިކަމެއް ވެސް އުފެދިފަ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 39
ގޯސް ރައުޔެއް ނެގިޔަސް ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެ: އަދާލަތު

ފަނޑިޔާރު ކަމަށާއި ގާޒީ ކަމަށް އަންހެނުން އައްޔަން ކުރުމަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ މެދުގައި ރައުޔު ތަފާތުވެ، ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު، އެކަމުގައި ގޯސް ރައުޔެއް އިހްތިޔާރު ކުރި ނަމަވެސް ފާފަވެރި ނުވާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 5
ބާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ވަކީލުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުމަށް ވަކީލުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 2
ބާ ކައުންސިލްގެ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވޯކިން ގްރޫޕްތަކެއް އުފައްދަން ނިންމައި، އެ ގްރޫޕްތަކުގައި ހިލޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ވަކީލުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 6
އިތުރު ހުއްދައެއް ނެތި ވަކީލުންނަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭނެ

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށިއިރު ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ތިބި ހުރިހާ ވަކީލުންނަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދުމެއް ނެތި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ބާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 3
އައްޑޫގައި ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުމަށް މާދަމާ ހަރަކާތެއް

ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގައި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައްޑޫގައި މޮބައިލް ލީގަލް އެއިޑް ކްލިނިކެއް ހިންގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 3
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރަކަށް މާނިއު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ވަކީލުން ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެމްބަރަކަށް އަބްދުލްމާނިއު ހުސައިން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 5
އާންމުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލީ ތިން މީހަކު

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލި ތިން މީހެއްގެ ނަން ދިރާސާކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 4
ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 8
ޖޭއެސްސީ އަށް ވަކީލް މާނިއު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އަބްދުލްމާނިއު ހުސެއިން މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

July 27, 2019
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު ފަށައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މާލެ އާއި އައްޑޫގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 11
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަ ވަކީލަކު ކުރިމަތިލައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރު ކަމަށް ހަ ވަކީލަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

July 24, 2019 26
ޖޭއެސްސީ މިނިވަންކުރަން ބޭނުންވަނީ އުމުރުތަ؟

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނީ ޖޭއެސްސީއަށް އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި، ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް...

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިންތިހާބަށް އީސީގެ އެހީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގައި ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބާ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.