16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 5
ބާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ވަކީލުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުމަށް ވަކީލުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 2
ބާ ކައުންސިލްގެ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވޯކިން ގްރޫޕްތަކެއް އުފައްދަން ނިންމައި، އެ ގްރޫޕްތަކުގައި ހިލޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ވަކީލުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 6
އިތުރު ހުއްދައެއް ނެތި ވަކީލުންނަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭނެ

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށިއިރު ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ތިބި ހުރިހާ ވަކީލުންނަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދުމެއް ނެތި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ބާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 3
އައްޑޫގައި ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުމަށް މާދަމާ ހަރަކާތެއް

ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގައި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައްޑޫގައި މޮބައިލް ލީގަލް އެއިޑް ކްލިނިކެއް ހިންގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 3
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރަކަށް މާނިއު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ވަކީލުން ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެމްބަރަކަށް އަބްދުލްމާނިއު ހުސައިން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 5
އާންމުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލީ ތިން މީހަކު

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލި ތިން މީހެއްގެ ނަން ދިރާސާކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 4
ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 8
ޖޭއެސްސީ އަށް ވަކީލް މާނިއު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އަބްދުލްމާނިއު ހުސެއިން މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

July 27, 2019
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިޚާބު ފަށައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މާލެ އާއި އައްޑޫގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 11
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަ ވަކީލަކު ކުރިމަތިލައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރު ކަމަށް ހަ ވަކީލަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

July 24, 2019 26
ޖޭއެސްސީ މިނިވަންކުރަން ބޭނުންވަނީ އުމުރުތަ؟

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނީ ޖޭއެސްސީއަށް އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި، ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް...

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިންތިހާބަށް އީސީގެ އެހީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގައި ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބާ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 9
ބާ ކައުންސިލާ މެދު ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް: ރައީސް

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލުން ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 13, 2019 55
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން މައުމޫނަށް

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނާ އެކު ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް މައުމޫން ހަމީދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

July 13, 2019 15
ބާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ބާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 6
ބާ ކައުންސިލްގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މާލެ އާއި އައްޑޫގައި

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ މާލެ އާއި އައްޑޫގައި އެކަނި ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 6
ބާ ކައުންސިލަށް 23 ވަކީލަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނާ އެކު ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ މަގާމުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 25
ބާކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އީސީއަށް އުސޫލެއް ނުހެދޭނެ

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީ ހޮވަން ޖުލައި 13 ގައި ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަމިއްލަ އުސޫލެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

July 02, 2019 3
ބާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނާ އެކު ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީ އަށް ކުރިމަތިލާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 25
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ސުއޫދު ވާދަކުރައްވަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

July 01, 2019
ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު މިމަހު 13 ގައި

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނާ އެކު އުފެދުނު ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި...

July 01, 2019 5
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިން ލިސްޓް ބާ ކައުންސިލް ގާނޫނާހިލާފު

ބާ ކައުންސިލް އެކުލަވައިލަން ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ފޮނުވި، ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ވަކީލުންގެ ލިސްޓު، ބާ...

29 ޖޫން

June 29, 2019 4
ބާކައުންސިލް އިންތިޚާބު އޮންނަ ތާރީހު އަންނަ ހަފުތާގައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތަސްދީގު ކުރެއްވި ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ދުވަހެއް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 33
ބިލް ތަސްދީގު ކުރުމާއެކު ލަތީފާގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ އެކު، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ...

June 27, 2019 1
ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާގުޅޭ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 4
ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލް ނަމުގައި މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.