25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ޝެނެލުން ލުބުނާނަށް 700،000 ޑޮލަރު

ޝެނެލަކީ ލުބުނާނަށް މިހާތަނަށް އެހީދިން ހަމައެކަނި ފެޝަން ކުންފުނި

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ބޭރޫތަށް ވީކެންޑުގެ 300،000 ޑޮލަރު

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލުބުނާންގެ ބޭރޫތުގައި ހިނގި ގޮވުމުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދި ވީކެންޑް 300،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
ރައްޔިތުންގެ ރުޅިއާއެކު ލުބުނާން ސަރުކާރު އިސްތިއުފާދީފި

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 10) - ބޭރޫތުގެ ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ރުޅިވެރިކަން އިތުރުވެ މަގުތަކަށް މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެފައި ވަނިކޮށް ލުބުނާން ސަރުކާރު މިރޭ އިސްތިއުފާ...

August 10, 2020 6
ބޭރޫތުގެ ބާރުގަދަ ގޮވުމާއެކު 140 ފޫޓު ފުން ވަޅެއް

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 10) - ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަން ގޮވިލެއް ބާރުވުމުގެ ސަބަބުން 43 މީޓަރު (141 ފޫޓު)ގެ ފުން ވަޅުގަނޑެއް ހެދުނު...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 7
"ކެމިކަލް ގުދަން ގޮއްވާލީ ބޮމަކުން ކަމަށް ވެދާނެ"

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 9) - ލުބާނުގެ ބަނދަރުގައި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަން ގޮވީ ފަރުވާ ކުޑަވެގެން ނުވަތަ ގުދަނުގެ ބޭރުން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ލުބުނާނުގެ ރައީސް މިޝޭލް އަޔޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 5
ބޭރޫތު: މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިފައިފި

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 8) - ބޭރޫތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކެމިކަލް ގުދަނެއް ގޮވި މައްސަލައިގައި ހިތްހަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ބޭރޫތުގެ މަގުތަކަށް މިއަދު ނުކުތް މީހުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވަދެ...

August 08, 2020 7
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ 100،000 ޑޮލަރު ބޭރޫތަށް

ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އަމާލްގެ އުފަން ގައުމުގެ ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 6
ބޭރޫތުގެ ގުދަނެއްގައި ކެމިކަލް ރައްކާކުރަން ޖެހުނު ގޮތް

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 7) - ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތު ގުޑައިގެންދާވަރުގެ ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފަ އެވެ. ގޮވާފައި ވަނީ ބޭރޫތުގެ ބަނދަރާ ކައިރީގައި ގުދަންކޮށްފައި ހުރި 2،750 ޓަނުގެ އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ބޭރޫތުގެ ބަނދަރު އޮފިޝަލުން ގޭ ބަންދުކޮށްފި

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 6) - ބޭރޫތުގެ ކެމިކަލް ގުދަންތަކުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވި ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ އިރު ބޭރޫތުގެ ބަނދަރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިޝަލުން ގޭ ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 14
ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކަކުން ބޭރޫތު ގުޑުވާލައިފި

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 4) - ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި މިރޭ ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވައި، އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
ލުބުނާނުގެ ކިޔަވާ ކުދިން ސްކޫލަށް ނުގޮސް މުޒާހަރާ އަށް

ބޭރޫތު (ނޮވެމްބަރު 7) - ލުބުނާނުގެ އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް މިއަދު ސްކޫލަށް ނުގޮސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ލުބުނާނުގެ އޮފީސްތައް ހިސާރުކޮށްފި

ބޭރޫތު (ނޮވެމްބަރު 6) - ލުބުނާނުގައި މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތް މީހުން ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް މިއަދު ހިސާރުކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 6
އިސްތިއުފާ ދިނީ ގައުމުގެ "ތަޅު" ނައްޓާލަން: ހަރީރީ

ބެއިރޫތު (އޮކްޓޯބަރު 29) - އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅީ މުޒާހަރާތަކުން ގައުމު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ގައުމުގައި މި ވަގުތު އެޅިފައިވާ "ތަޅު" ނައްޓާލަން ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ސައީދު ހަރީރީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 12
ސަލާންޖަހައިގެން މިލިއަނަރަކަށް

ލުބުނާންގައި ސަލާންޖަހާ ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މިލިއަނަރަކަށްވިކަން އެނގުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އޭނާ އަށް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
އިޒްރޭލުގެ ޑްރޯން ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާންކުރުން

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 27) - އިޒްރޭލުން ބޭރޫތަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުންފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ލުބުނާނުގެ ރައީސް މިޝޭލް އޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 2
ހަރީރީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މުހައްމަދު ޖޯކް ޖައްސަވައިފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 26) - ލުބާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ސައުދު ހަރީރީ ސައުދީ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ކިޑްނެޕް ކުރިކަމުގެ އަޑެއް ނީވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޖޯކް ޖައްސަވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 7
ނޫސްވެރިޔާގެ މައްސަލާގައި ހަރީރީގެ ތާއީދު ސައުދީ އަށް

ބޭރޫތު (އޮކްޓޯބަރު 23) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލާގައި ސަައުދީ އަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވަމުން ދަނިކޮށް އެ މައްސަލާގައި ސައުދީ އަށް ތާއީދު އޮތްކަން ލުބުނާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސައުދު ހަރީރީ ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 7
އަސްކަރީ ވެހިކަލްތަކެއް މޫދަށް ފައްތައިގެން ފަރެއްހަދަނީ

ބެއިރޫތު (ޖުލައި 29) - ސިފައިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަސްކަރީ ޓޭންކްތަކެއް ކަނޑަށް ފައްތައިގެން ފަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ލުބުނާނުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސީރިޔާ މިނިވަން ވަންދެން ހިޒްބުﷲއާއި އީރާން ނުފައިބާނެ

ޓެރަރިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާންތަކުން ސީރިޔާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން، އީރާންގެ ސިފައިންނާއި ލުބްނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމެރިން ސީރިޔާގައި ތިބޭނެ ކަމަށް، ލުބްނާންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަބީހް ބިއްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 3
ލުބުނާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަރީރީ

ބޭރޫތު (މެއި 25) - ލުބުނާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އަނެއްކާ ވެސް ސައިދު ހަރީރީ ގެނައުމަށް ރައީސް މިޝެލް އަޔޫން ނިންމަވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 1
ލުބުނާނުގެ އިންތިޚާބު: ހިޒްބުﷲ އިން ކާމިޔާބު އިއުލާންކޮށްފި

ބޭރޫތު (މެއި 8) - ލުބުނާނުގައި ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުން ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު ހަސަން ނަސްރުﷲ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.