25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ލެގޯ އާއި އެޑިޑާސް ގުޅިގެން އާ އުފެއްދުންތަކެއް

މީގެ ކުރިން ވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އެކީގައި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާ، ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޑިޑާސް އާއި ކުޅޭ އެއްޗެހި އުފައްދާ ލެގޯ ގްރޫޕް ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފިި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ޕްލާސްޓިކްގައި ޕެކްކުރުން ލެގޯ އިން ހުއްޓާލަނީ

ލެގޯގެ އުފެއްދުންތައް ޕެކްކުރަން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020
"ލެގޯ މީހުން" އުފެއްދި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކުޅޭ ސާމާނު ލެގޯގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނެރުނު ލެގޯ މިނިފިގާޒް އުފެއްދި ޖެންސް ނިގާޑް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 3
ޕީކަބޫގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ކުޑަކުދިން ކުޅޭ އެއްޗެހި ވިއްކާ ޕީކަބޫގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
ލޯފަން ކުދިންނަށް ބްރެއިލް ލެގޯ ނެރެނީ

ލޯފަން ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބްރެއިލް ލެގޯ ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 4
ލެގޯ އެޑިއުކޭޝަނަށް ހާއްސަ ތަނެއް ހުޅުވައިފި

ލެގޯ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އިންޖިނިއަރިން އާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ޑޭކެއާގެ ހިދުމަތާ އެކު މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
"ލެގޯ މޫވީ 2" 2019 އަށް ފަސްކޮށްފި

ކުރިން 2018 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލް ކުރި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ލެގޯ މޫވީ 2" ރިލީޒް ކުރުން 2019 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.