16 ޖުލައި

July 16, 2020 2
އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މާހިރު

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މާހިރު އީސާ މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 3
މޭޔަރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މައްސަލަ އެލްޖީއޭއަށް

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ނުކުރި މައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 39
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުން ނިމުމަކަށް

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ "ގެމެން" މޮޑިއުލް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 54
އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯއަށް އެމްޑީޕީ ޑެޕިއުޓީ އެސްޖީ އަފްޝަން

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަފްޝަން ލަތީފު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 10
ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ދެމިތިބުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވައި ކައުންސިލްތަކަށް އާ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން މިހާރު ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައި މަގާމުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 11
ރަށަށްދާން ބޭނުންވާ 42 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ކުރު މުއްދަތަކަށް މާލެ އައިސް ރަށަށް ނުދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 42 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 20
ރިސޯޓުން ދާ މީހުންނަށް ރަށަށް އެރެންޖެހޭނެ: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފޭބުން މަނާކުރުމަށް ފަހު އެކަމުގައި ލުއި ދީ، ހަމަޖެއްސި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ރިސޯޓުތަކުން ދާ މީހުން އެ މީހުންގެ ރަށްރަށް ދިއުމުން ރަށަށް ނާރުވާ މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 4
ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 47
މިސްކިތްތަކުން ކާޕެޓްތައް ނަގަން އެލްޖީއޭއިން އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށާއި ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިސްކިތްތަކުން ކާޕެޓްތައް ނަގަން ލޯކަލް ގަވާމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކައުންސިލްތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
"ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ"

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް މި ސަރުކާރުން ގެނައި އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކާ އެކު ރަށާއި އަތޮޅުތައް ފުރިހަމަ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒުކޮށް ހިންގަން ފަށާއިރު، އެ ނިޒާމު ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި މުއައްސަސާތައް ވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 50
ކައުންސިލް އިންތިހާބު: މުހިންމީ ގާބިލް މީހާ!

އަނެއްކާ ވެސް އާ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވަނީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވާދަކުރާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވަން އިއުލާން ކުރުމާއެކުހެން، އެކި ގޮތްގޮތުން މީހުން މިހާރު އަންނަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާއިރު،...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 25
އާމްދަނީގެ ފަސް ޕަސަންޓް ކައުންސިލްތަކަށް ދެނީ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ފަސް ޕަސަންޓް ކައުންސިލްތަކަށް ހާއްސަ ކުރަން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 7
އެލްޖީއޭ އިން އުޅުނީ ސިޔާސީ ނިޒާމު ނައްތާލަން: ކޮމިޓީ

ގާނޫނުން ލިބިދީފައި ނުވާ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިދިޔަ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ނިޒާމު ނައްތާލަން ކަމަށާއި އެކަން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 49
މުސާރައާ އެކު ޒިންމާ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި "ކަސްތޮޅު" އެޅުވި އެއް ބަޔަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 6
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކީ ލާމަރުކަޒުކުރުން

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޖުތިމާއީ އަދި ސިޔާސީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ހައްލުކުރަން އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅަކީ ހަގީގީ މާނައިގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ލާމަރުކަޒުކުރުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 48
ތަރައްގީގެ ދުވެލި ބަރުހެލީ ލާމަރުކަޒީ ކުރަން ނުކެރޭތީ

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދީ ދުވެލި މަތިވަމުން އައި ނަމަވެސް ތަރައްގީގެ ދުވެލި ބަރުވެގެން އުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގައުމު ހިންގަން ނުކެރިގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 20
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގިނަ އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ:ރައީސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވައި ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

January 31, 2019 9
ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ހިޔާލު ހޯދަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް

ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި" ނަމުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިޔާލު ހޯދަން...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 10
އެލްޖީއޭގެ ރައީސަކަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ރައީސަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 10
ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދިނުން އަވަސްކުރަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ނަގާފައިވާ ބާރުތައް އެ ކައުންސިލްތަކަށް އިއާދަކުރުން އަވަސްކުރަން ކެބިނެޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ދެވަނަ ސަސްޕެންޝަން ނިމި، ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް

ދެ ކައުންސިލަރުން މަހަށެވެ. އަނެއް ކައުންސިލަރު ވިޔަފާރީގަ އެވެ. ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އުޅުއްވަނީ ވަޑާން ކުރައްވާށެވެ. ކައުންސިލް ރައީސްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަނީ އާއިލާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ.