19 މެއި

May 19, 2019 11
އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓަކަށް މިއަހަރު ދަތުރުތައް ފަށާނެ

އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓަކަށް މި އަހަރު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 91
ގަސް ގިނަ މަޑިވަރު ހަނަފަސް ކޮށްލައިފި!

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން އެފެންނަނީ އެއާޕޯޓެއް ހެދުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާއި ކުރިން އެ ރަށް އޮތް ގޮތެވެ. އެއީ ރުއްގަހުން "ފުރިފައި" އޮތް ޅ. މަޑިވަރެވެ. ނަމަވެސް އެއާޕޯޓަކަށްޓަކައި އެރަށް މިހާރު ވަނީ ހަނަފަސްކޮށްލާފަ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 54
މި ބަލަނީ ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ: އުއްޗު

އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެއްވޭތޯ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 30, 2018 12
އެއާޕޯޓު ހަދަން ހަވާލުކުރަނީ ފައިސާ ހަމަޖެހުނީމަ:ޒަމީރު

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ރަށްރަށް ހަވާލު ކުރަނީ އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހުނީމަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ...

29 މެއި

May 29, 2018 26
މަޑިވަރުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ޅ. މަޑިވަރުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސް އަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.