10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 19
5 ރަށެއްގައި ފެން ޕްލާންޓު ބަހައްޓަން ޗައިނާގެ އެހީ

ފަސް ރަށަކަށް ބޯފެން ދިނުމަށް ފެން ޕްލާންޓުތަކެއް ބަހައްޓަން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން މިއަދު އެހީދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 19
ހަމަނުޖެހުން ނުހިންގާތި، އެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އިބޫ

މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކޯލިޝަންގެ އެއްވެސް ސަޕޯޓަރަކު ނުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 14
އިބޫގެ އުފަން ރަށާއި ތިން އަތޮޅަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރާއި ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 6
ރައީސް، ޅ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 12
ފައިސަލް ޅ. އަތޮޅުގައި، ޝަހީމް ފުވައްމުލަކަށް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންނެވިއިރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ފުވައްމުލަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 5
އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ހޮނު އަޅައި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ޅ. އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ހޮނު އަޅައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ރޭ ވެއްޖެ އެވެ.