24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 1
މެސީގެ ހާލަތާ ހެދި ސުއަރޭޒަށް އަސަރުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) - ބާސެލޯނާގައި މިހާރު ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ހެދި އޭނާ އަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 5
މެސީގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 19) - ބާސެލޯނާގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަންގެ އޭޖެންޓް އެރިކް އޮލްހަޓްސް ހަގީގަތާ ހިލާފު ގިނަ ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވާތީ ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ގަދަކަމުން މެސީ މަޑުކުރުވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ފީގޯ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 15) - ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ގަދަކަމުން އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ޕޯޗުގީސް ތަރި ލުއިސް ފީގޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020
މެސީ ޕީއެސްޖީއާ މަޝްވަރާ ނުކުރާކަމަށް ބުނެފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 12) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއާ މަޝްވަރާކުރާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަަކައިގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް މެސީގެ އޭޖެންޓް އަދި އޭނާގެ ބައްޕަ ޖޯޖް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 1
މެސީ އަށް ވުރެ ބާސެލޯނާ ބޮޑުވާނެ: ރިއޭރާ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 3) - ބާސެލޯނާގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕެރޭ ރިއޭރާ އެ ކްލަބްގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 1
2014 ވަނަ އަހަރު މެސީ އާއި ޗެލްސީގެ ޑީލެއް

މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު ގިނަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވާ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެފި އެވެ. އެ މެޗުތަކުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން މޮރީނިއޯ ވަނީ ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް ކުރި ގިނަ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަހަރު...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 3
މެސީގެ ޕެނަލްޓީން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (އޮކްޓޫބަރު 9) - ދެކުނު އެމެރިކާގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި ޕެނަލްޓީން 1-0 އިން އެކުއެޑޯ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 2
ޔުވެންޓަސް އާއި ބާސެލޯނާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ބާސެލޯނާ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅެމުން އަންނަ ޔުވެންޓަސް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 11
ގޯހެއް ހެދުނު ނަމަ މާފަށް އެދެން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ގޯހެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެކަމަކަށް ކްލަބްގެ އެންމެންގެ އިން ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 13
ސުއަރޭޒަށް ބާސާއިން ހެދި ގޮތުން މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ބާސެލޯނާ އިން ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވިއްކާލިއިރު ކަންތައްތައް ކުރީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 1
"ސިޓީ އަށް އަންނަން ބޭނުމިއްޔާ އެނގޭނީ މެސީ އަށް"

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން އަންނަ އަހަރު އޭނާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުމިއްޔާ އެކަން ނިންމާނީ މެސީ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 9
މެސީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްލަބާ ދިމާލަށް!

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ކުޅުންތެރިއަކަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 1
މެސީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވިއްޖެ

ރޮސާރިއޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލް އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 10
މެސީ ނެތަސް ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަނުވާނެ: ލަލީގާ ރައީސް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަނުވާނެ ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 14
"ގަދަ ބާރުން މެސީ މަޑުކުރުވުން ރަނގަޅެއް ނޫން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބޭނުންހިފައި ގަދަ ބާރުން ބާސެލޯނާގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބެހެއްޓުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ސްޕެއިނާ މިހާރު ހަވާލުވެ ހުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 20
ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން މެސީ ނިންމައިފި

ރޮސާރިއޯ، އާޖެންޓީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - މީގެ 10 ދުވަސްކުރިން ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކްލަބަށް އެންގިނަމަވެސް މިހާރު އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 14
ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރަނީ: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އޭނާ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

September 03, 2020
މެސީ ދިއުމުން ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަވާނެ: މޮޑްރިޗް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެކަން ވެގެންދާނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ހައިބަތަށް ކުރާނެ އަސަރެއް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

September 03, 2020 5
މެސީގެ އަގު 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކުޑަކޮށްފާނެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ލިއޮނަލް މެސީ އެހެން ކްލަބަކަށް ދޫކޮށްލަން ކިޔާ އަގު 100 މިިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކުޑަކުރަން ބާސެލޯނާ އިން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 9
އިންޓަ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ، މެސީ ސިޓީ އަށް؟

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ގެންނަން އިންޓަ މިލާނުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މެސީގެ ސޮއި ހޯދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 4
މެސީ އަށް އާޖެންޓީނާ ރައީސްގެ ދައުވަތެއް

ރޮސާރިއޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ލިއޮނަލް މެސީ، އޭނާގެ ކެރިއަރު ނިންމާލަން އާޖެންޓީނާ އަށް އައުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އަލްބާޓޯ ފެނާންޑޭސް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ/

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 18
މެސީ އަށް ހިލޭ އެހެން ޓީމަކަށް ނުދެވޭނެ: ލަލީގާ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 31) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވެވޭނީ އޭނާ ގެންދަން ބޭނުންވާ ކްލަބަކުން 700 މިލިއަން ޔޫރޯ (624 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދެއްކުމުން ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ބުނެފި އެވެ.