16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 7
މެސީ އަނެއްކާ ވެސް ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކުރީތަ؟

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 16) - އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ގައުމީ ޓީމަށް އަނެއްކާ ވެސް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންކަން މެސީ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް) 11 – އަންދްރޭ އިނިއެސްޓާ ދިއުމުން ހުސްވި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންގެ މަގާމް ރަސްމީކޮށް ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކްލަބުން ދީފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން، ސްޕެއިނުގައި ތަރިންގެ ވެއްޓުން

ފާއިތުވި 15 ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު ސްޕެއިން ލީގުގެ ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ކުޅުންތެރިންގެ އޭޖެންޓުން އަދި ކޯޗުން ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގައި ޖަލުގެ ހުކުމެއް އައި ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކައިގެން ސަލާމަތްވި ކުޅުންތެރިން...

01 ޖުލައި

July 01, 2018 8
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ އަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނަސީބެއް ނެތް!

މޮސްކޯ (ޖުލައި 1) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އަދި ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މިއީ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕެވެ. އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ވޯލްޑް...

30 ޖޫން

June 30, 2018 13
ޓީމު ނެގުމުގައި މެސީގެ ނުފޫޒެއް ނެތް: ސަމްޕައޯލީ

ކަޒާން (ޖޫން 30) – އާޖެންޓީނާގެ ރޭވުންތަކާއި ޓީމު ސިލެކްޝަނަށް ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޯލީ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 15
"މެސީގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހާސްކަން"

މޮސްކޯ (ޖޫން 26) – އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ފެންނަނީ ހާސްވެފައި ހުންނަތަން ކަމަށާއި އެއީ ހަގީގީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ޕަބްލޯ ޒަލަބެޓާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 7
"އާޖެންޓީނާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުޅޭ"

ނިޒްނީ ނޮވޮގޮރޮޑް (ޖޫން 22) – ލިއޮނަލް މެސީ މޮޅު ކަމަށާއި އެކަމަކު އާޖެންޓީނާ އަށް ކަމެއް ހާސިލްކުރެވޭނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ދަސްކޮށްގެން ކަމަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ރޭ އެ ޓީމު އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވި ކްރޮއޭޝިއާގެ ވިންގާ އިވާން ޕެރިސިޗް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 6
މެސީ ހުރީ އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި: ސަމްޕައޮލީ

މޮސްކޯ (ޖޫން 21) - ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދިމާވި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލައި ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަކައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހުރީ އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 5
މެސީ އަށް ކުރާ އިތުބާރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: ކޯޗު

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ އައިސްލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، މެޗުން މޮޅުވާން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އާޖެންޓީނާގެ...

June 16, 2018 2
މެސީ ވަށައިގެން ޓީމު އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން!

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) – އާޖެންޓީނާ ޓީމުގައި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މާބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް އޮތް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެވަރުގެ ހުނަރުވެރި...

15 ޖޫން

June 15, 2018 2
މިއީ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ފަހު ފުރުސަތު: މޮރީނިއޯ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖޫން 15) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަަޕަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަން ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 11
"އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" އަށް މެސީ ދިވެހި ހެދުމުގައި

ޑިޖިޓަލް ދުނިޔެއެއްގައި ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ކަންކަން ދައްކުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އުރީދޫ އާއި، މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނެލް މެސީ ގުޅިގެން "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 20
ގުދުސްގައި މެޗު ނުކުޅެން މެސީގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

ގުދުސް، ފަލަސްތީން (ޖޫން 4) - މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ގުދުސްގައި އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅޭ މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނުކުޅެން ފަލަސްތީންގެ އެފްއޭ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 24
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު އާޖެންޓީނާ އަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މެއި 30) - ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ހައިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-0 އިން އާޖެންޓީނާ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 14
އާޖެންޓީނާ އަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ނޫން: މެސީ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މެއި 28) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު އޮތީ އާޖެންޓީނާގައި ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 2
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ނުގެނެވުމަކީ ހިތާމައެއް: ވެންގާ

ލަންޑަން (މެއި 18) - ބާވީސް އަހަރަށް ފަހު އާސެނަލް ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ޖެހުނުއިރު އެންމެ ހިތާމަކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީ އާސެނަލަށް ގަންނަން ލިބި ބޭނުން ނުކުރެވުން ހިމެނޭ ކަމަށް އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 15
ރެފްރީ އަށް މެސީ ޕްރެޝަރު ކުރި: ރާމޯސް

މެޑްރިޑް (މެއި 7) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު އެލް ކްލަސިކޯ މެޗުގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ މެޗުގެ ރެފްރީ އަލެހަންދްރޯ ފެނާންޑޭޒަށް ޕްރެޝަރު ކުރި ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 11
މެސީ އަށް އަރާމްކުރަން ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 17) - ސީޒަނުގެ ކުރިއަށް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ވޯލްޑް ކަޕް އަހަރަކަށްވާތީ ލިއޮނަލް މެސީ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޓްނަސް ލެވެލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އޭނާ އަށް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި އަރާމްކުރަން ފުރުސަތުދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 7
"އެހެން ކުޅުންތެރިން މެސީ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ބީނޯސް އޭރީޒް (އޭޕްރިލް 13) – ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެކަނިމާއެކަނި އާޖެންޓީނާ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އާޖެންޓީނާ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ޓާޕިއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 19
މެސީގެ ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 8) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 7
މެސީ އަރައި ބާސެލޯނާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ސެވިލް (އޭޕްރިލް 1) – ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ލިއޮނަލް މެސީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑަށް މެޗެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.