23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 3
މެސީ މައްސަލައިގައި އާޖެންޓީނާ ކޯޗު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބީނޯސް އޭރީޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު އެޑްގާޑޯ ބައުޒާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 6
މެސީ ތިން ހަފުތާއަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 އިން ބާސެލޯނާ އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީގެ އުކުޅުވަޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ތިން ހަފުތާ އަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
މެސީ އާއި ނޭމާ ގަންނަން ސިޓީން މަސައްކަތްކުރި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ނޭމާ، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ގެންދަން އެ ކްލަބުން މި ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
ޕެލޭގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ މެސީ

ގްލާސްގޯ، ސްކޮޓްލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މިދިޔަ 10 ނުވަތަ 15 އަހަރަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކީ ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ކަމަށް ބްރެޒިލާ އެކު ތިން ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޕެލޭ ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 10
މެސީގެ ރެކޯޑް ހެޓްރިކުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 7-0 އިން ސެލްޓިކް އަތުން ބާސެލޯނާ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
މެސީ ވެސް ފެށީ ރަތްކާޑަކުން، މާޔޫސްނުވޭ: މަޝެރާނޯ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމަށް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރަތްކާޑު ދެއްކި ނަމަވެސް އެކަމާ މާޔޫސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމާށައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ރަތްކާޑެއް ދެއްކި ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ހަވިއާ މަޝެރާނޯ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 4
އެނބުރި އައިސް މެސީ އާޖެންޓީނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - މިދިޔަ ޖޫން މަހު ކޮޕާ އެމެރިކާ ފައިނަލުގައި ޗިލީ އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ޓީމަށް އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި އުރުގުއޭ އަތުން 1-0 އިން އާޖެންޓީނާ މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
ދެ އަހަރު އޮތަސް ބާސާ އިން ބޭނުންވަނީ ޔަގީންކަން

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 30) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާން ބާކީ ދެ އަހަރު އޮތް ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމަށް ވާހަކަތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިއާ ބާމޮޓެއޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-2 އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 9
މެސީ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައިފި

ބީނޯސް އޭރީޒް (އޮގަސްޓް 13) - ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗަކަށް ބައުޒާ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (އޮގަސްޓް 2) - ހުސްވެފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް ސައޮ ޕައޮލޯގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެޑްގާޑޯ ބައުޒާ ހަމަޖައްސައި، ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަލުން ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އާޖެންޓީނާ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަރްމަންޑޯ ޕެރޭޒް...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 3
އަދިވެސް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ މެސީ: ރޮނާލްޑީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ތަރި ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 3
މެސީ 21 މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 6) - ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ 21 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޓަކުން މިއަދުހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 5
މެސީގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ރައީސާއި މަރަޑޯނާ އެދިއްޖެ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ޖޫން 29) - އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ހުއްޓާލަން ލިއޮނަލް މެސީ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އާޖެންޓީނާގެ ރައީސް މައުރީސިއޯ މަސްރީ އާއި ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އެދިއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 27
މެސީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

އީސްޓް ރުތުފޯޑް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 27) - އާޖެންޓީނާއާ އެކު ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފައިނަލުން ބަލިވުމާ އެކު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން...

June 27, 2016 1
ތިން އަހަރު، ތިން ފައިނަލް، މެސީ އަށް ނާކާމިޔާބު!

އީސްޓް ރުތުފޯޑް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 27) - ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ފައިނަލުގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ އަހަރު ޗިލީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވެ، އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމާ އެކު ބޮޑު...

19 ޖޫން

June 19, 2016
މެސީ ރެކޯޑް ލަނޑާ އެކު އާޖެންޓީނާ ސެމީ އަށް

ފޮކްސްބޮރޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 18) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ރެކޯޑް ލަނޑާ އެކު 4-1 ވެނެޒުއޭލާ އަތުން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 2
މެސީގެ ހެޓްރިކުން އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް

ޗިކާގޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 11) - ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން އަރައި 18 މިނެޓުގެ ތެރޭ ލިއޮނަލް މެސީ ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ޕެނަމާ 5-0 އިން ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 2
އެންމެ މުއްސަނދި އެތުލީޓަކީ ރޮނާލްޑޯ، ދެ ވަނަ މެސީ

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރި މެގަޒިން ފޯބްސް އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އެތުލީޓަކަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހޮވުނުއިރު، ދެ ވަނަ އަށް ފީފާ އިން ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނަލް މެސީ ހިނގައްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016
ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް މެސީ ކޯޓުގައި ކުރި ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 7) - ސްޕެއިނުގެ ނޫސްވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާ އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 3
މެސީގެ މައްސަަލައިގައި ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ހަފުތާގައި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 4) - ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ޖޯޖް ހޮރާސިއޯ މެސީގެ މައްޗަށް ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑު އެހުންތައް ނިންމާލައި އަންނަ ހަފުތާގައި ހުކުމް ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.