03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 1
ލައިސެންސް ނަގަން ހިތްވަރުދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސްއިން

ލައިސެންސް ނަގަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
"ޓްރެފިކް ޑޭ"ގައި ލިޓަސް ބައިވެރިވަނީ

ފުލުހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރެފިކް ޑޭގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ލިޓަސް އިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 2
ލިޓަސް އިން 150 ސައިކަލް ސާވިސް ކޮށްދިން!

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެނުގެ އަސަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން، 150 ސައިކަލް ސާވިސް ކުރި ކަމަށް ލިޓަސް އިން ބުނެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 5
ސައިކަލްތައް ސާވިސް ކުރުމަށް ކިއު ހަދަން ފަށައިފި

މާލެ އަށް އިއްޔެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ފެނުގެ އަސަރު ކުރި ސައިކަލްތައް ސާވިސް ކުރުމަށް ލިޓަސް ކައިރި ފުރާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 10
ފެނުގެ އަސަރުކުރި ސައިކަލްތަކަށް ހިލޭ ސާވިސް ދެނީ

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާ ހަމައަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މާލެ އަށް ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި މަގުތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެން ބޮޑުވެ، އޭގެ އަސަރުކުރި ސައިކަލްތައް ހިލޭ ސާވިސް ކޮށްދިނުމަށް ލިޓަސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017
މާލޭގައި ލިޓަސްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ލިޓަސް އިން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ވިއްކަން މާލޭގައި އާ ފިހާރައެއް މިރޭ ހުޅުވައިިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017
ލިޓަސް އިން ރޯދައާ ގުޅޭ ގޮތަށް ހަދިޔާތަކެއް ދެނީ

ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސްއިން ރޯދައިގެ ރޫހުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 8
ލިޓަސް އިން ގޭދޮށަށް ސައިކަލް ގެންގޮސްދެނީ!

ލިޓަސް އިން ސައިކަލް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ މާ ފަސޭހަ ގޮތެކެވެ. ސައިކަލް ގަންނަ ފަރާތެއް ހުރި ތަނަކަށް ގޮސް ފޯމު ފުރައިދިނުމަށް ފަހު ސައިކަލް ވެސް ގެންގޮސްދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. މިއީ ލިޓަސް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ވަރަށް ފަސޭހަ ހިދުމަތެކެވެ.